Ako salter váha funguje, Nové funkcie, Príprava váhy – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 54: Naštarovanie váhy, Fungovanie váhy, Zadanie osobných údajov, Meranie hmotnosti a telesného tuku, Tuk v tele – čo to znamená, Percentuálny podiel tuku v tele - norma

Advertising
background image

54

Sk

Ako SAlTER váhA FuNguJE?

Váha Salter využíva technológiu BIA (Bio Impedance Analysis – analýza bioimpedancie),

ktorá vysiela do tela jemný elektrický impulz a tým určí množstvo tuku v tkanive. Tento

elektrický impulz je nepostrehnuteľný a úplne bezpečný. Kontakt s telom meranej osoby

je cez podložky na váhe, ktoré sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

Táto metóda vyčísli okrem vašej telesnej hmotnosti aj množstvo tuku a celkové

množstvo vody v tele, BMI index, rýchlosť bazálneho metabolizmu a svalový objem,

čím podáva presnejšie informácie o vašom celkovom zdravotnom stave a kondícii. Táto

váha zobrazí aj hmotnosť, množstvo tuku a celkové množstvo vody v tele pre deti a

mladistvých vo veku od 6 do 17 rokov. Objem svaloviny, BMI (index telesnej hmotnosti) a

BMR (rýchlosť bazálneho metabolizmu) sa neukazujú pre túto vekovú kategóriu.

Váha ukladá osobné údaje pre 12 rôznych užívateľov. Okrem analýzy telesnej hmotnosti,

tuku a vody môžete túto váhu použiť aj ako bežnú váhu.

NovÉ FuNkCIE!

Táto váha má praktické použitie našliapnutím. Po jej inštalovaní sa váha používa

jednoduchým našliapnutím na jej podstavu a okamžite zobrazí namerané hodnoty.

PRÍPRAvA váhy

1. Otvorte priehradku na batérie, ktorá sa nachádza na spodnej časti váhy.

2. Odstráňte izolačnú plôšku spod batérie (ak je nasadená) alebo vložte batérie, pričom

dodržte správnu polaritu podľa označenia (+ a -) vo vnútri priečinku na batérie.

3. Zatvorte priehradku na batérie.

4. Zvoľte si jednotku hmotnosti kg, st alebo lb pomocou spínača na spodnej časti váhy.

5. V prípade, ak budete váhu používať na koberci, nasaďte nožičky, ktoré sú priložené k

váhe.

6. Váhu umiestnite na pevný a rovný povrch.

NAŠTARovANIE váhy

1. Nohou zatlačte stred váhy a potom nohu položte na zem.

2. Zobrazí sa symbol

0.0.

3. Stlačte tlačidlo , kým sa na displeji neobjaví kg, lb alebo st.

4. Váha sa vypne. Teraz je pripravená na použitie.

Ak váhu premiestnite, musíte štartovací proces zopakovať. Následne sa už len

postavíte priamo na váhu.

FuNgovANIE váhy

1. Postavte sa na váhu a stojte bez pohnutia, kým váha odmeria vašu hmotnosť.

2. Zobrazí sa vaša hmotnosť.

3. Zostúpte z váhy. Vaša hmotnosť sa zobrazí na niekoľko sekúnd.

4. Váha sa vypne.

zADANIE oSobNÝCh ÚDAJov

1. Stlačte tlačidlo a váha sa zapne.

2. Keď bliká číslo užívateľa, zvolíte si ho stlačením tlačidiel

s

alebo

t

. Stlačením

tlačidla potvrdíte svoju voľbu.

3. Začne blikať režim merania hmotnosti.

Tlačte tlačidlo

s

, kým sa nezačne blikať správny symbol a potom stlačte tlačidlo .

4. Začne blikať symbol pre muža alebo ženu.

Tlačte tlačidlo

s

button until the correct symbol is flashing, then press the button.

5. Začne blikať zobrazenie veku.

Stlačte tlačidlo

s

alebo

t

a nastavte svoj vek, potom stlačte tlačidlo .

Režim pre dieťa:

Ak zadáte vek od 6 do 12 rokov, automaticky sa nastaví režim pre dieťa.

Objaví sa malá ikonka dieťaťa, viď. Obrázok dolu.

Poznámka: V režime pre dieťa sa zobrazuje iba hmotnosť, telesný tuk a tekutiny.

6. Začne blikať zobrazenie výšky.

Stlačte tlačidlo

s

alebo

t

a nastavte svoju výšku, potom stlačte tlačidlo .

Režim pre športovca:

Keď zadáte vek od 15 do 50 rokov, dostupný je režim pre športovca.

Režim pre športovca si zvolíte tlačením tlačidla

s

kým sa neobjaví. Potom stlačte

tlačidlo .

Za športovca sa považuje osoba, ktorá vykonáva intenzívnu fyzickú aktivitu približne

12 hodín do týždňa, a ktorá má tep srdca v nečinnosti približne 60 a menej úderov za

minútu.
7. Na displeji sa zobrazia vaše nastavenia a potom sa vypne. Pamäť je nastavená.

