Jak działa ta waga salter, Nowa funkcja, Przygotowanie wagi – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 51: Inicjowanie wagi, Używanie skali, Wprowadzanie własnych danych, Odczyty wagi i zawartości tłuszczu w organizmie, Tłuszcz w organizmie – co to oznacza

Advertising
background image

51

Pl

JAk DzIAŁA TA wAgA SAlTER?

Waga firmy Salter wykorzystuje technologię BIA (analiza oporu bioelektrycznego), dzięki

której mały impuls elektryczny przechodzi przez ciało w celu określenia zawartości

tłuszczu w tkankach. Impuls ten jest niewyczuwalny i całkowicie bezpieczny. Kontakt z

ciałem odbywa się przez stalowe nakładki na platformie wagi.

Metoda ta umożliwia jednoczesne obliczenie wagi ciała, zawartości tłuszczu w

organizmie, zawartości wody w organizmie, BMI, wskaźnika podstawowej przemiany

materii oraz masy mięśniowej. Dzięki temu uzyskasz precyzyjny odczyt stanu zdrowia

i kondycji fizycznej. Dzięki temu uzyskasz precyzyjny odczyt stanu zdrowia i kondycji

fizycznej. Waga również podaje ciężar ciała, zawartość tłuszczu w organizmie oraz

łączną zawartość wody u dzieci w wieku od 6 do 17 lat. Masa mięśniowa, wskaźnik BMI i

BMR nie są pokazywane dla tego przedziału wiekowego.

Waga ta przechowuje dane maks. 12 użytkowników. Waga ta może być stosowana jako

waga analityczna oraz jako waga konwencjonalna.

NowA FuNkCJA!

Waga ta jest wyposażona w funkcję wygodnej aktywacji. Po inicjowaniu wagi, wystarczy

po prostu stanąć na jej platformie – nie trzeba na nic czekać!

PRzygoTowANIE wAgI

1. Otwórz komorę baterii znajdującą się w spodzie wagi.

2. Wyciągnij klapkę izolacyjną znajdującą się pod baterią (jeśli waga została w nią

wyposażona) lub włóż baterie zachowując polaryzację (+ i - ) podaną wewnątrz

komory baterii.

3. Zamknij komorę baterii.

4. Wybierz odpowiednie jednostki wagi za pomocą przełącznika znajdującego się w

spodniej części urządzenia.

5. W przypadku ustawienia na dywanie, należy stosować dołączone nóżki.

6. Ustaw wagę na stabilnej równej powierzchni.

INICJowANIE wAgI

1. Naciśnij środkową część platformy i zdejmij stopę.

2. Wyświetli się

0.0’.

3. Naciskaj przycisk (USTAW), aż zostaną wyświetlone kg, lb lub st.

4. Waga wyłączy się. Oznacza to, że jest gotowa do użycia.

Proces inicjalizacji należy powtórzyć, jeżli waga zostanie przyniesiona w inne

miejsce. w każdym innym przypadku należy od razu stanąć na wadze.

uŻywANIE SkAlI

1. Wejdź na wagę i stój nieruchomo podczas ważenia.

2. Twoja waga zostanie wyświetlona na wyświetlaczu.

3. Zejdź z wagi. Twoja waga będzie jeszcze wyświetlana przez kilka sekund.

4. Waga wyłączy się

wPRowADzANIE wŁASNyCh DANyCh

1. Naciśnij przycisk

(USTAW), aby włączyć wagę.

2. Gdy miga numer użytkownika, wybierz numer użytkownika, naciskając przycisk

s

lub

t

. Naciśnij przycisk (USTAW), aby potwierdzić wybór.

3. Zacznie migać tryb wagi.

Naciskaj przycisk

s

do momentu, gdy zacznie pulsować odpowiedni symbol,

a następnie naciśnij przycisk (USTAW).

4. Symbol mężczyzny lub kobiety będzie migać.

Naciskaj przycisk

s

do momentu, gdy zacznie pulsować odpowiedni symbol, a

następnie naciśnij przycisk (USTAW).

5. Wyświetlenie wieku będzie migać.

Naciśnij przycisk

s

lub W

t

, aby ustawić wiek, a następnie naciśnij przycisk .

Tryb dziecięcy:

Jeśli zostanie wprowadzony wiek od 6 do 12 lat, zostanie automatycznie ustawiony

tryb dziecięcy.

Pojawi się ikona dziecka, jak pokazano na rysunku.

Uwaga: W trybie dziecięcym wyświetlane są jedynie informacje o wadze, zawartości

tłuszczu i wody w organizmie.
6. Wyświetlenie wzrostu będzie migać.

