Rady pri použiti a údržbe, Riešenie problémov, Indikátory pri upozornení – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 56: Technické údaje, Weee popis, Pokyny ohľadne batérie, Záruka

Advertising
background image

56

Sk

Môj známy má váhu s tukomerom od iného výrobcu.

Na tejto váhe boli namerané iné hodnoty môjho telesného tuku. Prečo?

Rozličné váhy s tukomerom robia merania rozličných častí vášho tela a využívajú

rozličné matematické vzorce na výpočet podielu telesného tuku.

Najlepšie bude, ak nebudete porovnávať dve zariadenia, ale budete používať to isté

zariadenie vždy, keď budete chcieť zistiť nejaké zmeny.

Čo znamenajú namerané hodnoty tuku a vody v tele?

Informácie nájdete v tabuľkách o množstve tuku a vody v tele, ktoré sú priložené k

tomuto výrobku. V tabuľkách nájdete vysvetlenie, či sú namerané hodnoty tuku a vody v

norme (berúc do úvahy váš vek a pohlavie).
Čo urobiť v prípade, ak mám vysoké hodnoty telesného tuku?

Vhodnou diétou, prijímaním tekutín a cvičebným programom môžete znížiť množstvo

tuku vo vašom tele. Pred začatím takého programu sa vždy poraďte s odborníkom alebo

lekárom.

Prečo sú percentuálne podiely tuku u mužov a žien také rozdielne?

Ženy majú prirodzene vyššie percentuálne množstvo tuku ako muži, pretože ich telesná

konštrukcia je rozdielna a zameraná na tehotenstvo, dojčenie a pod.

Čo urobiť v prípade, ak mám nízke hodnoty vody v tele?

Dbajte na pitný režim a popracujte na tom, aby bol podiel tuku vo vašom tele v norme.

Prečo nemôžem používať váhu s analýzou tuku a vody v tele počas tehotenstva?

Počas tehotenstva sa ženské telo značne mení a zabezpečuje vývoj nenarodeného

dieťaťa. Za takýchto okolností je meranie tuku v tele nepresné a zavádzajúce. Tehotné

ženy by mali využívať iba funkciu merania hmotnosti.

RADy PRI PouŽITI A ÚDRŽbE

• Svoju hmotnosť merajte na rovnakej váhe a na rovnakom povrchu.

Neporovnávajte hodnoty namerané na rozličných váhach. Určité rozdielnosti sú

možné kvôli odchýlke pri výrobe.

• Pri umiestnení váhy na tvrdý a rovný povrch dosiahnete najvyššiu presnosť a stálosť.

• Odporúča sa robiť meranie v rovnakom čase dňa, najstálejšie výsledky sa dosahujú

pri meraniach podvečer a pred jedlom.

• Váha zaokrúhľuje hore alebo dolu k najbližšej prírastku.

Ak sa odvážite dvakrát za sebou s dostanete dve rôzne hodnoty, vaša reálna hmotnosť

je hodnota, ktorá je medzi týmito dvoma hodnotami.

• Váhu čistite vlhkou utierkou. Na čistenie nepoužívajte žiadne chemikálie.

• Dbajte na to, aby váha nezvlhla, voda môže poškodiť elektronické časti.

• S váhou zaobchádzajte opatrne, je to jemné zariadenie. Dbajte na to, aby váha

nespadla. Na váhu neskáčte.

RIEŠENIE PRoblÉMov

• Pri meraní telesného tuku a vody v tele je nutné, aby ste sa na váhu postavili naboso.

• Aj stav vašej pokožky na chodidlách môže ovplyvniť meranie. Najpresnejšie a

najstálejšie hodnoty získate, ak si chodidlá utriete pred meraním vlhkou utierkou a
necháte ich mierne vlhké.

INDIkáToRy PRI uPozoRNENÍ

lo

Vymeňte batérie.

o-ld

Hmotnosť prevyšuje maximálnu kapacitu.

Err

Mimo rozsahu, nesprávna operácia alebo nedostatočný kontakt s chodidlami.

Nestála hmotnosť. Stojte bez pohnutia.

TEChNICkÉ ÚDAJE

100 cm - 220 cm

Režim pre športovca = 15-50 rokov

2’7” - 7’3”

d = 0,1 % telesného tuku

6 - 100 rokov

d = 0,1 % vody v tele

Žena/Muž

d = 0,1 % svalového objemu

Pamäť pre 12 užívateľov

d = 1 kcal BMR

Režim pre dieťa = 6-12 rokov

wEEE PoPIS

Tento symbol znamená, že výrobok by sa v rámci celej EU nemá vyhadzovať do

domáceho odpadu. Aby nedošlo k možnému znečisteniu životného prostredie

alebo poškodeniu zdravia v dôsledku nekontrolovaného odpadu, je potrebné

pristupovať k recyklovaniu zodpovedne a propagovať tak opätovné použitie zdrojových

materiálov. Ak chcete výrobok vrátiť, postupujte podľa systému na vrátenie a zber alebo

kontaktujte predajcu, kde ste výrobok kúpili. Výrobok od vás prevezmú a bezpečne ho

recyklujú.

PokyNy ohĽADNE bATÉRIE

Tento znak znamená, že batérie sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom,

pretože obsahujú látky, ktoré môžu znečistiť životné prostredie alebo poškodiť

zdravie. Batérie likvidujte v strediskách určených pre zber odpadu.

záRukA

Tento výrobok je určený iba na domáce použitie. Spoločnosť Salter opraví alebo vymení

výrobok alebo jeho časť (okrem batérií) bezplatne v priebehu 15 rokov odo dňa jeho

zakúpenia ak sa preukáže, že výrobok je nefunkčný v dôsledku chyby pri jeho výrobe

alebo chyba na materiáloch. Táto záruka pokrýva funkčné časti, ktoré majú vplyv na

použiteľnosť váhy. Nepokrýva povrchové poškodenia výrobku spôsobené opotrebovaním,

prípadne poškodenie spôsobené náhodne alebo pri nevhodnom použití. Otvorením alebo

rozobratím váhy alebo jej častí sa zruší platnosť záruky. Uplatnenie nárokov krytých

zárukou musí byť podložené dokladom o kúpe výrobku a bude doručené a vyplatené

spoločnosťou Salter alebo miestnym autorizovaných zástupcom spoločnosti Salter (ak

je to v rámci Veľkej Británie). Výrobok dobre zabaľte, aby sa pri prevoze nepoškodil.

Tento záväzok doplňuje zákonné práva spotrebiteľa a žiadnym spôsobom ich neporušuje.

Kontakt na servisné služby: DSI Slovakia S.R.O., Južná trieda 117, 04001 Košice,

Slovensko. Tel. +421 556 118 112 e-mail [email protected].

www.salterhousewares.com/servicecentres

Advertising