För kunder i europa, Varning – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 46

Advertising
background image

2

SE

Utsätt inte enheten för regn eller fukt,
för att undvika risk för brand eller
elektriska stötar.

Täck inte över ventilationsöppningarna på apparaten
med tidningar, dukar, gardiner e.dyl., eftersom det
kan förorsaka brand. Placera heller aldrig levande
ljus ovanpå apparaten.

Placera inte föremål fyllda med vätska, som till
exempel vaser, ovanpå apparaten, för att undvika
risk för brand eller elektriska stötar.

Placera enheten på en plats med god ventilation.
Placera den inte i bokhyllan eller i ett skåp.

Installera systemet så att nätkabeln omedelbart kan
dras ur vägguttaget om problem uppstår.

Kasta aldrig batterier bland
vanliga sopor, utan ta hand om
dem enligt gällande bestämmelser
för miljöfarligt avfall.

För kunder i Europa

Omhändertagande av gamla elektriska
och elektroniska produkter (Användbar
i den Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata
insamlingssystem)

VARNING

Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den skall
i stället lämnas in på uppsamlingsplats
för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att
bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.

Advertising