Inställningar för förstärkaren – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 60

Advertising
background image

16

SE

• RETRY?

Visas för att fråga om du vill göra om
mätningen eller avsluta då mätningen har
misslyckats.

• CANCEL

Visas när du avbryter kalibreringen under
pågående mätning.

* TSP (Time Stretched Pulse)

En TSP-signal är en mycket exakt mätsignal som
utnyttjar bredbandig impulsenergi, från låg till
hög, under en kort period.
Den energimängd som används för att mäta
signalerna är viktig för att mätnoggrannheten i en
normal inomhusmiljö ska kunna bli god. TSP-
signaler gör att signaler kan mätas effektivt.

x CAL TYPE

(Parametertyp)

• ENGINEER

Ställer in frekvensen till en uppsättning som
överensstämmer med Sonys standard för
lyssningsrum.

• FULL FLAT

Gör mätningen av frekvensen från varje
högtalare plan.

x EQ CURVE EFFECT

(Aktiverar/inaktiverar EQ-
kurvmätningen)

• OFF

Stänger av EQ-kurvmätningen.

• ON

Slår på EQ-kurvmätningen.
När mätningen är klar slås den här
inställningen ON automatiskt.

Obs!
• DTS 96/24-signaler spelas upp som 48 kHz-

signaler när EQ CURVE EFFECT är inställd
på ”ON”. När du spelar upp DTS 96/24-
signaler ställer du in detta alternativ på
”OFF” och DIRECT-funktionen på ”ON”
(sidan 10, 12).

• Det går inte att välja den här inställningen

förrän du sparat mätresultaten
(fabriksinställning).

Inställningar för
förstärkaren

Genom att använda menyerna System Settings
kan du göra olika justeringar för att anpassa
förstärkaren.

1

Tryck på MENU.

2

Tryck på

U för att visa ”<1-

System Settings>”, och tryck
sedan på ENTER för att visa
menyn.

3

Tryck på

U/u upprepade gånger

för att visa den parameter du
vill ändra.

4

Tryck på ENTER för att mata in
parametern.

5

Tryck på

U/u upprepade gånger

för att välja den inställning du
vill ändra.

6

Tryck på ENTER för att mata in
den.

7

Upprepa steg 3 till 6 när du vill
göra andra inställningar.

För att återgå till menyn en nivå
upp

Tryck på

I.

Avsluta menyn

Tryck på MENU.

Obs!

Vissa parametrar och inställningar kan se nedtonade
ut i teckenfönstret. Detta innebär att de antingen inte
kan väljas eller är fasta och oföränderliga.

Advertising