Programmering av automatisk, Blixt (grunderna), Programmering av automatisk blixt (grunderna) – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 205

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)G

runderna

Programmering av automatisk blixt

(grunderna)

Proceduren för P-läget, inklusive val av motivprogram, är densamma som för A-

och M-lägena, med undantag för att bländarvärdet ställs in automatiskt.

1

Ställ kamerans POWER-omkopplare på ON och välj sedan

P-läget.

2

Tryck på blixtens ON/OFF-knapp så att blixtens ON-lampa

på kontrollpanelen tänds.

3

Fokusera på motivet och kontrollera förstoringsgraden.

4

Välj blixt.

5

När makroblixtkontrollen laddats upp, trycker du ned

avtryckaren för att ta bilden.

Fortsättning på nästa sida

Advertising