Настройка на anynet, Превключване на anynet+ устройства – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 324

Advertising
background image

Български - 4

Настройка на anynet+

Натиснете бутона

ToolS, за да покажете менюто инструменти. Може също да

покажете Anynet+, като изберете

инструменти → anynet+.(HdMi-CeC).

Настройка

anynet+ (HdMi-CeC) → изкл. / вкл.

За да използвате функцията Anynet+,.

anynet+.(HdMi-CeC) трябва да е в положение вкл..

Когато функцията

anynet+.(HdMi-CeC)се деактивира, всички съответни Anynet+

операции се деактивират.

автоматично изключване → Не / Да

Задаване на устройството Anynet+ да се изключва автоматично, когато телевизорът се

изключва.

Активният източник на телевизионното дистанционно управление трябва да е в

положение TB за да използва функцията Anynet+.
Ако зададете

автоматично изключване на Да, свързаните външни устройства също

се изключват, когато се изключи телевизорът. Ако външното устройство все още

записва, то може или не може да се изключва.

Превключване на anynet+ устройства

1. Натиснете бутона ToolS. Натиснете бутона eNTerE, за да изберете .

anynet+ (HdMi-CeC).

2. Натискайте бутона ▲ или ▼, за да изберете Списък Устройства, след това

натиснете бутона

eNTerE.

Показват се в списък Anynet+ устройства, включени към телевизора.
Ако не можете да намерите желаното устройство, натиснете бутона за

сканиране на устройства.

3. Натискайте бутона ▲ или ▼, за да изберете дадено устройство и натиснете бутона

eNTerE. Превключва се на съответното устройство.

Само когато зададете

anynet+ (HdMi-CeC) на вкл. в менюто Приложения, се появява менюто Списък Устройства s.

Превключването на избраното уствойство може да отнеме до 2 минути. Не можете да отмените операцията по време

на превключване.
Времето, необходимо за сканиране на устройствата се определя от броя на свързаните устройства.
Когато сканирането приключи, броят на намерените устройства не се показва.
Въпреки че телевизорът автоматично търси списък с устройствата, когато телевизорът е включен чрез бутона за

включване, устройствата свързани с телевизора могат не винаги да се показват автоматично в списъка с устройствата.

Натиснете червения бутон за да търсите свързано устройство.
Ако сте избрали режим на външен вход с натискане на бутона

SoUrCe, не можете да използвате функцията Anynet+..

Уверете се, че сте превключили на Anynet+ устройство, използвайки бутона

Списък Устройства.

anynet+ меню

Менюто Anynet+ се променя в зависимост от типа и състоянието на Anynet+ устройствата, свързани към телевизора.

Anynet+ меню

Описание

Преглед TB

Режимът Anynet+ се сменя в режим ТВ излъчване.

Списък Устройства

Показва списъка с устройствата Anynet+.

(име на устройството)

MeNU

Показва свързаните с устройството менюта. Например, ако е свързано DVD

записващо устройство, менюто на диска на DVD записващото устройство ще се

появи.

(име на устройството)

iNFo

Показва менюто за възпроизвеждане на свързаното устройство. Например, ако

е свързано DVD записващо устройство, менюто за възпроизвеждане на DVD

записващото устройство ще се появи.

записване: (*записващо

устройство)

Започва да записва веднага със записващото устройство. (Това е налично само

за устройства, които поддържат функция записване.)

Стоп запис: (*записващо

устройство)

Спира записа.

Приемник

Звукът се извежда през приемника.

Ако са свързани повече от едно записващи устройства, те се показват като (*записващо устройство), а ако е свързано

само едно записващо устройство, то ще бъде представено като (*Име_Устройство).

¦

T

N

N

N

¦

N
N

N

N

N
N
N

N

N

U Прем. E Вход R Връщ.

Anynet+ (HDMI-CEC)

: Вкл ▶

Настройка

Автоматично изключване

: Да

Media Play (USB & DLNA)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Content Library
Internet@TV
Център на домашна мрежа

Приложения

U Прем. E Вход R Връщ.

Anynet+ (HDMI-CEC)

: Вкл

Настройка

Автоматично изключване

: Да ▶

U Прем. E Вход R Връщ.

Преглед TB

Списък Устройства
Запис: DVDR
DVDR MENU
DVDR INFO
Приемник: Изкл
Настройка

BN68-02325B-04Bul.indb 46

2009-10-20 �� 3:17:09

Advertising