Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 472

Advertising
background image

Čeština - 

Problém

Řešení

Žádný obraz, žádné video

Televizor se nezapne.

Ujistěte se, zda je napájecí kabel pevně připojen do elektrické zásuvky a k televizoru.
Ujistěte se, zda je elektrická zásuvka funkční.
Stisknutím tlačítka

POWer na televizoru ověřte, zda dálkový ovladač pracuje správně.

Pokud se televizor zapne, může být problém způsoben dálkovým ovladačem. Pokyny pro

vyřešení problému s dálkovým ovladačem naleznete v níže uvedené části ,Dálkový ovladač

nepracuje‘.Televizor se automaticky vypne.

Zkontrolujte, zda není možnost

Časov.spán. v nabídce Nastavení nastavena na hodnotu

zap..
Pokud je televizor připojen k počítači, zkontrolujte nastavení napájení počítače.
Ujistěte se, zda je napájecí kabel pevně připojen do elektrické zásuvky a k televizoru.
Pokud není při připojení k anténě nebo kabelové televizi po dobu 10 až 15 minut dostupný

signál, televizor se vypne.Žádný obraz/video.

Zkontrolujte připojení kabelů (odpojte a znovu připojte všechny kabely televizoru a externích

zařízení).
Nastavte výstup obrazu externího zařízení (dekódovací zařízení nebo set-top box, přehrávač

DVD, přehrávač Blu-ray atd.) tak, aby odpovídal připojením ke vstupu televizoru. Například,

výstup externího zařízení: HDMI, vstup televizoru: HDMI.
Ujistěte se, zda je připojené zařízení zapnuto.
Ujistěte se, zda jste stisknutím tlačítka

SOurCe na dálkovém ovladači televizoru zvolili

správný zdroj pro televizor.


RF připojení (ke kabelové

televizi nebo anténě)

Nelze přijímat všechny kanály.

Ujistěte se, zda je kabel antény pevně připojen.
Zkuste výběrem možnosti

Plug & Play přidat dostupné kanály do seznamu kanálů. Přejděte

na možnost

MeNu - Nastavení - Plug & Play a počkejte, dokud se všechny dostupné

kanály neuloží.
Ověřte, zda je anténa umístěna správně.


Obraz je zkreslený: makrobloky,

malé bloky, body, pixelizace

Komprese obsahu videa může způsobit zkreslení obrazu, zejména rychle se pohybujících

obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy.
Nízká úroveň signálu může způsobit zkreslení obrazu. Příčinou tohoto problému není

televizor.

Připojení k počítači

Zobrazí se zpráva

‚Nepodporovaný režim‘.

Nastavte výstupní rozlišení a frekvenci počítače tak, aby odpovídaly rozlišením

podporovaným televizorem.

Počítač je stále zobrazen

v seznamu zdrojů, i když není

připojen.

To je normální, počítač je vždy zobrazen v seznamu zdrojů, přestože není připojen.

Při připojení HDMI je obraz

v pořádku, ale není slyšet zvuk.

Zkontrolujte nastavení výstupu zvuku v počítači.

Připojení k síti

(v závislosti na modelu)

Připojení k bezdrátové síti se

nezdařilo.

K použití bezdrátové sítě je vyžadován bezdrátový hardwarový klíč USB Samsung.
Ujistěte se, zda je možnost Network Connection nastavena na hodnotu

Bezdrát..

Televizor musí být připojen k bezdrátovému zařízení IP Sharer (směrovači).BN68-02325B-04Cze.indb 62

2009-10-20 �� 3:20:42

Advertising