Настройка, Избор на режим на звука, Конфигуриране на менюто настройка – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 298

Advertising
background image

Български - 0

избор на режим на звука

Можете да зададете режима на звука в менюто

инструменти. Когато зададете Двоен l ll, текущият режим на звука се

показва на екрана.

тип аудио

Двоен  / 

По подразбиране

A2 Стерео

Моно

моНо

Автоматична смяна

Стерео

СтереомоНо

Двойно

ДвоеН 1ДвоеН 2

Двоен 

NICAM

Стерео

Моно

моНо

Автоматична смяна

Стерео

моНоСтерео

Двойно

моНоДвоеН 1.

ДвоеН 2

Двоен 

Ако стерео сигналът е слаб и възникне автоматично превключване, тогава превключете на моно.
Тази функция е активна само при сигнал със стерео звук. Тя не е активна при сигнал с моно звук.
Тази функция не е налична в режим на телевизор.

¦

N
N
N

НаСтройка

конфигуриране на менюто Настройка

език

Можете да задавате език за менюто.

време

За детайлни процедури за настройка на опциите, вж. инструкциите за ‘Настройка на

часовника’.

излъчване

Субтитри

Можете да активирате или деактивирате субтитрите. Използвайте това меню, за да зададете режима на субтитрите.

Нормална са обикновените субтитри, а Увреден слух са за хора с увреден слух.

Субтитри → изкл / вкл

Включване или изключване на субтитрите.
режим → Нормална / Увреден слух:

Задава режим на функцията Субтитри.
език на субтитрите

Задава език за субтитрите.

Ако програмата, която гледате не поддържа функцията

Увреден слух, активира се автоматично Нормална дори

ако е избран режима

Увреден слух.

Английски е по подразбиране, когато избраният език не е наличен за предаването.
Можете да изберете тези опции просто като натиснете бутона

SUBT. на дистанционното управление.

Цифров текст → Деактивиране / активиране (само великобритания)

Ако програмата се излъчва с цифров текст, тази функция е активирана.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)
Международен стандарт за системи за кодиране на данни, използван в мултимедията и хипермедията. Това е

по-високо ниво система от MPEG системата, която включва хипермедия с връзки към данни като неподвижни

изображения, обслужване на знаци, анимация, графични и видеофайлове, както и мултимедийни данни. MHEG е

интерактивна технология, приложена за различни области, включително VOD (Video-On-Demand), ITV (Интерактивен

телевизор), EC (Електронна търговия), телеобразование, телеконференции, цифрови библиотеки и мрежови игри.

¦

N

N
O

N

Plug & Play

Език

: Български

Време
Излъчване
Защита
Мрежа
Общи

Настройка

BN68-02325B-04Bul.indb 20

2009-10-20 �� 3:16:39

Advertising