IKA Topolino mobil User Manual

Page 55

Advertising
background image

• Изхвърляйте

използваните

батерии

и

дефектните уреди съгласно законовите
разпоредби.

ствията на магнитното поле (сърдечни стимулатори,
носители на данни...).

• Носете личните си предпазни средства според класа

на опасност на подлежащия на обработване флуид. В
противен случай съществува опасност от:
- пръски и изпарения на течности

-

Отделяне на токсични или запалими газове

• Уредът не е подходящ за ръчна работа.
• Поставете уреда да стои свободно върху равна,

стабилна, чиста, нехлъзгава, суха и огнеустойчива
повърхност.

• Крачетата на уреда трябва да са чисти и без повреди.
• Преди пускането в действие поставете въртящия се

бутон до ляв упор. Увеличавайте оборотите бавно.
Намалете оборотите, ако
- флуидът пръска от съда вследствие на твърде

високи обороти

- въртенето стане неравномерно
- съдът се движи върху плочата за поставяне.

• Преди всяко използване проверявайте уреда и

принадлежностите му за повреди.

• Не използвайте повредени детайли. Заменяйте по-

вредените детайли само с резервни части, които са
равностойни на оригиналните по функция и качество.

• Съобразявайте се със следните рискове и ги

избягвайте
- възпламеними материали
- счупване на стъкло
- неправилно оразмеряване на съда
- много високо ниво на наливане на флуида
- несигурно положение на съда или на цялата

конструкция.

• Обработвайте само флуиди, за които въвеждането на

енергия при обработване не буди съмнения. Това е
валидно също за други начини на внасяне на
енергия, напр. от облъчване със светлина.

• Евентуално частици от изтъркване на въртящи се

принадлежности могат да попаднат в подлежащия на
обработване флуид.

• Не използвайте уреда в застрашена от експлозия

въздушна среда, с опасни вещества и под вода.

• Отделянето на уреда от електрозахранващата мрежа

се извършва само чрез изваждане на мрежовия
щепсел респ. щепсела на уреда.

• Безопасна работа е гарантирана само с

принадлежностите, които са описани в глава
„Принадлежности“.

• Монтирайте принадлежностите само при изваден от

контакта мрежов щепсел.

• Центърът на тежестта на конструкцията трябва да

бъде разположен в рамките на повърхността за
поставяне.

• След прекъсване на електрозахранването уредът

започва отново автоматично да работи.

• При работа уредът може да се нагрее.
• Зададеното напрежение върху типовата табелка

трябва да съвпада с мрежовото напрежение.

• Избягвайте удари и сблъсъци на уреда или

принадлежностите.

• Уредът и мрежовият адаптер не изискват техническо

обслужване и не бива да се отварят.

55

Advertising