Media play-dlna, Настройване на dlna мрежа, Инсталиране на dlna приложение – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 320

Advertising
background image

Български - 4

Media Play-dlNa

Настройване на dlNa мрежа

DLNA ви позволява да гледате на телевизора си файлове със снимки, музика и видео, съхранявани на вашия компютър, с

помощта на мрежова връзка в режим Media Play. Това премахва нуждата да ги копирате на USB устройство външна памет

и след това да свързвате това устройство към вашия телевизор. За да използвате DLNA, телевизорът трябва да бъде

свързан към мрежата и на вашия компютър трябва да е инсталирано приложението за DLNA.

Диаграма за мрежово свързване - кабелно

Диаграма за мрежово свързване- Безжично

1. За повече информация относно конфигурирането на мрежата, вж. ‘Настройване на мрежата’.

Препоръчва се да включите и телевизора, и компютъра в една и съща подмрежа. Първите 3 части на

подмрежовите IP адреси на телевизора и компютъра трябва да са еднакви и само последната част (хост адреса)

трябва да се смени. (напр. IP адрес: 123.456.789.**)

2. Свържете компютъра, на който ще бъде инсталирана програмата Samsung PC Share Manager, и външния модем чрез

LAN кабел.

Можете да свързвате телевизора директно към компютъра без свързване през маршрутизатор (рутер).

инсталиране на dlNa приложение

За да възпроизведете на телевизора съдържание от компютъра, най-напред трябва да инсталирате приложението. За да

използвате функцията DLNA без проблеми, използвайте програмата от приложения CD-ROM към телевизора,

или използвайте програмата Samsung PC Share Manager, съответстваща на модела на телевизора, която може

да се изтегли от уеб сайта на Samsung.

¦

N

N

¦

LAN

Външен модем

(ADSL/VDSL/Кабел TB)

ТВ

компютър

LAN

LAN кабел

Безжичен IP рутер

ТВ

компютър

Странично табло на телевизора

или

Samsung Wireless

LAN Adapter

LAN

BN68-02325B-04Bul.indb 42

2009-10-20 �� 3:17:07

Advertising