Naciśnij przycisk

s

lub

t

, aby ustawić wzrost, a następnie naciśnij przycisk

(USTAW).

Tryb dla sportowców:

Jeśli zostanie wprowadzony wiek od 15 do 50 lat, zostanie automatycznie ustawiony

tryb sportowca.

Aby wybrać tryb sportowca, należy naciskać przycisk

s

, aż zostanie wyświetlony ,

a następnie naciśnij przycisk (USTAW).

Sportowiec to osoba, która wykonuje intensywne ćwiczenia fizyczne w wymiarze około

12 godzin tygodniowo i której serce w stanie spoczynku wykonuje około 60 uderzeń na

minutę lub mniej.
7. Wyświetlacz pokaże Twoje ustawienia, a następnie wyłączy się. Pamięć została

zaprogramowana.

8. Powtórz tę procedurę, aby wprowadzić dane kolejnego użytkownika lub aby zmienić

dane obecnego użytkownika.

Uwaga: Aby zaktualizować lub nadpisać dane znajdujące się w pamięci, należy

przeprowadzić tę samą procedurę, wprowadzając niezbędne zmiany.

oDCzyTy wAgI I zAwARToŚCI TŁuSzCzu w oRgANIzMIE

Ustaw urządzenie na płaskiej, prostej powierzchni.

1. Naciśnij przycisk .

2. Wybierz swój numer użytkownika za pomocą przycisku

s

lub

t

.

3. CZEKAJ aż wyświetlacz potwierdzi Twoje dane osobowe i pokaże odczyt zero.

4. Gdy zostanie wyświetlone zero, stań gołymi stopami na platformie i stój nieruchomo.

Upewnij się, że stopy dobrze stykają się z 2 metalowymi płytkami na platformie.

5. Po 2-3 sekundach zostanie wyświetlona Twoja waga.

6. Stój na wadze podczas gdy dokonywane są inne pomiary.

7. Zostanie wyświetlona Twoja waga ciała, a następnie procent tłuszczu w organizmie,

procent masy mięśniowej, BMI oraz wskaźnik podstawowej przemiany materii (BMR).

TŁuSzCz w oRgANIzMIE – Co To ozNACzA?

Ludzkie ciało składa się m.in. z tłuszczu. Tłuszcz jest niezbędny do prawidłowego

funkcjonowania ciała — amortyzuje stawy i chroni najważniejsze organy, pomaga

regulować temperaturę ciała, przechowuje witaminy i stanowi pożywienie dla organizmu

w razie braku żywności. Jednak zbyt duża ilość tłuszczy w organizmie lub jego brak

mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Trudno jest ocenić ile tłuszczu mamy w organizmie

patrząc jedynie w lustro. Dlatego tak ważne jest, aby sprawdzać i kontrolować zawartość

tłuszczu w organizmie. Zawartość tłuszczu w organizmie stanowi lepszy obraz kondycji

fizycznej niż sama waga — spadek wagi ciała może czasami oznaczać, że spada masa

mięśniowa a nie tłuszcz — nadal możesz mieć w organizmie dużo tłuszczu, nawet jeśli

waga wskazuje prawidłowy ciężar ciała.

NoRMAlNy zDRowy zAkRES PRoCENTowEJ

zAwARToŚCI TŁuSzCzu w oRgANIzMIE

zawartość tłuszczu % zakres dla chłopców*

wiek

Niska

optymalna

umiarkowana

wysoka

6

≤12.4

12.5 -19.5

19.6 - 22.6

≥22.7

7

≤12.6

12.7 - 20.4

20.5 - 24.0

≥24.1

8

≤12.7

12.8 - 21.3

21.4 - 25.4

≥25.5

9

≤12.8

12.9 - 22.2

22.3 - 26.7

≥26.8

10

≤12.8

12.9 - 22.8

22.9 - 27.8

≥27.9

11

≤12.6

12.7 - 23.0

23.1 - 28.2

≥28.3

12

≤12.1

12.2 - 22.7

22.8 - 27.8

≥27.9

13

≤11.5

11.6 - 22.0

22.1 - 26.9

≥27.0

14

≤10.9

11.0 - 21.3

21.4 - 25.8

≥25.9

15

≤10.4

10.5 - 20.7

20.8 - 24.9

≥25.0

16

≤10.1

10.2 - 20.3

20.4 - 24.2

≥24.3

17

≤9.8

9.9 - 20.1

20.2 - 23.8

≥23.9

18

≤9.6

9.7 - 20.1

20.2 - 23.5

≥23.6

Advertising