Advies voor gebruik en onderhoud, Problemen oplossen, Waarschuwingsmeldingen – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 26: Technische specificatie, Uitleg over aeea, Richtlijn inzake batterijen, Garantie

Advertising
background image

26

Nl

een moment waarop de waterhuishouding van uw lichaam naar uw mening normaal is.

Doe geen metingen nadat u een bad of sauna hebt genomen, nadat u intensief getraind

hebt of binnen 1-2 uur nadat u veel gedronken hebt of een maaltijd hebt genuttigd.

Een kennis van mij heeft een lichaamsvetanalysator van een ander merk.

Toen ik deze gebruikte, kreeg ik een andere lichaamsvetwaarde. hoe kan dit?

De verschillende apparaten voor lichaamsvetanalyse doen metingen op verschillende

delen van het lichaam en gebruiken verschillende wiskundige algoritmes om het

percentage lichaamsvet te berekenen. Het beste advies is om geen vergelijkingen

tussen apparaten te maken, maar altijd hetzelfde apparaat te gebruiken, zodat u een

goed beeld krijgt van de veranderingen.

hoe moet ik de metingen van mijn lichaamsvet en waterpercentage

interpreteren?

Raadpleeg de tabellen Lichaamsvet en Water die bij dit product horen. Hier kunt u

aflezen of uw lichaamsvet en watermetingen binnen een gezonde categorie vallen

(in relatie tot uw leeftijd en geslacht).

waarom zijn de niveaus voor lichaamsvetpercentages zo verschillend voor

mannen en vrouwen?

Vrouwen hebben van nature een hoger vetpercentage dan mannen, omdat hun lichaam

anders gebouwd is in verband met zwangerschap, borstvoeding, etc.

wat moet ik doen als mijn waterpercentagemeting ‘laag’ is?

Zorg ervoor dat u regelmatig voldoende water drinkt en doe uw best om uw

vetpercentage naar een gezond niveau te krijgen.

waarom moet ik het gebruik van de lichaamsvetanalysator vermijden tijdens

zwangerschap?

Tijdens de zwangerschap verandert de samenstelling van het lichaam van de vrouw

sterk, omdat het moet zorgen voor het zich ontwikkelende kind. Onder dergelijke

omstandigheden kunnen metingen van lichaamsvetpercentages onnauwkeurig en

misleidend zijn.

Zwangere vrouwen dienen daarom alleen de gewichtfunctie te gebruiken.

ADvIES vooR gEbRuIk EN oNDERhouD

• Zet bij het wegen dezelfde weegschaal altijd op dezelfde plaats op de vloer.Vergelijk

geen meetwaarden van verschillende weegschalen, aangezien er verschillen

ontstaan door het fabricageproces.

• Plaats de weegschaal op een harde, vlakke vloer voor de grootste nauwkeurigheid en

herhaalbaarheid van de meting.

• Het wordt aangeraden de meting steeds te doen op hetzelfde moment van de dag, bij

voorkeur in de vroege avond voor de maaltijd, voor de meest constante resultaten.

• De weegschaal rondt naar de eerstvolgende stap naar boven of beneden af. Indien

u zichzelf tweemaal weegt en u krijgt twee verschillende resultaten, dan ligt uw

gewicht er tussenin.

• Reinig de weegschaal met een vochtige doek. Gebruik geen chemische

reinigingsmiddelen.

• Er mag geen water in de weegschaal dringen, omdat hierdoor de elektronica

beschadigd kan raken.

• Behandel de weegschaal voorzichtig; het is een precisie-instrument. Laat de

weegschaal niet vallen en spring er niet op.

PRoblEMEN oPloSSEN

• U dient de metingen voor lichaamsvet en totaal lichaamswater blootsvoets uit te voeren.

• De conditie van de huid onder uw voeten kan van invloed zijn op de meting. Om de meest

precieze en constante resultaten te bereiken, dient u uw voeten af te vegen met een
vochtig doek, zodat ze licht vochtig zijn voordat u op de weegschaal stapt.

wAARSChuwINgSMElDINgEN

lo

Batterij vervangen.

o-ld Gewicht is zwaarder dan maximale capaciteit.

Err Valt buiten bereik, onjuiste handeling of slecht voetcontact.

Instabiel gewicht. Blijf stil op de weegschaal staan.

TEChNISChE SPECIFICATIE

80 cm - 220 cm

Atleetstand = 15-50 jaar

2’7” - 7’3”

d = 0.1 % lichaamsvet

6 - 100 jaar

d = 0.1 % lichaamswater

Man/Vrouw

d = 0.1 % spiermassa

Geheugen voor 12 gebruikers

d = 1 kcal BMR

Kinderstand = 6-12 jaar

uITlEg ovER AEEA

Deze markering geeft aan dat dit product binnen de EU niet met ander huisvuil

mag worden weggeworpen. Om eventuele schade aan het milieu of de

menselijke gezondheid door het ongecontroleerd wegwerpen van afval te

voorkomen, dient dit apparaat op verantwoorde wijze gerecycled te worden om

duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Wilt u het gebruikte

apparaat retourneren, gebruik dan de retour- en ophaalsystemen of neem contact op

met de winkelier waar het product gekocht is. Deze zal het product voor milieuveilige

recycling accepteren.

RIChTlIJN INzAkE bATTERIJEN

Dit symbool betekent dat batterijen niet met het huisvuil weggeworpen mogen

worden, omdat ze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en

de gezondheid. Lever batterijen op een aangewezen inzamelpunt in.

gARANTIE

Dit product is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Salter zal het product, of

een onderdeel van dit product, gratis repareren of vervangen mits binnen 15 jaar na

de aankoopdatum kan worden aangetoond dat het product defect is geraakt vanwege

tekortschietend vakmanschap of gebrekkige materialen. Deze garantie heeft betrekking

op werkende onderdelen die van invloed zijn op de werking van de weegschaal. De

garantie heeft geen betrekking op cosmetische aantastingen veroorzaakt door slijtage

of beschadigingen die per ongeluk of door verkeerd gebruik zijn ontstaan. Worden de

weegschaal of onderdelen ervan geopend of gedemonteerd, dan komt de garantie te

vervallen. Claims die onder de garantie worden ingediend, moeten vergezeld gaan van

een aankoopbewijs en op kosten van de verzender worden geretourneerd aan Salter (of

de plaatselijke Salter-agent indien buiten het Verenigd Koninkrijk). De weegschaal dient

zodanig te worden verpakt dat deze tijdens het transport niet beschadigd kan raken.

Deze handelingen vormen een aanvulling op de wettelijk vastgelegde rechten van de

consument en is hierop niet van invloed. Neem voor vragen over onderhoud contact

op met: Distec International, Z.I.”Les Portes de l’Europe”, Rue Maurice Faure 1, 1400

Nivelles, Belgium. Tel. +32-67-874820 e-mail support@distec.be.

www.salterhousewares.com/servicecentres

Advertising