Kehon vesiprosentti – miksi se tulisi mitata, Kehon vesipitoisuuden normaali terve vaihteluala, Miksi minun tulisi tietää, mikä lihasmassani on – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 28: Mitä bmi-arvo tarkoittaa, Perusaineenvaihdunta (bmr) – mitä se tarkoittaa, Kysymyksiä ja vastauksia

Advertising
background image

28

FIN

Rasvaprosentti miehillä**

Ikä

Alhainen

Ihanteellinen

kohtalainen

korkea

19 - 39

≤8

8.1 - 19.9

20 - 24.9

≥25

40 - 59

≤11

11.1 - 21.9

22 - 27.9

≥28

60+

≤13

13.1 - 24.9

25 - 29.9

≥30

Rasvaprosentti naisilla**

Ikä

Alhainen

Ihanteellinen

kohtalainen

korkea

19 - 39

≤21

21.1 - 32.9

33 - 38.9

≥39

40 - 59

≤23

23.1 - 33.9

34 - 39.9

≥40

60+

≤24

24.1 - 35.9

36 - 41.9

≥42

*Lähde: Derived from; HD McCarthy, TJ Cole, T Fry, SA Jebb and AM Prentice: HD McCarthy, TJ Cole, T Fry, SA Jebb ja

AM Prentice: “Body far reference curves for children”. International Journal of Obesity (2006) 0, 598–602.

**Lähde: Dympna Gallagher, Steven B Heymsfield, Moonseong Heo, Susan A Jebb, Peter R Murgatroyd ja Yoichi

Sakamoto: “Healthy percentage body fat ranges: an approach for developing guidelines based on body mass index1– ”.

Am J Clin Nutr 2000;72:694–701.

Julkaistut kehon rasvaprosentit ovat vain viitteellisiä. Terveydenhoitoalan ammattilaiselta tulisi aina kysyä

neuvoa ennen dieetin ja kuntoiluohjelman aloittamista.

kEhoN vESIPRoSENTTI – MIkSI SE TulISI MITATA?

Kehon vesipitoisuus on tärkein yksittäinen kehon paino-osista. Sen osuus on yli

puolet koko painostasi ja lähes kaksikolmasosaa rasvattomasta kehon massasta

(pääasiassa lihaksista).

Vedellä on useita tärkeitä tehtäviä kehossamme: Kaikki kehon solut, olivatpa ne

ihossa, rauhasissa, lihaksissa, aivoissa tai missä tahansa muualla, pystyvät toimimaan

ainoastaan, jos ne saavat riittävästi vettä. Vedellä on myös tärkeä tehtävä kehon

lämpötasapainon sääntelyssä, erityisesti hikoilun kautta.

Paino- ja rasvalukemasi yhdistelmä saattaa vaikuttaa normaalilta, mutta kehosi

vesipitoisuus voi olla riittämätön terveellisen hyvinvoinnin kannalta.

kEhoN vESIPIToISuuDEN NoRMAAlI TERvE vAIhTEluAlA

kehon vesipitoisuustaulukko***

Kehon rasva-%

Ihanteellinen vesipitoisuus

Miehet

4 - 14%

70 - 63%

15 - 21%

63 - 57%

22 - 24%

57 - 55%

25 tai yli

55 - 37%

Naiset

4 - 20%

70 - 58%

21 - 29%

58 - 52%

30 - 32%

52 - 49%

33 tai yli

49 - 37%

*** Lähde: perustuu artikkeliin: Wang & Deurenberg: Hydration of fat-free body mass. American Journal Clin Nutr

1999, 69 833-841.

Urheilijatoiminnon käyttäjät: Huomaa, että urheilulajista riippuen urheilijoilla saattaa

olla alhaisempi kehon rasvaprosentti ja korkeampi vesipitoisuus kuin yllä näkyy

urheilu- tai aktiviteettityypistä riippuen.

Kehon vesipitoisuuslukemiin vaikuttaa kehon rasvan ja lihasten osuus. Jos kehon rasvan

osuus on korkea tai lihasten osuus alhainen, kehon vesipitoisuus on yleensä alhainen.

On tärkeää muistaa, että lukemat kuten paino, kehon rasvapitoisuus ja vesiprosentti

ovat vain työvälineitä osana terveellistä elämäntyyliä. Koska lyhytaikaiset vaihtelut

ovat normaaleja, ehdotamme, että kirjaat kehityksesi pitkällä aikavälillä sen sijaan että

keskittyisit yhden päivän lukemiin.

Vesipitoisuuden julkaistut vaihteluarvot ovat vain viitteellisiä.

Terveydenhoitoalan ammattilaisilta tulisi aina kysyä neuvoa ennen dieetin ja

kuntoiluohjelman aloittamista.

MIkSI MINuN TulISI TIETää, MIkä lIhASMASSANI oN?

