Bekräfta/spara mätresultaten, Avbryta den automatiska kalibreringen, När felkoder visas – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 58

Advertising
background image

14

SE

5

Tryck på

U/u för att välja

parametern och tryck sedan på
ENTER för att göra ditt val.

6

Tryck på

U för att visa ”AUTO

CAL START?”, och tryck sedan
på ENTER för att starta
mätningen.

Mätning påbörjas om fem sekunder. En
nedräkning visas i teckenfönstret.
Du bör passa på att förflytta dig från
mätområdet medan nedräkningen
pågår för att undvika mätfel.

7

Mätningen startar.

Mätprocessen tar ungefär 10 sekunder.
Vänta tills mätningen är klar.

Tips

När speciella högtalare, t.ex. dipolhögtalare,
används går det eventuellt inte att genomföra
korrekta mätningar eller också går det inte att
genomföra en automatisk kalibrering.

Avbryta den automatiska
kalibreringen

Den automatiska kalibreringen avbryts om du
ändrar volym, byter ingångskälla, ändrar
högtalarval, trycker på MUTING eller ansluter
hörlurar.

1

Bekräfta mätresultaten.

När mätningen är klar piper det till och
mätresultatet visas i teckenfönstret.

2

Tryck på

U/u flera gånger för att

välja alternativet och tryck
sedan på ENTER.

När felkoder visas

Försök rekommenderade åtgärder och prova
att kalibrera igen.

Kalibreringstyp Förklaring

ENGINEER

Ställer in
frekvensegenskaperna till
en uppsättning som
överensstämmer med Sonys
standard för lyssningsrum.

FULL FLAT

Gör mätningen av
frekvensen från varje
högtalare plan.

Bekräfta/spara mätresultaten

Mätresultat Teckenfönster Förklaring

När
mätprocessen
avslutas
korrekt

COMPLETE

Fortsätt till
steg 2.

När
mätprocessen
misslyckas

ERROR CODE
XX

Se ”När
felkoder
visas”

(sidan 14).

Alternativ

Förklaring

RETRY

Gör ett nytt försök med den
automatiska kalibreringen.

SAVE EXIT

Sparar mätresultaten och
avslutar
inställningsprocessen.

WRN CHECK

Visar en varning rörande
mätresultaten. Se ”När du
väljer ”WRN CHECK””
(sidan 15).

EXIT

Avslutar
inställningsprocessen utan
att spara mätresultaten.

Felkod

Orsak och åtgärder

CODE 31

SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) är
inställd på OFF. Välj A eller B
och utför autokalbreringen igen.
När en tvåtrådig-anslutning
används ska SPEAKERS (OFF/
A/B/A+B) ställas in på A+B.

Advertising