Percentuálny podiel vody v tele - norma, Prečo potrebné zistiť svalový objem, Čo označuje bmi hodnota – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 55: Rýchlosť bazálneho metabolizmu – čo to znamená, Otázky a odpovede

Advertising
background image

55

Sk

hodnota tuku v tele v % pre mužov**

vek

Nízka

optimálna

Primeraná

vysoká

19 - 39

≤8

8.1 - 19.9

20 - 24.9

≥25

40 - 59

≤11

11.1 - 21.9

22 - 27.9

≥28

60+

≤13

13.1 - 24.9

25 - 29.9

≥30

hodnota tuku v tele v % pre ženy**

vek

Nízka

optimálna

Primeraná

vysoká

19 - 39

≤21

21.1 - 32.9

33 - 38.9

≥39

40 - 59

≤23

23.1 - 33.9

34 - 39.9

≥40

60+

≤24

24.1 - 35.9

36 - 41.9

≥42

*Zdroj: Odvodené z: HD McCarthy, TJ Cole, T Fry, SA Jebb a AM Prentice: „Referenčné krivky podielu telesného tuku u

detí“ International Journal of Obesity (2006) 30, 598–602.

**Zdroj: Odvodené z: Dympna Gallagher, Steven B Heymsfield, Moonseong Heo, Susan A Jebb, Peter R Murgatroyd, a

Yoichi Sakamoto: „Optimálny percentuálny podiel telesného tuku: Pokus o vytvorenie návodu na základ BMI indexu

telesnej hmotnosti 1 – 3”. Am J Clin Nutr 2000;72:694–701.

Publikované hodnoty podielu telesného tuku v % sú iba informatívne. Pred začatím diéty a cvičebných programov sa

vždy poraďte s odborníkom alebo lekárom.

voDA v TElE – PREČo JE DÔlEŽITÉ SlEDovAŤ JEJ MNoŽSTvo?

Voda v tele je jediný najdôležitejší komponent telesnej hmotnosti. Predstavuje viac

ako polovicu telesnej hmotnosti a takmer dve tretiny svalovej hmoty. Voda v tele má

niekoľko dôležitých úloh:

Všetky bunky v tele, či sú to kožné, žľazové, svalové, mozgové alebo iné bunky, môžu

vykonávať svoje funkcie iba pri dostatočnom množstve vody. Voda zohráva aj životne

dôležitú úlohu pri regulácii rovnováhy telesnej teploty, obzvlášť pri potení.

Kombinácia nameranej hmotnosti a tuku by sa mohlo zdať v norme, ale množstvo vody

vo vašom tele môže byť nedostačujúce.

PERCENTuálNy PoDIEl voDy v TElE - NoRMA

Tabuľka vody v tele***

Podiel telesného tuku v % Optimálny podiel vody v tele v %

Muži

4 to 14%

70 to 63%

15 to 21%

63 to 57%

22 to 24%

57 to 55%

25 and over

55 to 37%

Ženy

4 to 20%

70 to 58%

21 to 29%

58 to 52 %

30 to 32 %

52 to 49%

33 and over

49 to 37%

***Zdroj: Odvodené z Wang & Deurenberg: „Hydratácia svalovej hmoty bez tuku“.

American Journal Clin Nutr 1999, 69 833-841.

Režim pre športovca: Športovci môžu mať nižší podiel tuku a vyšší podiel vody v tele v

porovnaní s hore uvedenými hodnotami, závisí to od typu športu alebo aktivity. Namerané

hodnoty vody v tele sú ovplyvnené podielom telesného tuku a svalov. Ak je podiel tuku v

tele vysoký alebo ak je podiel svalovej hmoty je nízky, potom aj výsledky nameranej vody

v tele budú nízke. Je dôležité zapamätať si, že namerané hodnoty telesnej hmotnosti,

tuku a vody v tele sú ukazovatele vášho zdravotného štýlu. Aj keď sú krátkodobé

fluktuácie bežné, odporúčame viesť si tabuľku vášho progresu dlhodobo a nesústrediť

sa na jednotlivé merania. Publikované hodnoty vody v tele v % sú iba informatívne. Pred

začatím diéty a cvičebných programov sa vždy poraďte s odborníkom alebo lekárom.

UPOZORNENIE: Výrobok nepoužívajte, ak máte voperovaný kardiostimulátor alebo iné

zdravotné pomôcky. V prípade pochybností sa poraďte s lekárom.

PREČo PoTREbNÉ zISTIŤ SvAlovÝ obJEM ?

