IKA Topolino mobil User Manual

Page 32

Advertising
background image

32

NO

• L

Le

ess h

he

elle

e b

brru

ukkssaan

nvviissn

niin

ng

ge

en

n ffø

ørr d

du

u b

be

eg

gyyn

nn

ne

err åå b

brru

ukke

e

aap

pp

paarraatte

ett,, o

og

g ffø

øllg

g ssiikkkke

errh

he

ettssaan

nvviissn

niin

ng

ge

en

ne

e.. Oppbevar

bruksanvisningen tilgjengelig for alle.

• Sørg for at kun kvalifisert personell arbeider med

apparatet.

• Bruk kun strømledningen som følger med.
• Overhold følgende sikkerhetsanvisninger for håndtering

av batteriene. Det kan oppstå betydelige materielle
skader samt helse- og personskader ved følgende:
- batterier som er flate eller eksploderer
- utslipp av giftige eller etsende stoffer fra batteriene
- Bruk kun de oppladbare batteriene som er anbefalt i

de tekniske dataene i apparatet! Ikke bruk andre
batterityper, og under ingen omstendigheter opplad-
bare batterier på nytt.

- Ikke bland batterier av forskjellige modeller, typer eller

med annen kapasitet.

S

Siik

kk

ke

errh

he

ed

ds

sa

an

nv

viis

sn

niin

ng

ge

err

- Overhold alltid polretningen som er avmerket i batteri-

rommet. Den enden av batteriet som er merket med
et pluss-tegn (+), skal vende mot den tilsvarende
merkingen i batterirommet.

- Ikke lad opp batterier som er flate, misfarget, defor-

mert eller på annen måte skadet.

- Utette eller skadde batterier må kasseres i henhold til

vanlige forholdsregler (beskyttelseshansker).

- Batteriene må ikke åpnes, tas fra hverandre, stikkes

hull på, endres og kastes, og heller ikke utsettes for
unødige støt.

- Ikke utsett batteriene for ild eller temperaturer over

50 °C. Batteriene må ikke oppbevares på varme
steder (f.eks. i direkte sollys i bilen).

- Ikke lad opp batteriene når omgivelsestemperaturen

er under 0 °C eller over 40 °C.

- Ikke dypp batteriene i vann eller andre væsker.
- Gjenstander av metall eller andre materialer med stor

ledeevne (f.eks. nøkler, mynter, verktøy, ringer) kan
føre til at batteriene kortslutter. Ikke oppbevar
batteriene sammen med slike gjenstander.

- Batteriene må alltid byttes ut som et komplett sett.

Bruk aldri gamle og nye batterier sammen.

- Batteriene må aldri koples direkte til en strømkilde

(f.eks. en stikkontakt i huset eller til et bilbatteri).

- Legg aldri batteriene i mikrobølgeovnen eller i en

høy- eller lavtrykksbeholder.

- Hvis du lader batteriene i et eksternt ladeapparat, må

du passe på at tillatt ladestrøm for batteriene ikke
overskrides.

• Følg sikkerhetsanvisningene, retningslinjene samt

forskriftene for helse, miljø og sikkerhet.

Advertising