När du väljer ”wrn check, Menyparametrar för auto calibration – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 59

Advertising
background image

15

SE

K

o

nfigu

ra

tion

•CODE 31

1

Använd SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) för att
välja A eller B, och följ sedan
anvisningarna i steg 2 i ”Utföra
automatisk kalibrering”
.
När en tvåtrådig-anslutning används ska
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) ställas in på A+B.

•CODE 32, 33, 34

1

Åtgärda felet.

2

Tryck på ENTER.
”RETRY?” visas.

3

Tryck på

U/u för att välja ”YES”, och tryck

sedan på ENTER.
Den automatiska kalibreringen startas om från
steg 7 i ”Utföra automatisk kalibrering”.

När du väljer ”WRN CHECK”

Om en varning rörande mätresultatet finns
visas detaljerad information.

Tryck på ENTER för att återgå till
steg 1 i ”Bekräfta/spara
mätresultaten”
.

Standardinställningarna är understrukna.

x AUTO CAL START?

(Startar den automatiska
kalibreringen)

• MEASUREMENT COUNTDOWN

En nedräkningstimer visas i teckenfönstret
som går från fem sekunder till en sekund.

• MEASURING TONE

Visas medan tonen mäts.

• MEASURING T.S.P.

Visas medan TSP* mäts.

• COMPLETE

Visas när mätprocessen slutförts korrekt.
Mer information om varje meddelande finns
i ”Bekräfta/spara mätresultaten” (sidan 14).

• WARNING CODE [ :4x]

Visas om en varning för mätresultatet finns.
Mer information om varje meddelande finns
i ”Bekräfta/spara mätresultaten” (sidan 14).

• NO WARNING

Ingen varningsinformation finns.

• ERROR CODE [ :3x]

Visas när mätningen misslyckas. Mer
information om varje meddelande finns i
”Bekräfta/spara mätresultaten” (sidan 14).

CODE 32

Ingen högtalare kunde hittas.
Kontrollera att
optimeringsmikrofonen är rätt
ansluten och försök att kalibrera
igen.
Om optimeringsmikrofonen är
ordentligt ansluten, men felkoden
visas, kan mikrofonkabeln vara
skadad eller felaktigt ansluten.

CODE 33

Ingen högtalare är ansluten.

CODE 34

Högtalarna är inte rätt placerade.
Högtalare eller en
optimeringsmikrofon till höger
eller vänster kan vara felplacerad.
Kontrollera högtalarpositionerna.

Varningskod

Förklaring

WARNING 40

Försök utföra den automatiska
kalibreringen i en tyst omgivning.
Kalibreringen har slutförts.
Emellertid är brusnivån hög. Du
kan möjligen genomföra
kalibreringen på rätt sätt om du
försöker igen, även om det inte är
möjligt att genomföra mätningen
i alla miljöer.

Felkod

Orsak och åtgärder

WARNING 41

Försök att utföra kalibreringen
när det är tillräckligt tyst för att en
korrekt mätning ska kunna
genomföras.
Det ljud som inkommer via
optimeringsmikrofonen ligger
utanför godkänt intervall. Det är
högre än det högsta ljud som kan
mätas.

WARNING 42

Försök att utföra kalibreringen
när det är tillräckligt tyst för att en
korrekt mätning ska kunna
genomföras.
Förstärkarvolymen ligger utanför
godkänt intervall.

NO WARNING Ingen varningsinformation finns.

Menyparametrar för Auto
Calibration

Varningskod

Förklaring

fortssättning

Advertising