Na jakém principu tato váha salter pracuje, Nová funkce, Příprava váhy – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 39: Inicializace váhy, Použití váhy, Vložení osobních údajů, Měření hmotnosti a tělesného tuku, Množství tuku v těle – co to znamená, Zdravé rozmezí množství tuku v těle

Advertising
background image

39

Cz

NA JAkÉM PRINCIPu TATo váhA SAlTER PRACuJE?

Váha Salter používá technologii BIA (Bio Impedance Analysis – analýza bioelektrické

impendance), která do těla vysílá nepatrný elektrický impuls, jež rozlišuje tuk od

beztukové hmoty. Tento elektrický impuls neucítíte a je zcela bezpečný. Kontaktu

s tělem je dosaženo polštářky z nerezové oceli na ploše váhy.

Tato metoda současně měří vaši tělesnou hmotnost, tělesný tuk, celkový obsah vody v

těle, index tělesné hmotnosti (BMI), bazální metabolický výdej (BMR) a svalovou hmotu.

Získáte tak přesnější údaje o svém celkovém zdraví a kondici. Váha rovněž zobrazuje

hmotnost, množství tuku v těle a celkové množství vody v těle u dětí a mládeže ve

věku 6-17 let. Pro toto věkové rozmezí se nezobrazuje svalová hmota, index tělesné

hmotnosti (BMI) a bazální metabolický výdej (BMR).

Váha může uložit osobní data až 12 uživatelů. Váhu lze použít nejen jako analyzátor, ale

také jako běžnou váhu.

Nová FuNkCE!

Tuto váhu můžete snadno ovládat pouhým sešlápnutím. Po její inicializaci lze váhu

snadno obsluhovat postavením se na vážící plochu - už žádné čekání!

PŘÍPRAvA váhy

1. Otevřete schránku na baterie na spodní straně váhy.

2. Vyjměte izolační podložku zpod baterie (pokud je vložená) nebo vložte baterie a

respektujte přitom značky polarity (+ a -) uvnitř přihrádky na baterie.

3. Zavřete schránku na baterie.

4. Tlačítkem na spodní straně váhy si zvolte měrnou jednotku (kg, anglických kamenů

nebo liber).

5. Pro použití na koberci nasaďte přiložené nožky na koberec.

6. Postavte váhu na pevný vodorovný povrch.

INICIAlIzACE váhy

1. Nohou sešlápněte plochu váhy a znovu nohu sundejte.

2. Zobrazí se ‘

0.0’.

3. Stisknutím tlačítka nastavte jednotky (kg, lb nebo st).

4. Váha se vypne a poté je připravena k použití.

Tento proces inicializace musí být vždy po přesunutí váhy zopakován.

za ostatních okolností se přímo postavte na váhu.

PouŽITÍ váhy

1. Postavte se na váhu a stůjte nehybně, dokud váha nevypočítá vaši hmotnost.

2. Zobrazí se vaše hmotnost.

3. Sestupte z váhy. Na několik sekund se zobrazí vaše váha.

4. Váha se vypne.

vloŽENÍ oSobNÍCh ÚDAJŮ

1. Zapněte váhu stisknutím tlačítka .

2. Když začne blikat číslo uživatele, zvolte číslo uživatele stisknutím tlačítka

s

nebo

t

.

Svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka .

3. Na displeji začne blikat režim hmotnosti.

Stisknutím tlačítka

s

vyberte odpovídající symbol a potvrďte tlačítkem .

4. Začne blikat symbol pro muže nebo ženu.

Stisknutím tlačítka

s

vyberte odpovídající symbol a potvrďte tlačítkem .

5. Začne blikat nastavení věku.

Pomocí tlačítka

s

nebo

t

nastavte svůj věk a potvrďte stisknutím tlačítka .

Režim “dítě”:

Pokud je zvolený věk 6-12 let, automaticky se zvolí režim “dítě”.

Na displeji se zobrazí ikona dítěte (viz níže).

Poznámka: V režimu “dítě” se zobrazuje pouze hmotnost, tělesný tuk a množství vody

v těle.

6. Začne blikat nastavení výšky.

Pomocí tlačítka

s

nebo

t

nastavte svou výšku a potvrďte stisknutím tlačítka .

Režim “sportovec”:

Pokud je zvolený věk mezi 15 a 50 lety, je k dispozici režim “sportovec”.

Režim “sportovec” vyberte stisknutím tlačítka

s

dokud se nezobrazí potom potvrďte

tlačítkem .

Za sportovce se považuje člověk, který se věnuje intenzivní fyzické aktivitě přibližně 12

hodin týdně a jehož klidová tepová frekvence je přibližně 60 úderů za minutu a méně.
7. Na displeji se zobrazí vaše nastavení, potom se vypne. Paměť je nastavena.

