Rady k použití a péči, Řešení problémů, Výstražná hlášení – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 41: Technické specifikace, Vysvětlení oeez, Pokyny k baterii, Záruka

Advertising
background image

41

Cz

Můj přítel má analyzátor množství tuku v těle od jiného výrobce. když jsem ji

použil, naměřil mi jiné množství tuku v těle.

Proč tomu tak je?

Různé analyzátory množství tuku v těle měří tuky v odlišných částech těla a používají

odlišné matematické algoritmy k výpočtu procentuálního množství tuku v těle. Pro

sledování změn je nejlepší nesrovnávat výsledky z různých přístrojů, ale pokaždé

používat stejný přístroj.

Jak si mám vyložit své naměřené hodnoty množství tuku a vody v těle?

Porovnejte je s tabulkami množství tuku a vody v těle, která je součástí balení. Pomohou

vám určit, zda naměřené hodnoty množství tuku a vody v těle spadají do zdravé

kategorie (úměrně k vašemu věku a pohlaví).

Co mám dělat, pokud je naměřené množství tuku v těle příliš „vysoké“?

Zdravá dieta, příjem tekutin a cvičební režim mohou snížit množství tuku v těle. Před

započetím takového programu je nutné se vždy poradit se zdravotním odborníkem.

Proč je takový rozdíl mezi procentuálním podílem tuku u mužů a žen?

Ženy mají přirozeně větší obsah tuku než muži, protože mají jinou tělesnou skladbou,

připravenou na těhotenství, kojení atd.

Co mám dělat, pokud je naměřené množství vody v těle příliš „nízké“?

Ujistěte se, že máte dostatečný příjem vody a usilujte se o dosažení zdravého podílu

tuku v těle.

Proč se mám vyvarovat použití váhy pro analýzu složení těla během

těhotenství?

Během těhotenství se tělesné složení značně mění za účelem podpory vyvíjejícího

se dítěte. Za těchto okolností by mohly být hodnoty množství tuku v těle nepřesné a

zavádějící. Těhotné ženy by tudíž měly používat pouze funkci k měření hmotnosti.

RADy k PouŽITÍ A PÉČI

• Vždy se važte na stejné váze a stejné podlaze.

Neporovnávejte hmotnosti naměřené na různých vahách, protože mezi nimi budou

z důvodu výrobních tolerancí určité rozdíly.

• Postavením váhy na pevný, rovnoměrný povrch zajistíte větší přesnost a přesnější

opakované vážení.

• Každý den se važte ve stejnou dobu před jídlem a bez obuvi. Hned ráno je

dobrá chvíle.

• Váha zaokrouhluje hmotnost nahoru nebo dolů na nejbližší přírůstek. Pokud se

zvážíte dvakrát a naměříte dvě různé hodnoty, vaše hmotnost leží mezi těmito

dvěma čísly.

• Čistěte váhu vlhkým hadříkem. Nepoužívejte chemické čistící prostředky.

• Zamezte namočení váhy, protože to by mohlo poškodit elektronické části.

• Pečujte o svou váhu s opatrností - je to precizní nástroj. Neupusťte ji a

neskačte na ni.

ŘEŠENÍ PRoblÉMŮ

• Při měření množství tuku v těle a celkového množství vody v těle musíte mít bosé nohy.

• Stav kůže na plosce nohy může ovlivnit naměřené hodnoty.

Než se postavíte na váhu, pro co nejpřesnější a nejvíce konzistentní hodnoty si otřete nohy

vlhkým hadříkem a nechejte je trochu navlhčené.

vÝSTRAŽNá hláŠENÍ

lo

vyměňte baterii.

o-ld Hmotnost přesahuje maximální kapacitu.

Err

mimo rozmezí, nesprávný chod nebo nedostatečný kontakt nohou.Nestálá

hmotnost. Stůjte nehybně.

TEChNICkÉ SPECIFIkACE

80 cm - 220 cm

Atletická postava = 15-50 let

2’7” - 7’3”

d = 0.1 % množství tuku v těle

6 - 100 let

d = 0.1 % množství vody v těle

Muž/žena

d = 0,1 % svalové hmoty

Paměť pro 12 uživatelů

d = 1 kcal BMR

Dětský režim = 6-12 let

vySvĚTlENÍ oEEz

Tato značka udává, že výrobek nesmí být na území EU vyhazován s běžným

domácím odpadem. Pro prevenci možného znečištění životního prostředí a újmě

na zdraví osob nekontrolovaným odpadem recyklujte výrobek odpovědným

způsobem, který podporuje obnovitelné použití surovin. Pokud chcete použitý výrobek

vrátit, využijte prosím sběrného systému nebo se obraťte na prodejce, od kterého jste

výrobek zakoupili. Ti mohou výrobek recyklovat způsobem bezpečným pro životní prostředí.

PokyNy k bATERII

Tento symbol znamená, že baterie nesmí být likvidována vyhozením do domácího

odpadu, protože obsahuje látky, jež mohou poškodit životní prostředí a zdraví. Za

účelem likvidace baterii odevzdejte na určeném sběrném místě.

záRukA

Tento produkt je určen pouze pro domácí použití. Salter bezplatně opraví nebo vymění

produkt nebo jakoukoli jeho součást do 15 let od data koupě, pokud bude prokázáno,

že se pokazila z důvodu defektivní zhotovení nebo materiálu. Tato záruka pokrývá

funkční součásti, které mají vliv na funkčnost váhy. Nepokrývá kosmetické defekty

způsobené běžným opotřebením nebo poškození způsobené nehodou nebo nesprávným

používáním. Otevření nebo rozložení váhy nebo jejích součástí učiní záruku neplatnou.

Reklamace musí být doložena důkazem o koupi a musí být zaslána společnosti Salter

(nebo místnímu pověřenému zástupci společnosti Salter, pokud je mimo Velkou Británii)

a zpětné poštovné musí zaplaceno předem. Je nutno dbát na řádné zabalení váhy, aby

nedošlo k jejímu poškození během přepravy. Tento závazek je dodatek k zákonným

právům zákazníka a nijakým způsobem tato práva neovlivňuje. S dotazy ohledně servisu

se obraťte na: DSI Czech Spol. S.R.O., Pernerova 35a, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká

Republika. Tel. +420 225 386 130 e-mail [email protected].

www.salterhousewares.com/servicecentres

Advertising