Pytania i odpowiedzi, Zastosowanie i utrzymanie, Wykrywanie i usuwanie usterek – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 53: Komunikaty błędów, Dane techniczne, Objaśnienie weee, Dyrektywa dot. baterii, Gwarancja

Advertising
background image

53

Pl

PyTANIA I oDPowIEDzI

Jak dokładnie mierzona jest zawartość tłuszczu i wody w moim organizmie?

Waga Salter wykorzystuje metodę pomiarową znaną jako analiza oporu bioelektrycznego

(BIA – Bioelectrical Impedance Analysis). Przez ciało przesyłany jest bardzo słaby

prąd elektryczny (poprzez stopy/nogi). Prąd ten przepływa swobodnie przez tkankę

mięśniową, która w dużej mierze składa się z płynu. Natomiast przez tłuszcze przepływa

z dużym oporem. W związku z tym, pomiar oporu ciała (tzn. rezystancji wobec prądu)

umożliwia określenie ilości mięśni. Na tej podstawie można oszacować ilość tłuszczu

i wody.

Jaka jest wartość prądu przechodzącego podczas pomiaru przez ciało?

Czy jest on bezpieczny?

Wartość prądu wynosi poniżej 1 mA, czyli jest on nieznaczny i bezpieczny. Nie jest

on wyczuwalny. Jednak ze względów bezpieczeństwa należy pamiętać o tym, że to

urządzenie nie może być używane przez osoby posiadające wszczepione medyczne

urządzenia elektryczne, takie jak stymulatory serca.

gdy dokonuję pomiaru zawartości tłuszczu i wody w organizmie o różnych porach

dnia, wartości mogą się znacznie różnić. która wartość jest prawidłowa?

Odczyt zawartości tłuszczu w organizmie jest uzależniony od zawartości wody

w organizmie, która zmienia się w ciągu dnia. Każda pora dnia jest dobra do

przeprowadzenia pomiaru, jednak należy dążyć do tego, aby pomiary były

przeprowadzane o stałej porze, przy standardowym poziomie hydratyzacji ciała.

Unikaj przeprowadzania odczytów po kąpieli lub wizycie w saunie, po intensywnych

ćwiczeniach lub w ciągu 1-2 godzin po obfitym posiłku lub piciu.

Mój znajomy posiada analizator zawartości tłuszczu w organizmie innej

firmy. gdy z niego skorzystałem, zauważyłem, że wskazał on inną zawartość

tłuszczu w moim organizmie. Dlaczego?

Różne analizatory zawartości tłuszczu w organizmie dokonują pomiaru wykorzystując

różne części ciała i algorytmy matematyczne do obliczania zawartości tłuszczu w

organizmie. Zalecamy nie porównywać odczytów różnych urządzeń, ale za każdym

razem używać tego samego urządzenia do śledzenia zmian.

Jak interpretować zawartość tłuszczu i wody w organizmie?

Należy zapoznać się z tabelami opisującymi zawartość tłuszczu i wody w organizmie,

które zostały dołączone do tego produktu.Tabele te pomogą Ci oszacować, czy zawartość

tłuszczu i wody w Twoim organizmie kształtuje się na prawidłowym poziomie

(z uwzględnieniem wieku i płci).

Co mam robić jeśli odczyt zawartości tłuszczu w moim organizmie jest

bardzo wysoki?

Dobrze skonstruowana dieta, spożywanie płynów oraz program ćwiczeń mogą pomóc

zredukować nadwagę. Przed wprowadzeniem zmian w diecie oraz programie ćwiczeń

należy zawsze zasięgnąć porady lekarza.

Dlaczego zakresy zawartości tłuszczu tak bardzo się różnią u kobiet i mężczyz?

Ze względu na budowę ciała, kobiety mają w organizmie większą zawartość tłuszczu niż

mężczyźni. Jest to powiązane z macierzyństwem, karmieniem piersią itp.

Co mam robić jeśli odczyt zawartości wody w moim organizmie jest niski?

Należy regularnie spożywać płyny i stopniowo redukować zawartość tłuszczu w

organizmie, aż osiągnie prawidłową wartość.

Dlaczego należy unikać stosowania wagi body Analyser w ciąży?

Podczas ciąży skład ciała kobiety ulega znaczącym zmianom. Jest to podyktowane

potrzebami rozwijającego się dziecka.

W takich warunkach odczyty zawartości tłuszczu w organizmie mogą być niedokładne i

mylące. Kobiety w ciąży powinny używać tylko funkcji ważenia.

zASToSowANIE I uTRzyMANIE:

• Zawsze waż się na tej samej wadze, umieszczonej w tym samym miejscu.

