IKA Topolino mobil User Manual

Page 51

Advertising
background image

• Nolietotus akumulatorus un bojātas ierīces no-

dodiet utilizācijai likumā paredzētajā kārtībā.

• U

Uzzm

ma

an

nīīb

bu

u –

– m

ma

ag

gn

ēttiis

sm

ms

s!! Ņemiet vērā magnētiskā

lauka iedarbību (sirds ritma stimulators, datu nesēji...).

• Lietojiet personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši

apstrādājamā materiāla bīstamības klasei. Pretējā
gadījumā pastāv risks, jo var:
- izšļakstīties šķidrums,
- Toksisku vai degošu gāzu izdalīšanās.

• lekārta nav piemērota manuālai lietošanai.
• Uzstādiet iekārtu uz brīvas, līdzenas, stabilas, tīras,

neslīdošas,sausas un ugunsizturīgas virsmas.

• Iekārtas balstiem jābūt tīriem, tie nedrīkst būt bojāti.
• Pirms iekātas nodošanas ekspluatācijā iestatiet re-

gulēšanas pogu, pagriežot to pa kreisi un nofiksējot.
Apgriezienu skaitu palieliniet lēnām. Samaziniet apgrie-
zienu skaitu, ja
- pārāk liela apgriezienu skaita dēļ no trauka izšļakstās

viela,

- iekārtas gaita ir nevienmērīga,
- iekārta sāk pārvietoties dinamisko spēku deļ.

• Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai iekārta un

tās aprī-kojums nav bojāts.

• Neizmantojiet bojātas detaļas. Bojātās daļas atļauts

aizstāt tikai ar tādām rezerves daļām, kuru funkcija un
kvalitāte ir identiska oriģinālam.

• Ņemiet vērā, ka pastāv risks

- degošiem nonākt saskarē ar uzliesmojošām vielām,
- saplīstot stikla,
- izmantojot neatbilstoša izmēra trauku,
- pārpildot mediju,
- nedroši novietojot trauku.

• Apstrādājiet tikai tādas vielas, kuru apstrādes rezultātā

radusies energija ir zināma. Tas attiecas arī uz citiem ener-

gijas rašanās veidiem, piemēram, gaismas stariem.

• Apstrādājamajā šķidrumā var nonākt rotējošo piederumu

detaļu nodiluma dałiņas.

• Nedarbiniet iekārtu sprādzienbīstamā atmosfērā, ar

bīstamām vielām un zem ūdens.

• Lai atvienotu ierīci no elektrotīkla, ierīces kontaktdakša

jāizvelk no kontaktligzdas.

• Droša iekārtas darbība ir garantēta tikai ar nodaļā “Aprīko-

jums” aprakstīto aprīkojumu.

• Aprīkojumu uzstādiet tikai tad, ja tīkls ir atvienots no

strāvas.

• Instalācijas smaguma centram jābūt uzstādī-šanas vietas

vidū.

• Ja ir bijis elektroenergijas padeves pārtraukums, atsāk

darboties automātiski.

• Darbināšanas laikā iekārta var uzsilt.
• Uz tipa plāksnītes dotajam spriegumam jāatbilst tīkla

spriegumam.

• Pasargājiet iekārtu un aprīkojumu no triecieniem un

sitieniem.

• Ierīcei un tīkla adapteram apkope nav paredzēta,

tos nedrīkst atvērt.

51

Advertising