Podešavanje, Izbor režima zvuka, Konfigurisanje menija podešavanja – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 628

Advertising
background image

Srpski - 20

izbor režima zvuka

Režim zvuka možete da podesite u meniju

alatke. Ako izaberete Dual l ll, trenutni režim zvuka će se prikazati na ekranu.

Tip zvuka

Dual 1 / 2

Podrazumevano

A2 Stereo

Mono

MOnO

Automatska promena

Stereo

STereOMOnO

Dual

DUaL 1DUaL 2

DUaL 1

NICAM

Stereo

Mono

MOnO

Automatska promena

Stereo

MOnOSTereO

Dual

MOnODUaL 1

DUaL 2

DUaL 1

Ako je stereo signal slab, pa dolazi do automatske promene, pređite u režim Mono.
Ova funkcija je aktivna samo za stereo zvučni signal. Deaktivira se za mono zvučni signal.
Ova funkcija je dostupna samo u TV režimu.

¦

N
N
N

PODešavanje

Konfigurisanje menija Podešavanja

jezik menija

Možete da izaberete jezik menija.

vreme

Detaljna uputstva o podešavanju opcija potražite u odeljku Podešavanje vremena.

emitovanje

Titlovi

Titlove možete aktivirati i deaktivirati. Pomoću ovog menija podesite režim titlova.

normalna u ovom meniju predstavlja osnovne

titlove, a

nagluv služi za osobe sa oštećenim sluhom.

titlovi → isklj. / uklj.

Služi za uključivanje ili isključivanje titlova.
Mod → normalna / nagluv

Služi za podešavanje režima za titlove.
jezik titlova

Služi za podešavanje jezika za titlove.

Ako program koji gledate ne podržava funkciju

nagluv, opcija normal automatski se aktivira iako je izabran režim

nagluv.
Engleski je podrazumevani jezik kada izabrani jezik nije dostupan u signalu.
Ove opcije birate jednostavnim pritiskom na dugme

SUBT. na daljinskom upravljaču.

digitalni tekst → Onemogućavanje / Omogućavanje (samo velika Britanija)

Ako se program emituje sa digitalnim tekstom, ova funkcija je omogućena.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)
Međunarodni standard za sisteme za kodiranje podataka koji se koriste u multimedijima i hipermedijima. Ovo je viši nivo od

MPEG sistema koji uključuju data-linking hipermedije kao što su slike, servisi u vezi sa znakovima, animacije, grafičke prikaze

i video datoteke, kao i multimedijalne podatke. MHEG je tehnologija u direktnoj vezi sa korisnikom i koristi se na različitim

poljima, što podrazumeva VOD (Video-On-Demand - video na zahtev), ITV (Interaktivna televizija), EC (Electronic Commerce

- elektronska trgovina), tele-obrazovanje, tele-konferencije, digitalne biblioteke i igre na mreži.

¦

N

N
O

N

Plug & Play

Jezik menija

: Srpski

Vreme
Emitovanje
Bezbednost
Mreža
Opšte postavke

Podešavanja

BN68-02325B-04Ser.indb 20

2009-10-20 �� 3:24:52

Advertising