Център на домашна мрежа – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 332

Advertising
background image

Български - 4

ЦеНтЪр На ДомашНа мреЖа

Център на домашна мрежа

Относно

Център на домашна мрежа

Център на домашна мрежа свързва телевизора и мобилни телефони чрез мрежа. Можете да видите постъпващи

телефонни повиквания, съдържание на текстови съобщения и графици, зададени в мобилния телефон, чрез телевизора,

като използвате

Център на домашна мрежа. Освен това, можете да възпроизвеждате мултимедийно съдържание,

записано в мобилния телефон, като видео, снимки и музика, като го управлявате в телевизора чрез мрежата.

Устройството поддържа функцията

dlNa dMC (digital Media Controller), функцията Център на домашна мрежа е

налична.
Тази функция е за съвместимост с мобилни телефони Samsung, който ще бъдат пуснати на пазара по-късно. За

повече информация посетете visit www.samsung.com или се свържете с центъра по обслужване на клиенти на

Samsung. Мобилното устройство може да има нужда от допълнителна софтуерна инсталация. Вижте ръководството за

потребителя на телевизора за повече подробности.

Свързване с Център на домашна мрежа

За повече информация относно мрежовите настройки, вж. ‘Конфигуриране на мрежата’.

Свързване към Wi-Fi ad-hoc мрежа

1. Свържете Samsung Wireless LAN адаптера към USB1(HDD) или USB2 порта на телевизора.

2. За повече информация относно конфигурирането на специалната мрежа, вж. ‘Настройване на мрежата’.

За информация относно конфигурирането на мрежовите настройки на мобилния телефон, направете справка в

ръководството на мобилния телефон.

3. Задайте IP адрес, SSID и парола за мобилния телефон в Ad-hoc настройките на мобилния телефон, като използвате

име на мрежа (SSid) и код за защита (парола) показвани на телевизора.

Свързване чрез уд/е.ек / безжичен iP рутер

1. Свържете LAN порта на телевизора и кабелния / безжичния IP рутер, като използвате LAN кабел или свържете

USB1(HDD) или USB2 порта на телевизора и безжичния LAN адаптер на Samsung.

Относно процедурите за настройка на кабелния / безжичния рутер и мобилния телефон, направете справка в

ръководството на съответното устройство.

¦

N

N

N

N

Мобилен телефон

Странично табло на телевизора

Samsung Wireless

LAN Adapter

или

Мобилен телефон

Wired/Wireless

IP sharer

Мрежов кабел

или

Мобилен телефон

Wired/Wireless IP sharer

Мрежов кабел

Samsung Wireless

LAN Adapter

Странично табло на телевизора

BN68-02325B-04Bul.indb 54

2009-10-20 �� 3:17:12

Advertising