Råd vid användning och skötsel, Felsökningsguide, Varningsindikatorer – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 32: Tekniska specifikationer, Weee-förklaring, Batteriföreskrift, Garanti

Advertising
background image

32

S

Min kompis har en kroppsfettsanalyserare av ett annat märke. När jag

använder den så får jag en annan avläsning. varför då?

Olika kroppsfettsanalyserare tar mått runt olika delar av kroppen och använder

matematiska algoritmer för att beräkna kroppsfettsprocenthalten. Det bästa rådet är att

inte göra jämförelser från en enhet till en annan, utan använda samma enhet varje gång

för att övervaka eventuella ändringar.

hur tyder jag mina kroppsfetts- och vattenprocenthaltavläsningar?

Se kroppsfetts- och vattentabellerna som medföljer denna produkt. De guidar dig så att

du vet om dina kroppsfetts- och vattenavläsningar faller i en hälsosam kategori

(relativt till din ålder och ditt kön).

vad bör jag göra om min kroppsfettsavläsning är mycket hög?

En förnuftig kost, vätskeintag och träningsprogram kan reducera din

kroppsfettsprocenthalt. Professionell medicinsk vägledning bör alltid sökas innan du

påbörjar ett sådant program.

varför är kroppsfettsprocenthalterna för män och kvinnor så olika?

Kvinnor har naturligt en högre procenthalt med fett än män, eftersom deras

kroppssammansättning är olika och inriktad mot graviditet, amning etc.

vad bör jag göra om min vattenprocenthalt är låg?

Se till att du regelbundet intar tillräckligt med vatten och arbetar mot att flytta din

kroppsfettsprocenthalt in i ett hälsosamt stadie.

varför bör jag undvika att använda kroppsanalysvågen då jag är gravid?

Under graviditet ändras en kvinnas kroppssammansättning avsevärt för

att kunna stödja en utvecklande barn. Under dessa förhållanden kan

kroppsfettprocenthaltsavläsningar vara felaktiga och missvisande. Gravida kvinnor

bör därför endast använda viktfunktionen.

RÅD vID ANväNDNINg oCh SköTSEl

• Väg dig alltid på samma våg placerad på samma golvyta.

Jämför inte viktavläsningar från en våg till en annan eftersom olikheter kommer att

existera på grund av tillverkningsavvikelser.

• Placering av din våg på ett hårt, jämt golv ger bästa precision igen och igen.

• Väg dig vid samma tidpunkt varje dag, innan måltider och utan skor.

Med en gång på morgonen är en bra tidpunkt.

• Din våg rundar upp eller ner till närmaste enheten. Om du väger dig två gånger och får

två olika avläsningar ligger din vikt emellan de två.

• Rengör din våg med en fuktig trasa. Använd inte kemiska rengöringsmedel.

• Låt inte din våg bli indränkt med vatten eftersom detta kan skada elektroniken.

• Hantera din våg varsamt – den är ett precisionsinstrument. Tappa den inte eller hoppa

på den.

FElSökNINgSguIDE

• Du måste vara barfota när du använder kroppsfetts- och total kroppsvattenavläsningar.

• Din hud på undersidan av dina fötter kan påverka avläsningen.

För att få bästa möjliga avläsning och konsekvent avläsning, torka fötterna med en

fuktig trasa och lämna dem något fuktiga innan du kliver upp på vågen.

vARNINgSINDIkAToRER

lo Byt ut batteriet.

o-ld Maximal viktkapacitet överskriden.

Err Utom räckvidd, felaktig drift eller dålig kontakt med fötterna.

Instabil vikt. Stå stilla.

TEkNISkA SPECIFIkATIoNER

80 cm - 220 cm

Idrottar-läge = 15-50 år

2’7” - 7’3”

d = 0,1 % kroppsfett

6 - 100 år

d = 0,1 % kroppsvatten

Kvinna/man

d = 0,1 % muskelmassa

12 användarminnen

d = 1 Kcal BMB

Barn-läge = 6-12 år

wEEE-FöRklARINg

Denna markering indikerar att denna produkt inte får avyttras med annat

hushållsavfall inom EU. För att förhindra möjlig skada på miljö eller person från

okontrollerat avfallsavyttrande, återvinn på ansvarsfullt vis för att främja det

fortsatta återanvändandet av materialresurser. För att returnera din använda enhet,

använd retur och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten

köptes. De kan se till att produkten återvinns på ett miljösäkert vis.

bATTERIFöRESkRIFT

Denna symbol indikerar att batterier inte får avyttras bland hushållssopor

eftersom de innehåller substanser som kan skada miljön och hälsan. Avyttra

batterier endast vid designerade insamlingspunkter.

gARANTI

Denna produkt är endast ämnad för hushållsanvändning. Salter kommer att reparera

eller byta ut produkten, eller del av denna produkt, gratis om det inom 15 år efter

inköpsdatumet, det kan visas att den har slutat fungera på grund av bristfälligt

utförande eller material. Denna garanti täcker de fungerande delar som påverkar

vågens funktion. Den täcker inte kosmetisk förslitning som orsakats av vanligt

användande och slitage eller skada orsakad genom olycka eller felaktigt användande.

Öppnande eller isärtagande av vågen eller dess komponenter ogiltigförklarar garantin.

Fodringar under garanti måste stödjas genom inköpsbevis och returneras med betald

frakt till Salter (eller lokal Salter-handlare om det rör sig om utanför Storbritannien).

Försiktighet bör iakttagas i paketeringen av vågen så att den inte skadas under frakten.

Detta åtagande är förutom konsumentens lagstadgade rättigheter och påverkar inte

dessa rättigheter på något vis. Utanför Storbritannien, kontakta din lokala Salter-

handlare.

www.salterhousewares.com/servicecentres

Advertising