8. Opakujte tento postup pro druhého uživatele, nebo když chcete změnit uživatelské údaje.

Poznámka: Když chcete aktualizovat nebo přepsat uložené údaje, postupujte stejným

způsobem a proveďte požadované změny.

MĚŘENÍ hMoTNoSTI A TĚlESNÉho Tuku

Postavte váhu na rovný povrch.

1. Stiskněte tlačítko .

2. Tlačítkem

s

nebo

t

zvolte číslo uživatele.

3. POČKEJTE, dokud se na displeji nepotvrdí vaše osobní údaje a displej se nevynuluje.

4. Když displej ukazuje nulu, stoupněte si HOLÝMA NOHAMA na váhu a klidně stůjte.

Dbejte na to, aby vaše nohy měly dobrý kontakt s dvěma kovovými destičkami na

plošině váhy. Vaše nohy budou zakrývat displej.

5. Po několika vteřinách uslyšíte pípnutí. Sestupte z váhy.

6. Zobrazí se vaše hmotnost, procento tuku v těle, procento vody v těle, procento

svalové hmoty, index tělesné hmotnosti (BMI) a bazální metabolický výdej (BMR).

MNoŽSTvÍ Tuku v TĚlE – Co To zNAMENá?

Lidské tělo se mimo jiné skládá z určitého množství tuku. Ten je nezbytný pro zdravé,

funkční tělo – odpružuje klouby a chrání životně důležité orgány, pomáhá regulovat

tělesnou teplotu, skladuje vitamíny a je zásobou energie v případě nedostatku jídla.

Přílišné množství tuku v těle, ale i nedostatečné množství tuku v těle může škodit zdraví.

Pouhým pohledem do zrcadla je velmi těžké odhadnout, kolik tuku v těle máme.

Proto je důležité měřit a monitorovat podíl tuku v těle.

Podíl tuku v těle je přesnějším ukazatelem tělesné kondice než samotná hmotnost –

rozložení úbytku na váze by mohlo znamenat, že ztrácíte svalovou tkáň a ne tuk – i když

váha ukazuje “normální hmotnost“, můžete mít vysoký podíl tuku v těle.

zDRAvÉ RozMEzÍ MNoŽSTvÍ Tuku v TĚlE

Procentuální rozmezí množství tuku v těle u chlapců*

věk

Nízký

optimální

Průměrný

vysoký

6

≤12.4

12.5 -19.5

19.6 - 22.6

≥22.7

7

≤12.6

12.7 - 20.4

20.5 - 24.0

≥24.1

8

≤12.7

12.8 - 21.3

21.4 - 25.4

≥25.5

9

≤12.8

12.9 - 22.2

22.3 - 26.7

≥26.8

10

≤12.8

12.9 - 22.8

22.9 - 27.8

≥27.9

11

≤12.6

12.7 - 23.0

23.1 - 28.2

≥28.3

12

≤12.1

12.2 - 22.7

22.8 - 27.8

≥27.9

13

≤11.5

11.6 - 22.0

22.1 - 26.9

≥27.0

14

≤10.9

11.0 - 21.3

21.4 - 25.8

≥25.9

15

≤10.4

10.5 - 20.7

20.8 - 24.9

≥25.0

16

≤10.1

10.2 - 20.3

20.4 - 24.2

≥24.3

17

≤9.8

9.9 - 20.1

20.2 - 23.8

≥23.9

18

≤9.6

9.7 - 20.1

20.2 - 23.5

≥23.6

Procentuální rozmezí množství tuku v těle u dívek*

věk

Nízký

optimální

Průměrný

vysoký

6

≤14.4

14.5 - 23.0

23.1 - 26.1

≥26.2

7

≤14.9

15.0 - 24.5

24.6 - 27.9

≥28.0

8

≤15.3

15.4 - 26.0

26.1 - 29.6

≥29.7

9

≤15.7

15.8 - 27.2

27.3 - 31.1

≥31.2

10

≤16.0

16.1 - 28.2

28.3 - 32.1

≥32.2

11

≤16.1

16.2 - 28.8

28.9 - 32.7

≥32.8

12

≤16.1

16.2 - 29.1

29.2 - 33.0

≥33.1

13

≤16.1

16.2 - 29.4

29.5 - 33.2

≥33.3

14

≤16.0

16.1 - 29.6

29.7 - 33.5

≥33.6

15

≤15.7

15.8 - 29.9

30.0 - 33.7

≥33.8

16

≤15.5

15.6 - 30.1

30.2 - 34.0

≥34.1

17

≤15.1

15.2 - 30.1

30.2 - 34.3

≥34.4

18

≤14.7

14.8 - 30.8

30.9 - 34.7

≥34.8

Advertising