Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 318

Advertising
background image

Български - 40

Бутони за управление на възпроизвеждането на видео

Бутон

работа

eNTerE

Пауза / изпълнение на филмов файл

Възпроизвеждане на файл с филм

Пауза на файл с филм

ToolS

Изпълнение на различни функции от менютата за филми.

Излизане от режим на възпроизвеждане и връщане към списъка с филми.

◄ / ►

Прескачане напред или назад през филмовия файл.

▲ / ▼

Преминаване към началото/края на файла.

µ

Възпроизвеждане на файла с удвоена скорост. Възможно е тази функция да не се

поддържа, в зависимост от кодека.

възпроизвеждане на група филми

1. Натискайте бутона ▲, за да преминете към раздел Sort key.
2. Натиснете бутона ◄ или ►, за да изберете критерий за сортиране.
3. Натиснете бутон ▼ или eNTerE, за да преминете към Раздел на списък с групи.
4. Натиснете бутона ∂ (Изпълнение). Започва възпроизвеждане само на файловете от избраната група.

или

1. Изберете критерий за сортиране и след това от раздела File List изберете файловете, включени в желаната група.

Може да преминете към предишната/следващата група, като натиснете бутона π (REW) или µ (FF).

2. Натиснете бутона ToolS..
3. Натискайте бутона ▲ или ▼, за да изберете изпълнение група, след което натиснете бутона eNTerE .

Възпроизвеждат се файлове с филми от групата за сортиране, включително избраният файл.

възпроизвеждане на избраните файлове с филми

1. Натискайте бутона ▼, за да изберете Раздел на списък с файлове.
2. Натиснете бутона ◄ или ►, за да изберете желания музикален файл.
3. Натиснете Жълтия бутон.

Вляво от избрания файл с филм се появява знак c.
За да откажете избора на всички избрани файлове, натиснете бутона

ToolS и изберете Демарк. всч..

4. Повторете горното действие, за да изберете няколко файла с филми.
5. Натиснете бутона ∂ (Изпълнение)/eNTerE.

Възпроизвежда се само избраният файл.

Непрекъснато възпроизвеждане на филм (възобновяване на възпроизвеждането)

Ако излезете от функцията за въпроизвеждане на филм, филмът може да бъде възпроизведен по-късно от същата точка,

където е бил спрян.

1. Изберете файл с филм, който искате да възпроизвеждате непрекъснато, като натиснете бутон ▲ или ▼, за да го

изберете от списъка с избрани файлове.

2. Натиснете бутона ∂ (Изпълнение)/eNTerE.
3. Изберете Прод. изпълнение (Възобновяване на възпроизвеждането) чрез натискане на Синия бутон.

Филмът ще започне да се възпроизвежда от мястото, където възпроизвеждането му е било спряно.
Ако функцията

Помощ прод. изп. филм е зададена на вкл. в менюто Setup, ще се появи изскачащо съобщение,

когато възобновите възпроизвеждането на файл с филм.

N

N

N

N
N

N

N
N

BN68-02325B-04Bul.indb 40

2009-10-20 �� 3:17:05

Advertising