IKA Topolino mobil User Manual

Page 49

Advertising
background image

• Käidelge kasutatud akusid ja defektseid sead-

meid seadusnõuetele vastavalt.

• T

äh

he

elle

ep

pa

an

nu

u –

– m

ma

ag

gn

ne

ettiis

sm

m!! Arvestage magnetvälja

mõjuga (süd-amestimulaator, andmekandja ...).

• Kandke isiklikku kaitsevarustust vastavalt töödeldava

vahendi ohu-klassile. Vastasel korral esineb oht, mis
tuleneb:
- vedelike pritsimisest
- Toksiliste või põlevate gaaside vabanemine

• Seade ei sobi käsitsi kasutamiseks.
• Asetage seade vabalt tasasele, stabiilsele, puhtale,

libisemis- kindlale, kuivale ja tulekindlale pinnale.

• Seadme jalad peavad olema puhtad ja kahjustamata.
• Lükake pöördlülti enne kasutuselevõttu vasakpoolsesse

asendisse. Suurendage pikkamööda pöörete arvu.
Vähendage pöörete arvu, kui
- vahend pritsib liiga kiirete pöörete tõttu nõust välja
- seade töötab ebaühtlaselt
- dünaamiline jõud hakkab seadet paigast liigutama.

• Kontrollige enne igat kasutamist seadme ja lisaosade

võimalikke kahjustusi.

• Ärge kasutage defektseid detaile. Asendage kahjustatud

osad üksnes nende varuosadega, mis on originaalosa-
dega talitluse ja kvaliteedi osas võrdväärsed.

• Pöörake tähelepanu ohule, mis tuleneb

- kergesti süttivatest materjalidest
- klaasi purunemisest
- anuma valedest mõõtmetest
- meediumi liiga kõrgest tasemest anumas
- anuma ebaturvalisest asukohast.

• Kasutage ainult selliseid vahendeid, mille puhul töötle-

misest tin-gitud energia andmine on kindel. See kehtib
ka teiste energiaal-likate, näiteks valguskiirguse puhul.

• Pöörlevate masinaosade puru võib sattuda

töödeldavasse ainesse.

• Masinat ei või kasutada plahvatusohtlikus keskkonnas,

ohtlike ainetega ja vee all.

• Vooluvõrgust saab seadet eemaldada üksnes

toitekaablist või seadme pistikust tõmmates.

• Ohutut töötamist saab tagada üksnes osadega, millest

on juttu peatükis “Tehnilised parameetrid”.

• Lisaosade monteerimiseks peab seade olema

vooluvõrgust lahutatud.

• Konstruktsiooni raskuskese peab asuma plaadi

mõõtmete piirides.

• Pärast voolukatkestust hakkab uuesti ise tööle.
• Töö käigus võib seade kuumeneda.
• Tüübisildil näidatud pinge peab vastama vooluvõrgu

pingele.

• Vältige seadme ja lisaosade kukkumist ja hoope.
• Seade ja pistikuosa ei vaja hooldust ning neid ei tohi

avada.

49

Advertising