Podľa American College of Sports Medicine (ASCM) sa svalový objem môže vo veku

medzi 20. a 90. rokom života znížiť o skoro 50%. A preto ak nerobíte nič pre náhradu

stratenej svalovej hmoty, zvyšuje sa objem tuku v tele. Dôležité je tiež poznať

percentuálnu hodnotu svalového objemu počas chudnutia. V stave nečinnosti telo

spaľuje asi 110 dodatočných kalórií na každý kilogram nabratej svalovej hmoty.

Niektoré výhody naberania svalovej hmoty:

• Zvrátenie procesu ubúdania sily, rednutia kostí a straty svaloviny, ktoré sú

sprievodným javom starnutia.

• Starostlivosť o pohyblivé kĺby.

• V spojení so zdravou výživou vedie k zníženiu hmotnosti.

Tento výrobok je určený iba na domáce použitie. Tehotné ženy by mali využívať iba

funkciu merania hmotnosti.

UPOZORNENIE: Výrobok nepoužívajte, ak máte voperovaný kardiostimulátor alebo iné

zdravotné pomôcky. V prípade pochybností sa poraďte s lekárom.

Čo ozNAČuJE bMI hoDNoTA?

Body Mass Index BMI (index telesnej hmotnosti) je index, ktorý označuje určitú hmotnosť k

určitej výške a klasifikuje tak podváhu, nadváhu a obezitu u dospelých osôb. Táto osobná

váha vám vypočíta vašu hodnotu BMI indexu. Kategórie BMI uznávané organizáciou WHO

(World Health Organisation) sú uvedené v tabuľke a popisujú hodnoty BMI indexu.

Svoju BMI kategóriu zistíte pomocou doleuvedenej tabuľky.

bMI kategória označenie hodnoty bMI

zdravotné riziko založené iba na bMI

< 18.5

Podváha

t

Primeraná hodnota

18.6- 24.9

V norme

Nízka hodnota

25- 29.9

Nadváha

Primeraná hodnota

30+

Obezita

Vysoká hodnota

DÔLEŽITÉ: Ak tabuľka ukazuje, že vaša hmotnosť nie je v rozsahu normálnej zdravej

hmotnosti, poraďte sa pred uskutočnením akýchkoľvek opatrení so svojim lekárom. BMI

klasifikácie sú iba pre dospelé osoby (vo veku od 20 rokov).

RÝChloSŤ bAzálNEho METAbolIzMu – Čo To zNAMENá?

Rýchlosť bazálneho metabolizmu BMR je odhad energie (vyjadrenej v kalóriách), ktoré

telo vynaloží v nečinnosti na udržanie bežných funkcií. Táto nepretržitá práca tvorí

asi 60-70% kalórií, ktoré telo využije, vrátane srdcovej činnosti, dýchania a udržanie

telesnej teploty. Na rýchlosť vášho bazálneho metabolizmu vplýva veľa faktorov vrátane

veku, hmotnosti, výšky, pohlavia, výživy a telesnej aktivity.

oTázky A oDPovEDE

Ako sa meria tuk a voda v mojom tele?

Salter váha používa metódu merania pod názvom BIA bioelektrická analýza impedancie.

Cez chodidlá a nohy vášho tela prebehne elektrický prúd. Tento prúd ľahko prejde cez

tkanivo svalovej hmoty, ktoré obsahuje vysoké množstvo tekutín, ale neprejde ľahko cez

tuk. A preto sa meraním impedancie vášho tela, t.j. odporu voči prúdu, určí množstvo

svalovej hmoty. A z toho sa odhadne množstvo tuku a vody.

Aká je hodnota prúdu, ktoré počas merania prechádza telom? Nie je to

nebezpečné?

Sila prúdu je nižšia ako 1 mA, čo je veľmi malá a absolútne bezpečná hodnota. Nebudete

to vôbec cítiť. Je však dôležité, aby toto zariadenie nepoužívali osoby, ktoré majú

voperované elektronické strojčeky, ako napr. kardiostimulátor, aby prípadne nedošlo k

ich narušeniu.

Môžu sa hodnoty tuku a vody v tele namerané v rôznych časoch dňa od seba

výrazne odlišovať? ktorá hodnota je smerodajná?

Percentuálny podiel tuku v tele sa mení s obsahom vody v tele a množstvo vody sa v

priebehu dňa mení. Neexistuje vhodný alebo nevhodný čas merania, cieľom je robiť

merania v rovnakom čase, kedy vaše telo obsahuje normálne množstvo vody. Nerobte

merania po kúpeli, po použití sauny, po intenzívnom cvičení alebo v priebehu 1-2 hodín

po požití väčšieho množstva nápojov, prípadne po jedle.

kg

m

st

ft

Advertising