IKA Topolino mobil User Manual

Page 35

Advertising
background image

• Hävitä käytetyt akut ja vialliset laitteet paikalli-

sten määräysten mukaisesti.

• Noudata turvallisuusohjeita, määräyksiä sekä

työsujelu- ja tapa turmantorjuntaohjeita.

• H

Hu

uo

om

ma

au

uttu

us

s -- m

ma

ag

gn

ne

ee

ettttiis

su

uu

us

s!! Huomioi magneetti-

kentän vaikutukset (sydäntahdistin, tallennusvälineet ...).

• Käytä käsiteltävän materiaalin riskiluokitusta vastaavia

henkilö kohtaisia suojavarusteita. Muuten vaaraa voivat
aiheuttaa:
- nesteiden roiskuminen
- Myrkyllisten ja palavien kaasujen vapautuminen

• Laite ei sovellu käsikäyttöiseksi.
• Aseta laite tasaiselle, tukevalle, puhtaalle, pitävälle,

kuivalle ja palamattomalle alustalle.

• Laitteen jalkojen pitää olla puhtaat ja ehjät.
• Käännä säädin ääriasentoon vasemmalle ennen

laitteen kayt töä. Suurenna hitaasti pyörimisnopeutta.
Pienennä pyörimisnopeutta, jos
- materiaalia roiskuu astiasta liian suuren

pyörimisnopeuden vuoksi

- laite toimii epäasaisesti
- laite vaeltaa dynaamisten voimien vaikutuksesta.

• Tarkasta laitteen ja tarvikkeiden kunto ennen jokaista

käyttöker taa.

• Älä käytä vaurioituneita osia. Vaurioituneet osat saa

korvata vain sellaisilla varaosilla, jotka vastaavat
toiminnoiltaan ja laadultaan alkuperäisiä.

• Vaaraa voivat aiheuttaa:

- syttyvät materiaalit
- lasin rikkoutuminen
- väärin mitoitettu astia
- liian täynnä oleva astia
- epävakaa astia

• Laitteella saa käsitellä ainoastaan sellaisia materiaaleja,

joissa käsittelyn aiheuttama energianlisäys on vähäinen.
Tämä koskee myös muita energialisäyksiä
esim. auringonvalosta.

• Pyörivistä tarvikkeista kulumisen seurauksena irtoava

aines voi päästä käsiteltävään aineeseen.

• Laitetta e

eii s

sa

aa

a in bold käyttää räjähdysalttiissa tiloissa,

vaarallisten ainei den käsittelyyn eikä veden alla.

• Laite erotetaan verkkojännitteestä irrottamalla

verkkojohto pistorasiasta tai laitteesta.

• Laitteen turvallinen toiminta on taattu ainoastaan

Tarvikkeet-kap paleessa kuvattuja tarvikkeita
käytettäessä.

• Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen tarvikkeen

asennusta.

• Astian painopisteen pitää olla tason alueella.
• Laite käynnistyy itsestään sähkökatkoksen jälkeen.
• Laite voi kuumentua käytön aikana.
• Varmista, että verkkojännite vastaa tyyppikilven tietoja.
• Varo kohdistamasta iskuja laitteeseen tai tarvikkeisiin.
• Laite ja verkkolaite ovat huoltovapaita eikä niitä

saa avata.

35

Advertising