Uwaga dla klientów w europie, Ostrzeżenie – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 68

Advertising
background image

2

PL

Aby uniknąć pożaru lub porażenia
prądem, należy chronić urządzenie
przed deszczem i wilgocią.

Aby uniknąć pożaru, pamiętaj aby nie zasłaniać
otworów wentylacyjnych aparatu gazetami,
obrusem, firankami itp. Nie stawiaj również
zapalonych świec na aparacie.

Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie
stawiaj na aparacie przedmiotów wypełnionych
płynem, na przykład wazonów.

Nie stawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni,
na przykład w biblioteczce lub wbudowanej
szafce.

Urządzenie należy zainstalować w taki sposób,
aby możliwe było natychmiastowe wyjęcie
wtyczki z gniazda naściennego w sytuacji
awaryjnej.

Nie wrzucaj baterii do zwykłych
domowych śmieci, wyrzucając
oznacz je jako śmieci
chemiczne.

Uwaga dla klientów w Europie

Pozbycie się Zużytego Sprzętu
(Stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych krajach
europejskich mających własne
systemy zbiórki)

OSTRZEŻENIE

Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt
nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno się
go dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w
celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu
zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów
pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji
na temat recyklingu tego produktu,
należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub
ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.

Advertising