Ytterligare information, Försiktighetsåtgärder – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 63

Advertising
background image

19

SE

Y

tterliga

re in

fo

rm
atio

n

Försiktighetsåtgärder

Säkerhet

Om något föremål eller vätska kommer in i
höljet måste du direkt koppla bort förstärkaren
och låta behörig personal kontrollera den
innan den används på nytt.

Strömkällor

• Innan du använder förstärkaren ska du

kontrollera att driftströmmen stämmer
överens med den lokala strömförsörjningen.
Driftspänningen finns angiven på typskylten
på baksidan av förstärkaren.

• Enheten är inte bortkopplad från

växelströmmen (elnätet) så länge som
nätkabeln sitter insatt i ett vägguttag, även
om du har slagit av strömmen på själva
enheten.

• Om du inte tänker använda förstärkaren

under en tid ska du dra ut nätkabeln ur
vägguttaget. När du ska dra ut nätkabeln ska
du alltid hålla i själva kontakten, dra aldrig i
kabeln.

• Nätkabeln får bara bytas av en behörig

servicetekniker.

Värmeutveckling

Även om förstärkaren värms upp under drift är
detta inte ett fel. Om du använder förstärkaren
vid hög volym under längre tid kommer höljets
temperatur på ovansidan, sidan och undersidan
att öka avsevärt. Vidrör inte höljet för att
undvika att bränna dig.

Placering

• Placera förstärkaren på en väl ventilerad

plats för att undvika värmeutveckling och
förlänga förstärkarens livslängd.

• Placera inte förstärkaren på en plats där den

utsätts för värme eller där den är utsatt för
direkt solljus, mycket damm eller mekaniska
stötar.

• Placera inget ovanpå höljet som kan

blockera ventilationsöppningarna och
orsaka fel.

• Placera inte förstärkaren i närheten av

utrustning som t.ex. TV, video eller
kassettdäck. (Om förstärkaren används i
kombination med en TV, video eller
kassettdäck, och placeras alltför nära denna
utrustning, kan störningar uppstå och
bildkvaliteten kan bli lidande. Detta är
särskilt sannolikt vid användning av
inomhusantenn. Vi rekommenderar därför
att utomhusantenn används.)

Användning

Innan du ansluter andra komponenter måste du
tänka på att stänga av och koppla ur
förstärkaren.

Rengöring

Rengör höljet, panelen och reglagen med en
mjuk trasa fuktad med milt rengöringsmedel.
Använd inte skursvamp, skurpulver eller
lösningsmedel som sprit eller tvättbensin.

Om du har några frågor eller får problem med
förstärkaren kontaktar du närmaste Sony-
återförsäljare.

Ytterligare information

Advertising