IKA Topolino mobil User Manual

Page 43

Advertising
background image

• A használt akkumulátorokat és hibás készüléke-

ket a törvényi rendelkezéseknek megfelelően tá-
volítsa el.

tölti fel, akkor ügyeljen arra, hogy a hozzájuk engedé-
lyezett töltőáramot ne lépje túl

• Tartsa be a biztonsági előírásokat, valamint a munkavé-

delmi és bale-setelhárítási szabályok irányelveit.

• F

Fiig

gy

ye

elle

em

m –

– M

ág

gn

ne

es

se

es

ss

ég

g!! Ügyeljen a mágneses mező

hatására (szívritmus szabályozó, adathordozó …).

• Viseljen a feldolgozandó anyag veszélyességi osztályá-

nak megfelelő személyes védőeszközöket. A veszély-
források a következők:
- folyadékok kifröccsenése
- Mérgező vagy gyúlékony gázok szabadulhatnak ki

• A készülék kézi működtetésre nem alkalmas.
• A készüléket helyezze szabadon egy sík, stabil, csúszás-

mentes, száraz és tűzálló felületre.

• A készülék lábai legyenek tiszták és sértetlenek.
• Üzembeállítás előtt a forgatógombot forgassa el a balol-

dali ütközőpontig. A fordulatszámot lassan növelje. Csök-
kentse a fordulatszámot, ha
- a túl magas fordulatszám következtében kifröccsen a

kezelt anyag

- a készülék futása nem sima
- a dinamikus hatások következtében a készülék

elmozdul.

• Minden alkalmazás előtt vizsgálja meg, nem sérült-e a

készülék vagy valamelyik tartozéka.

• Sérült részeket ne használjon. A sérült alkatrészeket

csak olyan pótalkatrészekre cserélje le, amelyek funk-
ciója és minősége az eredetivel megegyezik.

• Ügyeljen arra, hogy veszélyhelyzet léphet fel

- gyúlékony anyagok kezelésénél
- üvegtörésnél
- az edény helytelen méretezésénel

- ha az eszköz túlságosan tele van
- ha az edény bizonytalanul áll.

• Csak olyan anyagokkal dolgozzon, amelyeknél a feldol-

gozás so-rán átadott energia jelentéktelen minősül. Ez
érvényes más energia (pl. fényenergia) bevitelénél is.

• A forgó tartozékok a feldolgozás alatt levő közegben

esetleg kopásnak lehetnek kitéve.

• Ne üzemeltesse a készüléket robbanásveszélyes lég-

térben, veszélyes anyagokkal és víz alatt.

• Ha a készüléket le akarja választani az energiaellátó há-

lózatról, akkor húzza ki a csatlakozót a hálózatból vagy a
készülékből.

• Biztonságosan csak a “Műszaki adatok” fejezetben fel-

sorolt tartozékok alkalmazásával lehet dolgozni.

• A tartozékok felszerelésekor a készülék csatlakozóját

húzza ki az elektromos hálózatból.

• A készülék súlypontjának a főzőfelületen belül kell elhely-

ezkednie.

• Az áram hozzávezetés megszakadása után üzemmódban

magától ismét elindul.

• Üzemelés közben a készülék felmelegedhet.
• A készülék típusjelző tábláján megadott feszültség érték

egyezzen meg a hálózati feszültséggel.

• Tilos a készüléket és tartozékait lökdösni vagy ütni.
• A készülék és a hálózati dugó karbantartást nem igényel

és nem szabad felnyitni.

43

Advertising