Kroppsvatten – varför ska man mäta det, Varför bör jag känna till min muskelmassa, Vad betyder mitt bmi-värde – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 31: Basalomsättning (bmb) - vad betyder det, Frågor och svar

Advertising
background image

31

S

kroppsfettprocentsräckvidder för män**

Ålder

låg

optimal

Moderat

hög

19 - 39

≤8

8.1 - 19.9

20 - 24.9

≥25

40 - 59

≤11

11.1 - 21.9

22 - 27.9

≥28

60+

≤13

13.1 - 24.9

25 - 29.9

≥30

kroppsfettprocentsräckvidder för kvinnor**

Ålder

låg

optimal

Moderat

hög

19 - 39

≤21

21.1 - 32.9

33 - 38.9

≥39

40 - 59

≤23

23.1 - 33.9

34 - 39.9

≥40

60+

≤24

24.1 - 35.9

36 - 41.9

≥42

*Källa: Hämtat från; HD McCarthy, TJ Cole, T Fry, SA Jebb och AM Prentice: “Body fat reference curves for children”.

International Journal of Obesity (2006) 0, 598–602.

**Källa: Hämtat från; Dympna Gallagher, Steven B Heymsfield, Moonseong Heo, Susan A Jebb, Peter R Murgatroyd, och

Yoichi Sakamoto: “Healthy percentage body fat ranges: an approach for developing guidelines based on body mass

index1– ”. Am J Clin Nutr 2000;72:694–701.

kroppsfettsprocenträckvidderna anges endast som vägledning. Professionell medicinsk vägledning bör alltid

sökas innan du påbörjar bantnings- och träningsprogram.

kRoPPSvATTEN – vARFöR SkA MAN MäTA DET?

Kroppsvatten är den viktigaste komponenten av din kroppsvikt. Det representerar över

hälften av din totala vikt och nästan två tredjedelar av din magra kroppsmassa (till

största delen muskler).

Vatten har ett antal viktiga roller i kroppen: Alla kroppens celler, vare sig i huden,

körtlarna, musklerna, hjärnan eller någon annanstans, kan endast fungera korrekt om

de har tillräckligt med vatten. Vatten spelar dessutom en viktig roll i regleringen av

kroppens temperatur, speciellt genom svettning.

Kombinationen av din vikt- och fettmätning kan verka vara “normal” men din kropps

hydratiseringsnivå kan vara otillräcklig för hälsosamt leverne.

NoRMAl hälSoSAM RäCkvIDDSPRoCENT FöR ANDEl vATTEN I kRoPPEN

Tabell för kroppsvätska***

Mätområde för kroppsfett

(BF) i %

Optimalt TBW-område

(total kroppsvätska) i %

Män

4 till 14%

70 till 63%

15 till 21%

63 till 57%

22 till 24%

57 till 55%

25 och däröver

55 till 37%

Kvinnor

4 till 20%

70 till 58%

21 till 29%

58 till 52%

30 till 32%

52 till 49%

33 och däröver

49 till 37%

*** Källa: Hämtat från Wang & Deurenberg: “Hydration of fat-free body mass”. American Journal Clin Nutr 1999, 69 833-841.

För de som använder idrottarläge: Observera att idrottare kan ha lägre kroppsfett

och högre kroppsvatten än vad som visas ovan, beroende på deras typ av sport eller

aktivitet. Kroppsvattenmätningsresultat påverkas av proportionen av kroppsfett och

muskler. Om proportionen av kroppsfett är hög, eller om proportionen av muskler är låg

så tenderar kroppsvattenresultatet att vara lågt.

Det är viktigt att komma ihåg att mätningar såsom kroppsvikt, kroppsfett och

kroppsvatten är verktyg för dig att använda som del av en hälsosam livsstil. Eftersom

kortsiktiga skiftningar är normalt, så föreslår vi att du skriver ner dina framsteg över

tiden, snarare än att fokusera på en enda dags avläsning.

Procenträckvidderna för total andel vatten i kroppen anges endast som vägledning.

Professionell medicinsk vägledning bör alltid sökas innan du påbörjar bantnings-

och träningsprogram.

vARFöR böR JAg käNNA TIll MIN MuSkElMASSA?

