Nastavenie, Výber zvukového režimu, Konfigurácia ponuky nastavení – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 496

Advertising
background image

Slovenčina - 0

Výber zvukového režimu

Režim zvuku môžete nastaviť v ponuke

Nástroje. Keď nastavíte na položku Duálne l ll, na obrazovke sa zobrazí aktuálny režim

zvuku.

Typ zvuku

Duálne 1/2

Predvolený

A2 Stereo

Mono

MONO

Automatic change

Stereo

STeReOMONO

Duálne

DUáLNe 1DUáLNe 2

DUáLNe 1

NICAM

Stereo

Mono

MONO

Automatic change

Stereo

MONOSTeReO

Duálne

MONODUáLNe 1

DUáLNe 2

DUáLNe 1

Ak je stereofónny signál slabý a dochádza k automatickému prepínaniu, prepnite na režim mono.
Táto funkcia je zapnutá len v režime stereofónneho zvuku. V režime monofónneho zvuku je vypnutá.
Táto funkcia je dostupná len v režime TV.

¦

N
N
N

NaSTaVeNie

Konfigurácia ponuky nastavení

Jazyk ponuky

Môžete nastaviť jazyk ponuky.

Čas

Podrobné postupy nastavovania možností si pozrite v pokynoch ‘Nastavenie času’.

Vysielanie

Titulky

Titulky môžete zapnúť a vypnúť. Použite túto ponuku na nastavenie režimu Titulky. V ponuke predstavuje možnosť

Normálny

základné titulky a

Pre nedoslýchavých predstavuje titulky pre osoby s poruchou sluchu.

Titulky → Vyp. / Zap.

Zapína alebo vypína titulky.
Režim → Normálny / Pre nedoslýchavých

Nastavuje režim tituliek.
Jazyk titulkov

Nastavuje jazyk tituliek.

Ak program, ktorý pozeráte nepodporuje funkciu

Pre nedoslýchavých, automaticky bude aktivované Normálny, aj keď

bude zvolený režim

Pre nedoslýchavých.

Angličtina je predvolená v prípade, ak pri vysielaní nie je dostupný zvolený jazyk.
Tieto možnosti môžete vybrať jednoduchým stlačením tlačidla

SUBT. na diaľkovom ovládaní.

digitálny text → Vypnúť / Zapnúť (len VB)

Ak sa program vysiela s digitálnym textom, táto funkcia sa aktivuje.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)
Medzinárodná norma pre systémy kódovania dát, ktoré sa používajú v multimédiách a hypermédiách. Predstavuje vyššiu

úroveň ako systém MPEG, ktorý zahŕňa hypermédia prepojenia údajov, ako napríklad statické zábery, znakovú službu,

animáciu, grafické a video súbory ako aj multimediálne údaje. MHEG predstavuje technológiu nepretržitej interakcie s

používateľom a používa sa v rôznych oblastiach, ako napríklad VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic

Commerce), televízne vzdelávania, televízne konferencie, digitálne knižnice a sieťové hry.

¦

N

N
O

N

Plug & Play

Jazyk ponuky

: Slovenčina

Čas
Vysielanie
Zabezpečenie
Sieť
Všeobecné

Nastavenie

BN68-02325B-04Slk.indb 20

2009-10-20 �� 3:22:18

Advertising