Media play функции, Български, Влизане в меню media play (usb & dlna) – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 311: Безопасно премахване на usb устройство с памет, Екранен дисплей, Photo

Advertising
background image

Български - 

Media Play функции

Тази функция ви дава възможност да разглеждате и слушате снимки, музикални и/или филмови файлове, съхранени на

USB устройство от клас Mass Storage Class (MSC).

Може да не работи правилно с нелицензирани мултимедийни файлове.

влизане в меню Media Play (USB & DlNa)

1. Натиснете бутона MeNU. Натискайте бутона ▲ или ▼, за да изберете

Приложения, след това натиснете бутона eNTerE.

2. Натискайте бутона ▲ или ▼, за да изберете Media Play (USB & DlNa), след

което натиснете бутона

eNTerE .

Показва се меню

Media Play (USB & DlNa).

Натиснете бутона

MeDia.P на дистанционното управление, за да се

покаже менюто

Media Play.

Натиснете бутона

SoUrCe на дистанционното управление за да видите

списък на източници на сигнал. След това натиснете бутон ▲ или ▼, за

да изберете

USB.

3. Натиснете червения бутон, после бутоните ▲ или ▼, за да изберете USB

памет. Натиснете бутона

eNTerE.

Тази функция е различна, в зависимост от използването на USB

устройството памет / DLNA устройство.
Отдолу вляво на екрана се появява името на избраното USB устройство.

4. Натиснете бутон ◄ или ►, за да изберете икона (Photo, Music, Movie,

Setup), след това натиснете бутон eNTerE..

За да излезете от режим

Media Play, натиснете бутона MeDia.P на

дистанционното управление.

Безопасно премахване на USB устройство с памет

Може безопасно да изключите устройството от телевизора.

1. Натиснете бутон ToolS на екрана със списъка на Media Play или по време

на изпълнение на слайдшоу, файл с музика или филм.

2. Натискайте бутона ▲ или ▼, за да изберете Безопасно изключване, след

което натиснете бутона

eNTerE .

3. Изключете USB устройството от телевизора.

екранен дисплей

SUM

Устр.

нас.люб. Избор T Инструменти R Връщане

Предпоч.

Осн. изглед

Хрон.ред

Папка

Цвят

5/15

1234.jpg

1235.jpg

1236.jpg

1237.jpg

1233.jpg

1232.jpg

1231.jpg

1избран файл

1

4

5

6

Раздел на списък с ключове за сортиране

Раздел на списък с групи

Раздел на списък с файлове

c

3

2

Преминете на ‘Раздел на списък с ключове за сортиране’, ‘Раздел на списък с групи’ или ‘Раздел на списък с файлове’ като

използвате бутоните Нагоре и Надолу. След като изберете раздел, натиснете бутоните ◄ или ►, за да изберете елемент.

1

Ключ Current Sort: Това поле показва текущия критерий за сортиране на файлове. Натиснете бутона ◄ или ►, за да

смените критерия за сортиране на файлове.

2

Показване на групи: Показва подробности за групите файлове, сортирани според избрания ключ за сортиране.

Осветява се сортираната група, включваща текущо избрания файл.

3

Текущо избран файл: Избраният файл е файл, който вече можете да контролирате. Файловете със снимки или филми

се показват като миниатюри.

4

Текущо устройство: Показва името на текущо избраното устройство. Натиснете червения бутон, за да изберете

устройство.

Червен бутон

(Устр.): Избира свързано устройство.

¦

N

N
O

O

N

N

N

851.86MB/993.02MB своб.

Photo

SUM

SUM

Устр.

PHOTO

R Връщане

Music

Movie

Setup

SUM

Устр.

нас.люб.

Избор

T

Инструменти

R

Връщане

Предпоч.

Осн. изглед

Хрон.ред

Папка

Цвят

1234.jpg

1235.jpg

1236.jpg

1237.jpg

1233.jpg

1232.jpg

1231.jpg

Слайдшоу
Изпълнение група
Информация
Безопасно изключване

5/15

BN68-02325B-04Bul.indb 33

2009-10-20 �� 3:16:51

Advertising