Media play (usb & dlna), Pripojenie zariadenia usb, Photo – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 508

Advertising
background image

Slovenčina - 

MeDia PLaY (USB & DLNa)

Pripojenie zariadenia USB

1. Stlačte tlačidlo POWeR, aby ste zapli televízor.
2. Pripojte USB zariadenie obsahujúce súbory s fotografiami, hudbou a/alebo filmami ku

konektoru

USB1(HDD) alebo USB2 na bočnej strane televízora.

3. Keď sa zobrazí obrazovka s výberom aplikácia, stlačením tlačidla eNTeRE vyberte

Media Play (USB & DLNa).

MTP (Media Transfer Protocol) sa nepodporuje.
Systém súborov podporuje FAT16, FAT32 a NTFS.
Určité typy digitálnych fotoaparátov a audio zariadení USB nemusia byť kompatibilné s

týmto televízorom.
Media Play podporuje iba zariadenia triedy veľkokapacitných úložných

zariadení USB (MSC). MSC predstavuje zariadenie triedy veľkokapacitného

výslovne úložného transportného zariadenia. Príkladmi MSC sú malé

pamäťové zariadenia, čítačky pamäťových kariet a USB pevné disky (USB

rozbočovače nie sú podporované.).
Pripájajte priamo k USB portu vášho televízora. Ak používate pripojenie

prostredníctvom samostatného kábla, môže nastať problém s kompatibilitou

USB.
Pred pripojením vášho zariadenia k televízoru zálohujte svoje súbory, aby ste

ich chránili pred poškodením alebo stratou údajov. Spoločnosť SAMSUNG

nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie údajov v súboroch alebo stratu údajov.
USB HDD pripojte k príslušnému portu, portu

USB1(HDD). Ak však pripojené zariadenie vyžaduje silný zdroj napájania,

pripojenie cez

USB1(HDD) môže zlyhať.

Neodpájajte zariadenie USB počas jeho načítavania.
MSC podporuje súbory MP3 a JPEG, zatiaľ čo zariadenie PTP podporuje len súbory JPEG.
Čím vyššie je rozlíšenie snímky, tým dlhšie trvá jej zobrazenie na obrazovke.
Maximálne podporované rozlíšenie pre JPEG je 15360 x 8640 pixelov.
V prípade nepodporovaných alebo poškodených súborov sa zobrazí hlásenie ‘Nepodporovaný formát súborov’.
Ak je kľúč triedenia nastavený na základné zobrazenie, v každom priečinku je možné zobraziť až 1000 súborov. Druhý

kľúč triedenia dokáže zobraziť až 10000 súborov.
MP3 súbory s DRM, ktoré ste prevzali z platenej stránky, sa nedajú prehrať. Digital Rights Management (DRM) je

technológia, ktorá podporuje vytváranie obsahu, distribúciu a správu obsahu integrovaným a komplexným spôsobom, a to

vrátane ochrany práv a záujmov poskytovateľov obsahu, zabránenia nelegálneho kopírovania obsahu, ako aj spravovania

fakturovania a dohôd.
Pri prechode na niektorú fotografiu môže jej načítavanie niekoľko sekúnd trvať. V tomto okamihu sa na obrazovke zobrazí

ikona načítavanie.
Ak sú pripojené viac ako 2 zariadenia PTP, v rovnakom čase môžete používať len jedno z nich.
Ak je pripojené viac ako jedno zariadenie MSC, niektoré z nich sa nemusia rozpoznať. Ak zariadenie vyžaduje silný zdroj

napájania (viac ako 500 mA alebo 5 V), USB zariadenie nemusí byť podporované.
Ak sa počas pripájania alebo používania USB zariadenia zobrazí správa o nadmerných požiadavkách na napájanie (Fail

add new device USB1/USB2 Power Overload), zariadenie sa nemusí rozpoznať alebo môže zlyhať.

Používanie tlačidla diaľkového ovládania v ponuke Media Play

Tlačidlo

Činnosti

▲/▼/◄/►

Posúva kurzor a zvolí položku.

eNTeRE

Výber aktuálne zvolenej položky. Počas prehrávania prezentácie, filmu alebo hudobného

súboru:
- Stlačením tlačidla

eNTeRE počas prehrávania prehrávanie pozastavíte.

- Stlačením tlačidla

eNTeRE počas pozastavenia prehrávania prehrávanie opakovane

spustíte.

∂/∑

Prehrávanie alebo pozastavenie prezentácie, hudby alebo filmu.

ReTURN

Návrat do predchádzajúcej ponuky.

TOOLS

Spúšťanie rôznych funkcií z ponúk Fotografia, Hudba a Film.

Zastaví aktuálnu prezentáciu, hudobný alebo filmový súbor.

π/μ

Preskočiť na predchádzajúcu skupinu/Preskočiť na nasledujúcu skupinu.

iNFO

Zobrazenie informácií o súbore

MeDia.P

Ukončiť režim

Media Play.

< P >

, eXiT, TV

Zastavenie režimu

Media Play a návrat do režimu TV prijímača.

¦

N
N
N

N

N

N

N

N
N
N
N
N
N

N

N

N
N

N

Bočný panel TV

alebo

USB Drive

851,86 MB/993,02 MB voľné

Photo

SUM

SUM

Zariadenie

PHOTO

R Návrat

Music

Movie

Setup

BN68-02325B-04Slk.indb 32

2009-10-20 �� 3:22:24

Advertising