Gdy wyświetlony zostanie kod błędu, Po wybraniu „wrn check, Code 31 1 – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 81

Advertising
background image

15

PL

Ko
nf
ig

ur
a

c

ja

Gdy wyświetlony zostanie kod
błędu

Zastosuj działanie zaradcze i ponownie
przeprowadź automatyczną kalibrację.

•CODE 31

1

Ustaw przełącznik SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) w pozycji A lub B, a następnie
wykonaj czynność opisaną w punkcie 2
procedury „Przeprowadzanie
automatycznej kalibracji”

.

Przy podłączeniu dwuprzewodowym, ustaw
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) na A+B.

•CODE 32, 33, 34

1

Usuń błąd.

2

Naciśnij przycisk ENTER.
Na wyświetlaczu pojawia się „RETRY?”.

3

Za pomocą przycisków

U/u wybierz

opcję „YES”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Automatyczna kalibracja rozpoczyna się
ponownie od punktu 7 procedury
„Przeprowadzanie automatycznej
kalibracji
”.

Po wybraniu „WRN CHECK”

Ostrzeżenie dotyczące wyników pomiaru
wyświetlane jest wraz ze szczegółowymi
informacjami.

Naciśnij przycisk ENTER, aby
powrócić do punktu 1 procedury
„Potwierdzanie/zapisywanie
wyników pomiaru”
.

Kod błędu

Przyczyny i działania
zaradcze

CODE 31

Przełącznik SPEAKERS (OFF/
A/B/A+B) znajduje się w
pozycji OFF. Wybierz A lub B i
powtórz automatyczną
kalibrację. Przy podłączeniu
dwuprzewodowym, ustaw
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
na A+B.

CODE 32

Głośniki nie zostały wykryte.
Sprawdź podłączenie
mikrofonu kalibracyjnego i
ponownie przeprowadź
automatyczną kalibrację.
Jeśli mikrofon kalibracyjny
został podłączony prawidłowo,
ale wyświetlany jest kod błędu,
kabel mikrofonu może być
uszkodzony lub źle podłączony.

CODE 33

Głośniki nie zostały podłączone.

CODE 34

Głośniki nie zostały ustawione
prawidłowo. Głośniki lub
mikrofon kalibracyjny z prawej
lub lewej strony mogą być
ustawione nieprawidłowo.
Sprawdź położenie głośników.

Kod
ostrzeżenia

Objaśnienie

WARNING 40 Spróbuj przeprowadzić

automatyczną kalibrację w
ciszy.
Automatyczna kalibracja
została zakończona. Jednak
poziom szumów jest wysoki.
Przy ponownej próbie
automatyczna kalibracja może
zostać przeprowadzona
prawidłowo, chociaż w
zależności od otoczenia pomiar
może nie być możliwy.

WARNING 41 Spróbuj przeprowadzić

automatyczną kalibrację w
ciszy, w celu zapewnienia
prawidłowego pomiaru.
Sygnał wejściowy z mikrofonu
kalibracyjnego wykracza poza
dopuszczalny zakres. Jest on
głośniejszy niż najgłośniejszy
dźwięk możliwy do zmierzenia.

WARNING 42 Spróbuj przeprowadzić

automatyczną kalibrację w
ciszy, w celu zapewnienia
prawidłowego pomiaru.
Poziom głośności wzmacniacza
wykracza poza dopuszczalny
zakres.

NO
WARNING

Brak ostrzeżenia.

ciąg dalszy

Advertising