IKA Topolino mobil User Manual

Page 46

Advertising
background image

46

SK

• P

Prre

číítta

ajjtte

e s

sii c

ce

ellý

ý n

áv

vo

od

d n

na

a o

ob

bs

sllu

uh

hu

u u

užž p

prre

ed

d u

uv

ve

ed

de

en

níím

m zza

a--

rriia

ad

de

en

niia

a d

do

o p

prre

ev

ád

dzzk

ky

y a

a rre

šp

pe

ek

kttu

ujjtte

e b

be

ezzp

pe

čn

no

os

sttn

й p

po

o--

k

ky

yn

ny

y.. Návod na obsluhu uložte tak, bol prístupný pre

každého.

• Dbajte, aby so zariadením pracovali iba zaškolení pracov-

níci.

• Používajte iba dodávaný napájací zdroj s vidlicou.
• Rešpektujte nasledujúce bezpečnostné pokyny na zaob-

chádzanie s batériami a akumulátormi. Značné škody na
majetku, zdraví a úrazy môžu byť spôsobené:
- ytečením alebo výbuchom batérií a akumulátorov
- uvoľnením jedovatých alebo žieravých látok, ktoré

batérie a akumulátory obsahujú

- V zariadení používajte iba nabíjateľné typy akumuláto-

rov odporúčané v technických údajoch ! Nepoužívajte
žiadny iný typ akumulátora a v žiadnom prípade ne-
používajte batérie, ktoré sa nedajú nabíjať.

- Nikdy nemiešajte akumulátory rôznych modelov,

typov ani kapacít.

B

Be

ezzp

pe

čn

no

os

sttn

й p

po

ok

ky

yn

ny

y

- Bezpodmienečne rešpektujte polaritu vyznačenú na

priestore pre akumulátory! Strana akumulátora
označená znamienkom plus (+) musí zodpovedať prís-
lušne označenej strane priestoru pre akumulátory.

- Nenabíjajte akumulátory, ktoré vytekajú, sú sfarbené,

deformované alebo inak poškodené.

- Netesné alebo poškodené akumulátory musia byť

zneškodňované pri rešpektovaní bežných ochranných
opatrení (ochranné rukavice).

- Akumulátory neotvárajte, nerozoberajte, neprepi-

chujte, nepozmeňujte a nezahadzujte a nevystavujte
ich zbytočným nárazom.

- Akumulátory nevystavujte pôsobeniu plameňa ani te-

plôt vyšších ako 50°C. Akumulátory neskladujte na ho-
rúcich miestach (napr. v automobile na mieste vysta-
venom priamemu pôsobeniu slnečných lúčov).

- Akumulátory nenabíjajte, ak je okolitá teplota nižšia

ako 0°C alebo vyššia ako 40°C.

- Akumulátory neponárajte do vody ani do iných kvapa-

lín.

- Predmety z kovu alebo z iných vodivých materiálov

(napr. kľúče, mince, nástroje, prstene) môžu spôsobiť
krátke spojenie akumulátorov. Akumulátory nikdy nes-
kladujte s takýmito predmetmi.

- Akumulátory vždy vymieňajte ako celý komplet. Ne-

používajte staré akumulátory spolu s novými.

- Nikdy nepripájajte akumulátory priamo na zdroj prúdu

(napr. k zásuvke v domácnosti, alebo k autobatérii).

- Akumulátory neukladajte do mikrovlnovej rúry ani do

vysokotlakovej resp. do podtlakovej nádoby.

- Ak akumulátory nabíjate v externej nabíjačke, dbajte,

aby nebol prekročený dovolený nabíjací prúd týchto

Advertising