Nie porównuj odczytów z różnych urządzeń, ponieważ mogą występować pewne

różnice wynikające z różnych tolerancji produkcyjnych.

• Aby uzyskać dokładny i powtarzalny odczyt, należy umieścić wagę na stabilnym i

równym podłożu.

• Sprawdzaj swoją wagę każdego dnia o tej samej porze, przed posiłkiem i bez obuwia.

Najlepiej ważyć się rano, po wstaniu z łóżka.

• Waga zaokrągla wynik w dół lub w górę do najbliższej wartości. Jeśli ważysz się

dwukrotnie i otrzymujesz dwa różne wyniki, oznacza to, że Twoja waga znajduje się

pomiędzy tymi dwoma odczytami.

• Czyść wagę wilgotną szmatką. Nie używaj chemicznych środków czyszczących.

• Nie dopuszczaj do zamoczenia wagi, ponieważ może doprowadzić to do uszkodzenia

elektroniki urządzenia.

• Obchodź się z wagą ostrożnie – jest to precyzyjne urządzenie. Nie rzucaj wagą i nie

skacz na niej.

wykRywANIE I uSuwANIE uSTEREk

• Aby przeprowadzić pomiar zawartości tłuszczu i wody w organizmie, należy stanąć na

platformie wagi bosymi stopami.

• Stan skóry na stopie może mieć wpływ na odczyt.

Aby uzyskać możliwie najbardziej dokładny i wiarygodny odczyt, przetrzyj stopy

wilgotną szmatką i stań na platformie wagi wilgotnymi stopami.

koMuNIkATy bŁĘDÓw

lo

wymień baterię.

o-ld waga przekracza maksymalną nośność urządzenia.

Err

Poza zakresem, nieprawidłowe działanie lub słaby kontakt ze stopami.

Niestabilna waga. Stój nieruchomo.

DANE TEChNICzNE

80 cm - 220 cm

Tryb sportowca = 15-50 lat

2’7” - 7’3”

d = 0,1 % zawartości tłuszczu w organizmie

6 - 100 lat

d = 0,1 % zawartości wody w organizmie

Mężczyzna/kobieta

d = 0,1 % zawartości masy mięśniowe12 pamięci

12 pamięci użytkownika

d = 1 kcal BMR

Tryb dziecięcy

= 6-12 lat

obJAŚNIENIE wEEE

Ten znak wskazuje, że na obszarze UE przyrządu nie wolno pozbywać się

wyrzucając do śmieci domowych. Aby chronić środowisko i zdrowie, którym

zagraża nieodpowiednia utylizacja odpadów, przyrząd należy recyklingować, aby

umożliwić odzysk materiałów, z których został wykonany. Aby dokonać zwrotu zużytego

przyrządu, należy skorzystać z programów zwrotu i odbioru lub skontaktować punkt

zakupu urządzenia. Produkt zostanie odebrany do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

DyREkTywA DoT. bATERII

Ten symbol oznacza, że baterii nie można wyrzucać wraz z odpadami domowymi,

ponieważ baterie zawierają substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska

oraz zdrowia. Baterie należy dostarczyć do wyznaczonych punktów zbiórki.

gwARANCJA

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Salter nieodpłatnie naprawi

lub wymieni produkt lub dowolną jego część, jeżeli w ciągu 15 lat od dnia zakupu

przestanie on działać prawidłowo z powodu wad wykonawczych lub materiałowych.

Niniejsza gwarancja obejmuje elementy robocze, mające wpływ na działanie wagi.

Nie obejmuje ona pogorszenia się stanu wizualnego produktu wskutek normalnego

jego użytkowania ani też uszkodzeń wynikłych z przypadkowego działania lub

nieprawidłowego wykorzystania. Otwarcie lub zdemontowanie wagi powoduje

unieważnienie gwarancji. Roszczenia gwarancyjne muszą być poparte dowodem

zakupu. Produkt należy przesłać (na koszt użytkownika) na adres Salter lub lokalnego

przedstawiciela firmy poza Wielką Brytanią. Należy starannie opakować wagę, aby nie

uległa ona uszkodzeniu podczas transportu. Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie

statutowych praw konsumenta i w żaden sposób nie ogranicza tych praw. W przypadku

zapytań dotyczących obsługi, prosimy o kontakt z: Eko-Koral Sp. Z O.O., ul. Wspólna 26,

45-837 Opole, Polska. Tel. +48 77 550 70 76 e-mail biuro@eko-koral.pl.

www.salterhousewares.com/servicecentres

Advertising