IKA Topolino mobil User Manual

Page 38

Advertising
background image

38

PL

• P

Prrzze

ed

d u

urru

ucch

ho

om

miie

en

niie

em

m n

naalle

eżżyy d

do

okkłłaad

dn

niie

e p

prrzze

ecczzyyttaaćć

iin

nssttrru

ukkccjję

ę o

ob

bssłłu

ug

gii ii zzaap

po

ozzn

naaćć ssiię

ę zze

e w

wsskkaazzó

ów

wkkaam

mii

b

be

ezzp

piie

ecczze

ńssttw

waa.. Instrukcja obsługi powinna być

przechowywana w miejscu dostępnym dla wszystkich.

• Dopilnować, aby urządzenie było obsługiwane wyłącznie

przez przeszkolony personel.

• Stosować wyłącznie dołączony zasilacz wtykowy.
• Przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa

dotyczących obchodzenia się z bateriami i akumulato-
rami. Znaczące szkody rzeczowe, zdrowotne i osobowe
mogą być spowodowane przez:
- wyciek lub wybuch baterii i akumulatorów
- uwolnienie trujących lub drażniących substancji

zawartych w bateriach i akumulatorach

- Do urządzenia wkładać wyłącznie zalecane w danych

technicznych typy akumulatorów, z możliwością łado-
ania! Nie stosować akumulatorów innego typu i pod
żadnym pozorem nie używać baterii bez możliwości
ponownego ładowania.

- Nigdy nie mieszać różnych modeli, typów lub pojem-

ności akumulatorów.

- Koniecznie stosować się do oznaczeń biegunowości

w komorach na akumulatory! Oznaczona symbolem
plusa (+) strona akumulatora musi być zgodna z odpo-
wiednio oznaczoną stroną w komorze na akumulatory.

- Nie ładować akumulatorów, które mają wyciek, odbar-

W

Ws

sk

ka

azzó

ów

wk

kii b

be

ezzp

piie

ec

czze

ńs

sttw

wa

a

wienia, deformacje lub innego rodzaju uszkodzenia.

- Nieszczelne lub uszkodzone akumulatory muszą być

utylizowane z zachowaniem standardowych środków
ostrożności (rękawice ochronne).

- Akumulatorów nie wolno otwierać, rozbierać, przebi-

jać, modyfikować i rzucać, ani narażać na nie-
potrzebne uderzenia.

- Nie narażać akumulatorów na działanie ognia lub tem-

peratury powyżej 50°C. Nie przechowywać akumula-
torów w gorących miejscach (np. w samochodzie
wystawionym na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych).

- Nie ładować akumulatorów, jeżeli temperatura otocze-

nia wynosi poniżej 0°C lub przekracza 40°C.

- Nie zanurzać akumulatorów w wodzie lub innych ciec-

zach.

- Przedmioty metalowe lub wykonane z innych mate-

riałów przewodzących (np. klucze, monety, narzędzia,
pierścionki) mogą spowodować zwarcie w akumulato-
rach. Pod żadnym pozorem nie składować akumulato-
rów razem z takimi przedmiotami.

- Zawsze należy wymieniać cały komplet akumulato-

rów. Nigdy nie używać starych akumulatorów razem z
nowymi.

- Pod żadnym pozorem nie podłączać akumulatorów

bezpośrednio do źródła prądu (np gniazdo wtykowe w
domu lub akumulator samochodowy).

- Nie wkładać akumulatorów do kuchenki mikrofalowej

lub zbiornika wysokociśnieniowego lub podciśnienio-
wego.

- W przypadku ładowania akumulatorów w zewnętrznej

ładowarce należy zwrócić uwagę, aby nie przekroczyć

Advertising