Informacje dodatkowe, Środki ostrożności – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 85

Advertising
background image

19

PL

In

fo

rm

acje dodat

k

o

w

e

Środki ostrożności

Bezpieczeństwo

Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się
jakikolwiek przedmiot lub płyn, należy
odłączyć przewód zasilania i przed dalszym
użytkowaniem wzmacniacza zlecić jego
sprawdzenie wykwalifikowanej osobie.

Źródła zasilania

• Przed rozpoczęciem eksploatacji, należy

sprawdzić czy napięcie zasilania
wzmacniacza jest identyczne z napięciem
sieciowym.
Napięcie zasilania jest podane na
tabliczce znamionowej z tyłu
wzmacniacza.

• Urządzenie pozostaje podłączone do

źródła zasilania, dopóki nie zostanie
odłączony przewód zasilania, nawet jeśli
samo urządzenie jest wyłączone.

• Jeżeli wzmacniacz nie będzie używany

przez dłuższy czas, należy odłączyć
przewód zasilania. Aby odłączyć
przewód, należy wyciągnąć wtyczkę.
Nigdy nie należy ciągnąć za sam
przewód.

• Przewód zasilania można wymieniać

tylko w specjalistycznym punkcie
serwisowym.

Nagromadzenie ciepła

Wzmacniacz nagrzewa się podczas pracy.
Nie oznacza to awarii. Podczas
długotrwałej pracy wzmacniacza przy
wysokim poziomie głośności, jego
obudowa nagrzewa się. W celu uniknięcia
oparzenia, nie należy dotykać obudowy.

Usytuowanie

• Aby zapobiec nadmiernemu

nagrzewaniu się wzmacniacza i
przedłużyć jego trwałość, należy ustawić
go w miejscu zapewniającym właściwą
wymianę powietrza.

• Nie należy ustawiać wzmacniacza w

pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, nadmiernych
ilości kurzu lub wstrząsów
mechanicznych.

• Nie należy zasłaniać otworów

wentylacyjnych, kładąc na wzmacniaczu
jakiekolwiek przedmioty. Może to być
przyczyną awarii.

• Nie należy ustawiać wzmacniacza w

pobliżu telewizora, magnetowidu lub
magnetofonu itp. (W przypadku
umieszczenia wzmacniacza zbyt blisko
telewizora, magnetowidu lub
magnetofonu, mogą występować
zakłócenia dźwięku i obrazu. Ma to
miejsce szczególnie podczas korzystania
z anteny pokojowej. W związku z tym,
zalecane jest używanie anteny
zewnętrznej.)

Obsługa

Przed podłączeniem innych urządzeń,
należy wyłączyć wzmacniacz i odłączyć
przewód zasilania.

Czyszczenie

Obudowę, panel i elementy sterowania
można czyścić miękką ściereczką zwilżoną
łagodnym roztworem detergentu. Nie
należy używać szorstkich ściereczek,
proszku czyszczącego ani środków, takich
jak alkohol lub benzyna.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących wzmacniacza,
należy skontaktować się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów firmy Sony.

Informacje dodatkowe

Advertising