Podešavanje televizora, Pribor, Prikaz kontrolne table – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 610

Advertising
background image

Srpski - 2

PODešavanje TeLevizOra

Pribor

Daljinski upravljač i baterije (AAA x 2)

Kabl za napajanje

Donji poklopac

Krpa za čišćenje

Garancijska kartica / Vodič za

bezbedno rukovanje

(nije dostupno na svim

lokacijama)

Uputstva za vlasnika

CD sa programom

Držač-kabl

(U zavisnosti od modela)

Proverite da li su sledeći delovi isporučeni sa LCD televizorom. Ako nešto nedostaje, obratite se distributeru.
Boja i oblik uređaja mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.

Prikaz kontrolne table

Boja i oblik proizvoda mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
Dugmad na prednjoj tabli možete aktivirati dodirom.

1

P (naPajanje): Pritisnite za uključivanje i isključivanje televizora.

2

inDiKaTOr naPajanja: Treperi i isključuje se kada je uređaj uključen, a svetli u režimu mirovanja.

3

z: Pritisnite za menjanje kanala. U meniju na ekranu, koristite dugmad z na isti način na koji koristite

dugmad ▼ i ▲ na daljinskom upravljaču.

4

Y: Pritisnite za smanjivanje ili pojačavanje jačine zvuka.

U meniju na ekranu, koristite dugmad Y kao što koristite dugmad ◄ i ► na daljinskom upravljaču.

¦

N
N

¦

N
N

8

8

6

5

4

3

7

21

8

8

6

5

4

3

7

2 1

BN68-02325B-04Ser.indb 2

2009-10-20 �� 3:24:47

Advertising