Množství vody v těle – proč je měřit, Zdravé rozmezí množství vody v těle, Proč je dobré znát své množství svalové tkáně – Salter 9153 SS3R Stainless Steel Analyser Scale User Manual

Page 40: Co znamená moje hodnota bmi, Co je bazální metabolický výdej (bmr), Otázky a odpovědi

Advertising
background image

40

Cz

Procentuální rozmezí množství tuku v těle u mužů**

věk

Nízký

optimální

Průměrný

vysoký

19 - 39

≤8

8.1 - 19.9

20 - 24.9

≥25

40 - 59

≤11

11.1 - 21.9

22 - 27.9

≥28

60+

≤13

13.1 - 24.9

25 - 29.9

≥30

Procentuální rozmezí množství tuku v těle u žen**

věk

Nízký

optimální

Průměrný

vysoký

19 - 39

≤21

21.1 - 32.9

33 - 38.9

≥39

40 - 59

≤23

23.1 - 33.9

34 - 39.9

≥40

60+

≤24

24.1 - 35.9

36 - 41.9

≥42

*Zdroj: Čerpáno z: HD McCarthy, TJ Cole, T Fry, SA Jebb a AM Prentice: “Body fat reference curves for children”

(„Referenční křivka množství tuku v těle u dětí“). International Journal of Obesity (Mezinárodní žurnál o obezitě)

(2006) 30, 598–602. **Zdroj: Čerpáno z: Dympna Gallagher, Steven B Heymsfield, Moonseong Heo, Susan A Jebb, Peter

R Murgatroyd, a Yoichi Sakamoto “Healthy percentage body fat ranges: („Zdravé procentuální podíly tuku v těle:) an

approach for developing guidelines based on body mass index1–3” (postup při rozvoji směrnic založených na indexu

tělesné hmotnosti 1–3”). Am J Clin Nutr 2000; 72:694–701.

Publikované podíly tuku v těle jsou určeny pouze jako ilustrace. Před započetím jakéhokoli dietního či

cvičebního programu je nutné se vždy poradit se zdravotním odborníkem.

MNoŽSTvÍ voDy v TĚlE – PRoČ JE MĚŘIT?

Voda v těle je nejdůležitější komponentem tělesné hmotnosti. Představuje více než polovinu

celkové hmotnosti a téměř dvě třetiny beztukové hmoty (což jsou především svaly).

Voda plní v těle řadu důležitých úkolů: Všechny buňky v těle, ať se jedná o kůži, žlázy,

svaly, mozek nebo cokoli jiného, jsou schopné fungovat pouze pokud mají dostatek vody.

Voda také hraje nezbytnou roli při regulaci tělesné teploty, především formou perspirace.

Kombinace hladiny vody a tuku v těle se může zdát „normální”, výše hydratace těla však

nemusí být postačující pro zdravý životní styl.

zDRAvÉ RozMEzÍ MNoŽSTvÍ voDy v TĚlE

graf vody v těle***

Rozmezí procentuálního

podílu tuku v těle

Optimální rozmezí

procentuálního podílu

vody v těle

Muži

4 to 14%

70 to 63%

15 to 21%

63 to 57%

22 to 24%

57 to 55%

25 and over

55 to 37%

Ženy

4 to 20%

70 to 58%

21 to 29%

58 to 52 %

30 to 32 %

52 to 49%

33 and over

49 to 37%

*** Zdroj: Čerpáno z Wang & Deurenberg: “Hydratace tělesné hmoty prosté tuků“. Americký Journal Clin Nutr 1999, 69 8 -841.

Pro osoby užívající atletický režim: berte na vědomí, že atleti mohou mít v závislosti na

druhu sportu či činnosti nižší množství tuku v těle a vyšší množství vody v těle než je

zobrazeno shora. Výsledky měření množství vody v těle jsou ovlivněny i proporcí tuku a

svalů v těle. Pokud je proporce tuku v těle vysoká nebo proporce svalů nízká, výsledky

měření množství vody v těle bývají zpravidla nízké.

Je důležité pamatovat, že míry jako jsou tělesná hmotnost, množství tuku v těle

a množství vody v těle jsou pomůcky používané jako součást zdravého životního

stylu. Jelikož krátkodobé fluktuace jsou běžné, doporučujeme zaznamenávat pokrok

v průběhu času a nesoustředit se na výsledky z jediného dne.

Publikované podíly vody v těle jsou určeny pouze jako ilustrace.

Před započetím jakéhokoli dietního či cvičebního programu je nutné se vždy poradit

se zdravotním odborníkem.

