Gode råd om brug og vedligeholdelse, Problemløsningsguide, Advarselsindikatorer – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 35: Teknisk specifikation, Weee forklaring, Batteridirektiv, Garanti

Advertising
background image

35

Dk

Min ven har en kropsfedtanalysator af et andet fabrikat. Da jeg brugte den,

opdagede jeg, at jeg fik en anden fedtprocentmåling. hvordan kan det være?

De forskellige kropsfedtanalysatorer foretager målinger på forskellige steder på kroppen

og bruger forskellige matematiske algoritmer til at beregne procenten af kropsfedt. Det

bedste råd er ikke at lave sammenligninger mellem det ene apparat og det andet, men at

bruge det samme apparat hver gang til at holde øje med evt. forandringer.

hvordan fortolker jeg mine målinger af kropsfedt- og –vandprocent?

Der henvises til kropsfedt- og –vandtabellerne, der medfølger med produktet.

De vil vise, om målingen af din kropsfedt- og vandværdi falder indenfor en sund

kategori (i forhold til din alder og dit køn).

hvad skal jeg gøre, hvis min måling af kropsfedt er meget ’høj’?

En sund kost, et fornuftigt væskeindtag og en motionsplan kan nedsætte din

kropsfedtprocent. Du bør altid få professionel vejledning, f.eks.fra din læge, inden du

begynder at følge en eventuel plan.

hvorfor er der så stor forskel på krosfedtområderne for mænd og kvinder?

Kvinder har fra naturens side en højere fedtprocent end mænd, eftersom kvindekroppen

er opbygget med henblik på graviditet, amning osv.

hvad skal jeg gøre, hvis min måling af vandprocent er ’lav’?

Husk at drikke vand med jævne mellemrum og arbejd mod at få fedtprocenten ind i det

sunde område. Hvorfor bør jeg ikke bruge kropsanalysevægten, hvis jeg er gravid?

Under graviditet ændres kvindekroppens opbygning ganske betydeligt, så den er i stand

til at støtte barnets udvikling. Under disse omstændigheder kan målinger af kropsfedt

være unøjagtige og vildtledende. Gravide kvinder bør derfor kun bruge vægtfunktionen.

goDE RÅD oM bRug og vEDlIgEholDElSE

• Du skal altid veje dig selv på den samme vægt, der er placeret på den samme gulvflade.

Du må ikke sammenligne vægtaflæsninger fra en vægt til en anden, da der vil være

forskelle på grund af fremstillingstolerancer.

• Placér din vægt på en hård, jævn gulvflade, det vil sikre den største præcision

og gentagelsesnøjagtighed.

• Vej dig selv på det samme tidspunkt hver dag, før måltider og uden fodtøj.

Når du står op om morgenen er et godt tidspunkt.

• Vægten runder op eller ned til det nærmeste vægttrin. Hvis du vejer dig selv to gange

og får to forskellige aflæsninger, vil din vægt ligge mellem de to aflæsninger.

• Rengør vægten med en fugtig klud. Der må ikke bruges kemiske rengøringsmidler.

• Vægten må ikke blive gennemvædet med vand, da det kan beskadige elektronikken.

• Vægten skal behandles med omsorg – den er et præcisionsinstrument. Den må ikke

tabes og man må ikke hoppe på den.

PRoblEMløSNINgSguIDE

• Du skal have bare fødder, når du måler kropsfedt og samlet kropsvand.

• Den tilstand, huden under fødderne er i, kan påvirke målingen.

Du får den mest nøjagtige og ensartede måling, hvis du tørrer fødderne med en
fugtig klud og lader dem være en anelse fugtige, før du træder op på vægten.

ADvARSElSINDIkAToRER

lo

Udskift batteri.

o-ld Vægten overstiger maksimum kapacitet.

Err

Uden for område, forkert funktion eller dårlig fodkontakt. Ikke-konstant vægt.

Stå stille.

TEkNISk SPECIFIkATIoN

80 cm - 220 cm

Atlet indstilling = 15-50 år

2’7” - 7’3”

d = 0,1 % kropsfedt

6 - 100 år

d = 0,1 % kropsvand

Mand/kvinde

d = 0,1 % muskelmasse

Hukommelse til 12 brugere

d = 1 kcal basalstofskifte (BMR)

Børneindstilling = 6-12 år

wEEE FoRklARINg

Denne afmærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med andet

husholdningsaffald inden for EU. For at forhindre mulig skade for miljøet eller

menneskers sundhed på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse, skal det

genanvendes på ansvarlig vis for at fremme den bæredygtige genanvendelse af

materielle ressourcer. Gør brug af returnerings- og indsamlingssystemer eller kontakt

den detailhandler, hvor produktet blev købt, for at returnere det brugte produkt. Disse

kan videresende produktet til miljøsikker genanvendelse.

bATTERIDIREkTIv

Dette symbol indikerer, at batterier ikke må bortskaffes med husholdningsaffald,

da de indeholder stoffer, der kan være miljø- og helbredsskadelige. Bortskaf

venligst batterier på udpegede indsamlingssteder.

gARANTI

Produktet er beregnet til hjemmebrug. Salter vil reparere og udskifte produktet,

eller enhver del af dette produkt, gratis, hvis det indenfor 15 år fra købsdatoen kan

vises, at det er svigtet på grund defekte materialer eller udførelse. Denne garanti

dækker arbejdende dele, som påvirker vægtens funktion. Den dækker ikke kosmetisk

forringelse, som er forårsaget af normalt slid og brug, eller beskadigelse, som er

forårsaget af vanvare eller misbrug. Hvis vægten eller dens komponenter åbnes, vil

garantien ugyldiggøres. Erstatningskrav under garanti skal understøttes af købsbevis

og skwal returneres fragt betalt til Salter (eller den lokale udnævnte Salter agent,

hvis udenfor Storbritannien). Man skal være omhyggelig med at indpakke vægten,

så den ikke bliver beskadiget under transport. Denne garanti er udover forbrugerens

lovbestemte rettigheder og har ingen indflydelse på disse rettigheder på nogen som

helst måde. Udenfor Storbritannien skal du kontakt din lokale udnævnte Salter agent.

www.salterhousewares.com/servicecentres

Advertising