IKA Topolino mobil User Manual

Page 42

Advertising
background image

42

HU

• Ü

Üzze

em

mb

be

eh

he

elly

ye

ezzé

és

s e

ellő

őtttt g

go

on

nd

do

os

sa

an

n o

ollv

va

as

ss

sa

a e

ell a

a h

ha

as

szzn

álla

attii

u

utta

as

sííttá

ás

stt,, é

és

s v

ve

eg

gy

ye

e ffiig

gy

ye

elle

em

mb

be

e a

a b

biizztto

on

ns

ág

gii e

ellő

őíírrá

ás

so

ok

ka

att..

A használati utasítást tárolja olyan helyen, ahol mindenki
hozzá-férhet.

• Ügyeljen arra, hogy a készüléken csak megfelelően

kioktatott személyzet dolgozzon.

• Csak a tartozék tápegységet használja.
• Elemek és akkumulátorok kezeléséhez vegye figye-

lembe az alábbi biztonsági utasításokat. Súlyos anyagi
károkat és személyi sérüléseket okozhatnak, valamint az

egészségre ártalmasak lehetnek az alábbiak:

- kifolyt vagy robbanékony elemek és akkumulátorok
- az elemekben és az akkumulátorokban lévő mérgező

vagy maró hatású anyagok kiszabadulása

- A készülékbe csak a műszaki adatokban javasolt, tölt-

hető akkumulátortípusokat helyezze be, mást – főleg
nem tölthető elemeket – ne használjon.

B

Biizztto

on

ns

ág

gii u

utta

as

siittá

ás

so

ok

k

- Soha ne keverje a különböző gyártmányú, típusú vagy

kapacitású akkumulátorokat.

- Mindenképpen tartsa be az akkumulátorrekeszekben

megjelölt pólusokat! Az akku plusz (+) jellel megjelölt
vége a rekesz megfelelő oldalán legyen.

- Ne töltsön fel kifolyt, elszíneződött, deformált vagy

másképp megsérült akkumulátorokat.

- A szivárgó vagy sérült akkukat a szokásos óvintézke-

déseket figyelembe véve (viseljen védőkesztyűt) távo-
lítsa el.

- Az akkumulátorokat ne nyissa fel, ne bontsa szét, ne

szúrja fel, ne alakítsa át, ne dobálja és ne tegye ki fö-
lösleges ütéseknek.

- Az akkumulátorokat ne tegye tűzbe vagy forró, 50 °C-

nál melegebb helyekre (pl. autóban, közvetlen napsü-
tésre).

- Ne töltse az akkumulátorokat, ha a környezet hőmér-

séklete 0 °C alatt vagy 40 °C felett van.

- Ne mártsa bele az akkumulátorokat vízbe vagy egyéb

folyadékokba.

- Fémből vagy vezetőképes anyagból készült tárgyakat

(pl. kulcsokat, érméket, szerszámokat, gyűrűket) ne
tároljon az akkumulátorokkal együtt, mert rövidzárat
okozhatnak bennük.

- Az akkumulátorokat mindig teljes egészében cserélje

ki, ne használjon együtt régi és új egységeket.

- Az akkumulátorokat soha ne csatlakoztassa közvetle-

nül egy áramforráshoz (pl. egy háztartási konnektorba
vagy egy autó akkumulátorára).

- Soha ne helyezze az akkumulátorokat mikrohullámú,

nagy- vagy alacsony nyomású tartályba.

- Ha az akkumulátorokat egy külső töltőkészülékben

Advertising