Enligt American College of Sports Medicine (ASCM) kan mager muskelmassa minska

med nära 50 procent mellan åldrarna 20 och 90. Om du inte gör något för att ersätta

denna förlust kommer du att förlora muskelmassa och öka fetthalten. Det är även

viktigt att känna till din muskelmassas % under viktreduktion. Vid vila bränner kroppen

omkring 110 ytterligare kalorier för varje kilo av muskler som ökar. En del fördelar med

att öka muskelmassa inkluderar:

• Omkastning av styrkeminskningen, benmassa och muskelmassa som kommer med åldern

• Underhåll av flexibla leder

• Guide för viktreduktion vid kombination med hälsosam kost

This product is for domestic use only. Pregnant women should only use the weight function.

Denna produkt är endast ämnad för hemmabruk. Gravida kvinnor bör endast använda

viktfunktionen.

FARA! Använd inte denna produkt om du har en pacemaker eller annan liknande

medicinsk enhet. om du tvivlar, konsultera med din läkare.

vAD bETyDER MITT bMI-väRDE?

Kroppsmasseindex (BMI) är ett index för vikt-för-längd som ofta används för att

klassificera undervikt, övervikt och stor övervikt hos vuxna. Vågen räknar ut ditt

BMI-värde åt dig. BMI-kategorierna visas i diagrammet och tabellen nedan såsom

erkänt av WHO (World Health Organisation) och kan användas för att tolka ditt BMI-värde

Din BMI-kategori kan identifieras med hjälp av tabellen nedan.

bMI-kategori betydelse av bMI-värde

hälsorisk baserat endast på bMI

< 18.5

Undervikt

Moderat

18.6-24.9

Normal

Låg

25-29.9

Övervikt

Moderat

30+

Fetma

Hög

vIkTIg! Om diagrammet/tabellen visar att du är utanför en ”normal” hälsosam

vikträckvidd, konsultera med din läkare innan du vidtar någon åtgärd.

BMI-klassificiering är endast för vuxna (ålder 20+ år).

bASAloMSäTTNINg (bMb) - vAD bETyDER DET?

Din basalomsättning (BMB) är en uppskattning av energin (mätt i kalorier) som kroppen

förbrukar, vid vila, för att bibehålla normala kroppsfunktioner. Detta kontinuerliga

arbete utgör omkring 60-70% av de kalorier som kroppen använder, och inkluderar

hjärtslagen, andningen och bibehållandet av kroppstemperaturen. Din BMB påverkas av

ett antal faktorer, inkluderat ålder, vikt, längd, kön, bantnings- och träningsvanor.

FRÅgoR oCh SvAR

hur exakt mäts min kropps fett- och vattenhalt?

Denna Salter-våg använder en mätningsmetod känd som Bioelektrisk Impedans Analys

(BIA) En liten ström skickas genom din kropp, via dina fötter och ben. Denna ström

flödar enkelt genom mager muskulär vävnad, vilken har ett hög vätskeinnehåll, men

inte enkelt genom fett. Därför, genom att mäta din kropps impedans (dvs. dess motstånd

mot strömmen), kan kvantiteten av muskler avgöras. Från detta kan kvantiteten av fett

och vatten beräknas.

vad är värdet av strömmen som går genom mig när mätningen görs?

är det säkert?

Strömmen är mindre än 1mA, vilket är mycket lågt och helt säkert. Du kommer inte att

känna något. Observera dock att denna enhet inte bör användas av någon med en intern

medicinsk elektrisk enhet, såsom en pacemaker, som extra försiktighetsåtgärd mot

störningar av denna enhet.

om jag mäter min kroppsfett och vatten vid olika tidpunkter på dagen kan

det variera ganska mycket. vilket värde är korrekt?

Din kroppsfettsprocentavläsning varierar med kroppsvatteninnehållet, och det senare

ändras under dagens gång.

Det finns ingen rätt eller fel tidpunkt under dagen att göra en avläsning, men försök

att göra avläsningar på en regelbunden tid när du anser att din kropp är väl hydrerad.

Undvik att göra avläsningar efter att du har badat eller suttit i bastun, efter intensiv

träning, eller inom 1-2 timmar från att du har druckit rejält eller intagit en måltid.

kg

m

st

ft

Advertising