Amerikkalaisen urheilulääketieteellisen opiston (American College of Sports Medicine

(ASCM)) mukaan rasvaton lihasmassa voi pienentyä jopa lähes 50 prosenttia 20- –

90-ikävuoden välillä. Jos et tee mitään tämän hävikin korvaamiseksi, lihasten osuus

pienenee ja rasvan osuus kasvaa. Myös painon pudottamisen aikana on tärkeää tietää

lihasmassaprosentti. Levossa keho polttaa noin 110 ylimääräistä kaloria per kilo

lisääntynyttä lihasta. Seuraavassa on mainittu joitakin lihasmassan kasvattamisen

tuomia hyötyjä:

• ikääntymisestä johtuvan voiman, luuntiheyden ja lihasmassan vähenemisen estäminen

• nivelten liikkuvuuden ylläpitäminen

• ohjaa painon pudotusta terveelliseen ruokavalioon yhdistettynä.

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Raskaana olevien tulisi käyttää vain

painotoimintoa.

VAARA: Tätä tuotetta ei saa käyttää, jos sinulla on tahdistin tai muita lääkinnällisiä

laitteita. Jos olet epävarma, ota yhteyttä lääkäriisi.

MITä bMI-ARvo TARkoITTAA?

Kehon massaindeksi (BMI) näyttää painon ja pituuden välisen suhteen, ja sitä

käytetään yleisesti aikuisten alipainon, ylipainon ja liikalihavuuden määrittämisessä.

Vaaka laskee BMI-arvon puolestasi. Alla olevassa kaaviossa ja taulukossa näkyvät

BMI-luokat ovat maailman terveysjärjestön WHO:n tunnustamia ja niitä voidaan

käyttää BMI-arvon tulkitsemiseen.

BMI-luokkasi voidaan määrittää alla olevan taulukon avulla.

bMI-luokka

bMI-arvon merkitys vain bMI-arvoon perustuva terveysriski

< 18.5

Alipainoinen

Kohtalainen

18.6-24.9

Normaali

Pieni

25-29.9

Ylipainoinen

Kohtalainen

30+

Liikalihava

Korkea

huoMAuTuS: Jos painosi ei kaavion tai taulukon mukaan vastaa normaalia tervettä

painoa, ota yhteyttä lääkäriisi, ennen kuin ryhdyt mihinkään toimenpiteisiin.

BMI-luokitukset on tarkoitettu vain aikuisille (yli 20-vuotiaille).

PERuSAINEENvAIhDuNTA (bMR) – MITä SE TARkoITTAA?

Perusaineenvaihdunta (BMR) on arvio kehon levossa kuluttamasta energiasta (mitataan

kaloreissa) normaalien kehontoimintojen ylläpitämiseksi. Tämä jatkuva tapahtuma

vie noin 60 – 70 % kehon käyttämistä kaloreista ja se käsittää esim. sydämen lyönnit,

hengityksen ja kehon lämpötilan ylläpitämisen. Perusaineenvaihduntaan vaikuttavat

lukuisat tekijät mukaan lukien ikä, paino, pituus, sukupuoli sekä ruokailu- ja

liikuntatavat.

kySyMykSIä JA vASTAukSIA

kuinka laite mittaa kehon raspitoisuuden ja vesipronsetin?

Tässä Salter-vaa’assa käytetään bioimpedanssimittaukseksi kutsuttua

mittausmenetelmää. Äärimmäisen pieni määrä sähkövirtaa johdetaan kehon läpi

jalkojen ja säärien kautta. Tämä sähkövirta kulkee helposti rasvattoman lihaskudoksen

läpi, jossa on korkea nestepitoisuus, mutta ei niin helposti rasvan läpi. Näin ollen

mittaamalla kehon impedanssi (ts. sähkövirran vastuksen) voidaan määritellä

lihasmassa. Tästä lukemasta voidaan sitten arvioida rasvan ja veden osuus.

kuinka suuri sähkövirta kehoni läpi kulkee mittauksen aikana?

onko se turvallista?

Sähkövirta on alle 1 mA, mikä on äärimmäisen vähäistä ja täysin turvallista. Sitä ei

edes tunne. Tästä huolimatta, tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joille on asennettu

sisäinen lääkinnällinen laite, kuten sydämen tahdistin, välineeseen mahdollisesti

aiheutuvien häiriöiden varalta.

Jos mittaan kehoni rasva- ja vesiprosentit eri vuorokauden aikaan, ne

vaihtelevat melko paljon. Mikä lukema on oikea?

Kehon rasvaprosenttilukema vaihtelee kehon vesipitoisuuden mukaan, ja vesipitoisuus

muuttuu päivän aikana.

Ei ole olemassa oikeaa tai väärää aikaa ottaa lukemaa, mutta mittaukset tulisi pyrkiä

tekemään säännöllisesti silloin kun arvioit kehosi nestetasapainon olevan normaali.

kg

m

st

ft

Advertising