IKA Topolino mobil User Manual

Page 44

Advertising
background image

44

SL

• P

Prre

ed

d zzaag

go

on

no

om

m vv cce

ello

ottii p

prre

eb

be

erriitte

e P

Prriirro

oččn

niikk zzaa u

up

po

orraab

bo

o iin

n

u

up

po

ošštte

evvaajjtte

e vvaarrn

no

ossttn

naa n

naavvo

od

diillaa.. Priročnik za uporabo

shranite na vsem dostopnem mestu.

• Poskrbite, da z napravo dela le izučeno osebje.
• Uporabite omrežni adapter, ki ste ga prejeli pri dobavi.
• Upoštevajte naslednje napotke za ravnanje z navadnimi

in akumulatorskimi baterijami. Nevarnost velike materi-
alne škode, okvar zdravja in telesnih poškodb zaradi:
– iztekanja tekočin iz baterij ali zaradi eksplozije navad-

nih in akumulatorskih baterij,

– sproščanja strupenih ali jedkih snovi, ki jih vsebujejo

navadne in akumulatorske baterije.

– V napravo vstavite le tiste tipe akumulatorskih baterij,

ki so priporočeni v tehničnih podatkih! Ne uporabljajte
drugih tipov akumulatorskih baterij, posebno ne
navadnih baterij.

V

Va

arrn

no

os

sttn

na

a n

na

av

vo

od

diilla

a

– Nikoli ne pomešajte različnih modelov, tipov ali ka-

pacitet akumulatorskih baterij. Vedno vstavite v
napravo enake akumulatorske baterije!

– Nujno upoštevajte oznake polov v prostorih za akumu-

latorske baterije! Stran akumulatorske baterije, ki je
označena z oznako pola (+), mora biti pravilno vstavl-
jena v napravo, tako da se ujema z ustrezno oznako
pola (+) v prostoru za baterije.

– Ne polnite akumulatorskih baterij, ki iztekajo, so spre-

menile barvo, so deformirane ali kako drugače
poškodovane.

– Netesne ali poškodovane akumulatorske baterije

odstranite ob upoštevanju običajnih varnostnih ukre-
pov (zaščitne rokavice).

– Akumulatorskih baterij ne odpirajte, razstavljajte, pre-

badajte, spreminjajte in mečite in jih ne izpostavljajte
nepotrebnim udarcem.

– Akumulatorskih baterij ne izpostavljajte ognju ali tem-

peraturam, višjim kot 50 °C. Akumulatorskih baterij ne
hranite na vročih mestih (na primer avto na soncu).

– Akumulatorskih baterij ne polnite, če je temperatura

okolice nižja od 0 °C ali višja od 40 °C.

– Akumulatorskih baterij ne potapljajte v vodo ali v

druge tekočine.

– Predmeti iz kovin ali drugih prevodnih materialov (na

primer ključi, kovanci, orodja, prstani) lahko povzročijo
kratek stik. Akumulatorskih baterij nikoli ne skladiščite
skupaj s takimi predmeti.

– Vedno zamenjate celoten komplet akumulatorskih ba

terij. Nikoli ne uporabljajte starih in novih akumula-
torskih baterij skupaj.

– Akumulatorskih baterij nikoli ne povežite neposredno

Advertising