PRoČ JE DobRÉ zNáT SvÉ MNoŽSTvÍ SvAlovÉ TkáNĚ?

Podle Amerického vědeckého institutu American College of Sports Medicine (ASCM)

se může množství svalové tkáně ve věku od 20 do 90 snížit o téměř 50%. Pokud tuto

ztrátu nijakým způsobem nenahrazujete, ztrácíte svaly a nabýváte tuky. Procentuální

podíl svalové tkáně je důležité znát i při snižování hmotnosti. Tělo v klidu spaluje zhruba

další 110 kalorií za každý kilogram nabytého svalu. Některé z výhod zvýšení množství

svalové tkáně jsou:

• Odvrátit s věkem spojený úbytek na síle, v hustotě kostí a množství svalové tkáně

• Udržování pohyblivosti kloubů

• Snižování hmotnosti ve spojení se zdravou stravou.

Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití.Těhotné ženy by měly používat pouze

funkci k měření hmotnosti.

UPOZORNĚNÍ:Pokud máte kardiostimulátor nebo jinou lékařskou pomůcku, výrobek

nepoužívejte. Pokud jste na pochybách, poraďte se s lékařem.

Co zNAMENá MoJE hoDNoTA bMI?

Index tělesné hmotnosti (BMI) je měřítko poměru hmotnosti k výšce, jež se obecně

používá k určování podváhy, nadváhy a obezity u dospělých. Tato váha vám vypočítá

vaši hodnotu BMI. Kategorie BMI v tomto grafu a tabulce jsou uznávané Světovou

zdravotnickou organizací a můžete je používat k výkladu své hodnoty BMI.

Svou kategorii BMI můžete určit pomocí této tabulky.

kategorie bMI význam hodnoty bMI zdravotní riziko založené pouze na bMI

< 18.5

Podváha

Průměrné

18.6-24.9

Normální váha

Nízké

25-29.9

Nadváha

Průměrné

30+

Obezita

Vysoký

uPozoRNĚNÍ: Pokud tato graf/tabulka ukazuje, že se vaše hmotnost pohybuje mimo

‘normální’ zdravé hmotnostní rozmezí, obraťte se na svého lékaře, než podniknete

jakékoli kroky. Klasifikace BMI platí pouze pro dospělé (osoby starší než 20 let).

Co JE bAzálNÍ METAbolICkÝ vÝDEJ (bMR)?

Bazální metabolický výdej (BMR) je odhadované množství energie (počítané v kaloriích),

kterou tělo v klidovém stavu vydává na udržování běžných tělesných funkcí. Tato

průběžná práce představuje kolem 60-70 % kalorií, které tělo užívá, a zahrnuje práci

srdce, dýchání a udržování tělesné teploty. BMR ovlivňuje množství faktorů, které

zahrnují věk, hmotnost, výšku, pohlaví, stravovací a tělocvičné návyky.

oTázky A oDPovĚDI

Jak přesně se množství tuku a vody v těle měří?

Tato váha Salter používá k měření metodu známou jako Analýza bioelektrické

impedance (BIA).Do těla je skrz plosky nohou a nohy vysílán nepatrný elektrický proud.

Tento proud snadno prochází beztukovou svalovou tkání, která má vysoký obsah tekutin,

tukem však neprochází tak snadno. Měřením impedance těla (tj. odpor proudu) je tudíž

možné určit množství svalové tkáně. Z toho lze poté odhadnout množství tuku a vody.

Jaká je hodnota proudu, který mi během měření prostupuje tělem?

Je to bezpečné?

Proud má méně než 1mA, což je zanedbatelná a zcela bezpečná hodnota. Ani tento

proud neucítíte. Berte prosím na vědomí, že přístroj by neměly používat osoby s vnitřní

elektronickou lékařskou pomůckou, jako je kardiostimulátor, jako patření proti narušení

chodu tohoto přístroje.

když si měřím množství tuku a vody v různou denní dobu, hodnoty bývají

velmi rozlišné.

která hodnota je správná?

Procentuální podíl tuku v těle se mění souvisle s množstvím vody v těle a toto množství

se mění v průběhu dne.Neexistuje správný nebo špatný čas k měření, usilujte se však

o měření v pravidelnou dobu, kdy se domníváte, že je vaše tělo normálně hydratovaný.

Pokud možno neměřte hodnoty po koupeli nebo sauně, po intenzivním cvičení nebo 1-2

hodiny po jídle nebo požití většího množství tekutin.

kg

m

st

ft

Advertising