8. Celý postup zopakujte pri druhom užívateľovi alebo pri zmene údajov užívateľa.

Poznámka: Pri aktualizácii alebo zmene zadaných údajov postupujte rovnakým

spôsobom, urobte požadované zmeny.

MERANIE hMoTNoSTI A TElESNÉho Tuku

Osobnú váha položte na rovný povrch.

1. Stlačte tlačidlo .

2. Zvoľte svoje číslo stlačením tlačidla

s

alebo

t

.

3. POČKAJTE, kým displej znovu potvrdí vaše osobné údaje a potom znovu zobrazí nulu.

4. Keď sa zobrazí nula, postavte sa NABOSO na váhu a stojte bez pohnutia. Dbajte na to,

aby sa vaše chodidlá dotýkali dvoch kovových podložiek na ploche váhy.

5. Po niekoľkých sekundách zaznie pípnutie. Zostúpte z váhy.

6. Zobrazí sa vaša hmotnosť, následne percentuálna hodnota telesného tuku,

percentuálna hodnota tekutín, percentuálna hodnota svalovej hmoty, index BMI a

rýchlosť bazálneho metabolizmu BMR.

Tuk v TElE – Čo To zNAMENá?

Ľudské telo okrem iného tvorí aj určité percentuálny podiel tuku. Tento tuk je pre zdravie

a funkčnosť tela nevyhnutný, vystiela kĺby, chráni životne dôležité orgány, pomáha

regulovať telesnú teplotu, ukladá vitamíny a pomáha telu prežiť v prípade nedostatku

potravy. Ak je však tuku v tele príliš veľa alebo príliš málo, môže to viesť k zhoršeniu

zdravotného stavu. Je ťažké určiť, aký je podiel tuku v našom tele iba pohľadom do

zrkadla. Preto je dôležité, aby sa merala a sledovala percentuálna hodnota tuku v tele.

Percentuálny podiel tuku v tele poskytuje ucelenejšiu informáciu o kondícii ako len

samotná hmotnosť tela – a strata hmotnosti môže znamenať stratu svalovej hmoty a

nie tuku, a pritom množstvo tuku v tele môže byť stále vysoké, aj keď telesná hmotnosť

je v norme.

PERCENTuálNy PoDIEl Tuku v TElE - NoRMA

bod Fat % bod

hodnota tuku v tele v % pre chlapcov*

vek

Nízka

optimálna

Primeraná

vysoká

6

≤12.4

12.5 -19.5

19.6 - 22.6

≥22.7

7

≤12.6

12.7 - 20.4

20.5 - 24.0

≥24.1

8

≤12.7

12.8 - 21.3

21.4 - 25.4

≥25.5

9

≤12.8

12.9 - 22.2

22.3 - 26.7

≥26.8

10

≤12.8

12.9 - 22.8

22.9 - 27.8

≥27.9

11

≤12.6

12.7 - 23.0

23.1 - 28.2

≥28.3

12

≤12.1

12.2 - 22.7

22.8 - 27.8

≥27.9

13

≤11.5

11.6 - 22.0

22.1 - 26.9

≥27.0

14

≤10.9

11.0 - 21.3

21.4 - 25.8

≥25.9

15

≤10.4

10.5 - 20.7

20.8 - 24.9

≥25.0

16

≤10.1

10.2 - 20.3

20.4 - 24.2

≥24.3

17

≤9.8

9.9 - 20.1

20.2 - 23.8

≥23.9

18

≤9.6

9.7 - 20.1

20.2 - 23.5

≥23.6

hodnota tuku v tele v % pre dievčatá*

vek

Nízka

optimálna

Primeraná

vysoká

6

≤14.4

14.5 - 23.0

23.1 - 26.1

≥26.2

7

≤14.9

15.0 - 24.5

24.6 - 27.9

≥28.0

8

≤15.3

15.4 - 26.0

26.1 - 29.6

≥29.7

9

≤15.7

15.8 - 27.2

27.3 - 31.1

≥31.2

10

≤16.0

16.1 - 28.2

28.3 - 32.1

≥32.2

11

≤16.1

16.2 - 28.8

28.9 - 32.7

≥32.8

12

≤16.1

16.2 - 29.1

29.2 - 33.0

≥33.1

13

≤16.1

16.2 - 29.4

29.5 - 33.2

≥33.3

14

≤16.0

16.1 - 29.6

29.7 - 33.5

≥33.6

15

≤15.7

15.8 - 29.9

30.0 - 33.7

≥33.8

16

≤15.5

15.6 - 30.1

30.2 - 34.0

≥34.1

17

≤15.1

15.2 - 30.1

30.2 - 34.3

≥34.4

18

≤14.7

14.8 - 30.8

30.9 - 34.7

≥34.8

Advertising