Media play (usb & dlna), Свързване на usb устройство – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 310

Advertising
background image

Български - 

MeDia Play (USB & DlNa)

Свързване на USB устройство

1. Натиснете бутона PoWer, за да включите телевизора.
2. Свържете USB устройство, съдържащо файлове със снимки, музика и/или филми към

гнездото

USB1(HDD) или USB2 отстрани на телевизора.

3. Когато се покаже екран Приложения, натиснете бутон eNTerE, за да изберете .

Media Play (USB & DlNa).

Не се поддържа протокол MTP (Media Transfer Protocol).

Файловата система поддържа FAT16, FAT32 и NTFS.

Определени видове USB цифрови камери и аудио устройства може да не са

съвместими с този телевизор.

Media Play поддържа само устройства от класа USB Mass Storage Class

(MSC) (USB хранилища на данни). MSC е устройство външна памет с

възможност само за групово пренасяне на данните. Примери за MSC

устройства са пръстови устройства и четци на флаш карти и USB твърд

диск (USB концентратор не се поддържа.).

Свържете устройството директно към USB порта на вашия телевизор.

Ако използвате отделна кабелна връзка, може да възникне проблем със

съвместимостта на USB устройството.

Преди да свържете вашето устройство към телевизора, направете

резервни копия на вашите файлове, за да ги предпазите от повреда

или да не загубите данни. SAMSUNG не е отговорен за повреждане и

загубване на данни.

Свържете USB твърд диск към специалния порт, порт

USB1(HDD). Обаче, ако свързаното устройство изисква

мощно електрозахранване, възможно е

USB1(HDD) да не поддържа устройството .

Не изключвайте USB устройството, докато се зарежда .

MSC поддържа MP3 и JPEG файлове, докато PTP устройствата поддържат само JPEG файлове.

Колкото по-висока е разделителната способност на дадено изображение, толкова повече време е необходимо, за

да се покаже на екрана.

Максимално поддържаната разделителна способност за JPEG файлове е 15360X8640 пиксела.

При неподдържани или повредени файлове се извежда съобщение ‘Неподдържан файлов формат’.

Ако критерият за сортиране е зададен на Основен изглед, до 1000 файла могат да бъдат показани в една папка.

Другият критерий за сортиране може да показва до 10000 файла.

MP3 файлове с DRM, които са изтеглени от платен сайт не могат да се използват. Права върху електронно

съдържание (DRM) е технология, която поддържа създаването на съдържание, разпространението и управлението

му по интегриран и изчерпателен начин, включително защита на правата и интересите на доставчиците на

съдържанието, предотвратяването на нелегалното копиране, както и управлението на договори и споразумения.

При преминаване към снимки, зареждането може да продължи няколко секунди. В този момент на екрана ще се

появи иконата за зареждане.

Ако са свързани повече от 2 PTP устройства, можете да използвате само едно от тях в момента.

Ако са свързани повече от едно MSC устройства, възможно е някои от тях да не бъдат разпознати. Ако дадено

устройство изисква мощно захранване (повече от 500mA или 5V), възможно е USB устройството да не се поддържа.

Ако по време на свързване или използване на USB устройство се появи съобщение за превишаване на

захранването (неуспешно добавяне на друго устройство USB1/USB2 превишаване на захранването), възможно е

устройството да не бъде разпознато или да не функционира правилно.

използване на бутона за дистанционното в меню Media Play

Бутон

работа

▲/▼/◄/►

Мести курсора и избира елемент.

eNTerE

Изберете текущо маркирания елемент. Докато се възпроизвежда слайдшоу, филм или

музикален файл:

- Натискането на бутона

eNTerE по време на възпроизвеждане води до пауза във

възпроизвеждането.

- Натискането на бутона

eNTerE по време на пауза води до подновяване на възпроизвеждането.

∂/∑

Възпроизвеждане или пауза на слайдшоу, музикален файл или филм.

reTUrN

Връщане към предишното меню.

ToolS

Изпълняване на различни функции от менютата Photo, Music и Movie.

Прекратяване на текущия файл със слайдшоу, музика или филм.

π/µ

Преход към предишна/следваща група.

iNFo

Показва информация за файла.

MeDia.P

Изход от режим

Media Play

< P.>

, eXiT, TV

Прекратяване на режим

Media Play и връщане към режим на телевизор.

¦

N
N
N

N

N

N

N

N
N
N

N
N
N

N

N

N
N

N

Странично табло на телевизора

или

USB устройство

851.86MB/993.02MB своб.

Photo

SUM

SUM

Устр.

PHOTO

R Връщане

Music

Movie

Setup

BN68-02325B-04Bul.indb 32

2009-10-20 �� 3:16:46

Advertising