IKA MF 10 basic User Manual

Page 100

Advertising
background image

100

Ønsket turtall kan innstilles ved å dreie på tur-
tallsknappen. For skjæremaling anbefales det å
velge et turtall inntil 5000 rpm, høyere turtall må
kun velges unntaksvis (f.eks. ved større energibe-
hov som f.eks. ved tørre trestykker. Det optimale
turtallet må alt etter materiale bestemmes ved
eksperimenter. Vær oppmerksom på: Jo høyere
turtallet er desto større er maleytelsen. Energio-
verføringen i materialet og prøvens termiske be-
lastning blir imidlertid større.
Før materialet fylles inn via trakten pos. S 5 må
støteren pos. S 6 trekkes ut av doseringssjakten.
Vær oppmerksom på at rundsleiden pos. S 8 er
lukket. Massegods kan ganske enkelt fylles i trak-
ten.
Doseringen skjer ved å løfte rundsleiden.
Plasskrevende materiale bør plasseres i doserings-
sjakten mens rundsleiden er lukket og som sikring
mot materialstykker som eventuelt spruter ut må
støteren settes på doseringssjakten før åpning av
rundsleiden.
Mens møllen er i gang må støteren bare trekkes
ut mens rundsleiden er lukket.

OBS: Ha på personlig verneutstyr (beskyt-

telsesbriller etc.)!

Når materialet transporteres i malekammeret kan
man høre det. Hvis det doseres for mye, redu-
seres rotorens turtall. Denne turtallsminskningen
høres tydelig på grunn av den lavere støyen under
malingen. Materialet bør først doseres igjen når
turtallet har regulert seg på den innstilte verdien,
dessuten lyser den oransjefargede LED ”Over-
load” opp under overlast. Materialet bør først
doseres igjen når turtallet har regulert seg på den
innstilte verdien, hhv. når ”Overload”-LED’en ikke
lyser lenger.
Hvis dette ikke følges er møllen overbelastet og
kopler ut etter en stund på grunn av motorens
overoppheting. Dette indikeres med den røde
lysdioden ”Error”. I tillegg lyder en pipetone som
oppfordrer til å kople ut møllen på vippebryter
pos. A 13. Møllen må da kjøles ned en stund for å
kunne starte den på nytt (se kapittel feilfjerning).
Det har vist seg som positiv for rengjøring av ma-
lekammeret og doseringssjakten hvis man etter

den egentlige malingen fører støteren inn i do-
seringssjakten inntil anslaget og så kopler kort
på maksimalt turtall. Først da bør turtallsknap-
pen dreies tilbake til venstreanslaget og møllen
koples ut på bryteren.
Plasskrevende og fi brøst materiale f.eks. strå,
høy... bør verken mates i trakten i for lang form
eller i store porsjoner og tilføres malekamme-
ret ved hjelp av støteren. Vær oppmerksom på
at støteren er kodet og derfor bare i en stilling
passer inn i doseringssjakten (kantnivelleringer
på støter og i doseringssjakt må stå overfor
hverandre). ”V” en på støteren må være synlig

forfra. I enkelte tilfeller har det vist seg som for-
delaktig at støteren snus og det plasskrevende
materialet skyves fra trakten inn i doseringssjak-
ten med støterens sylindriske ende. Etterpå må
materialet ved normal stilling av støteren trykkes
fra doseringssjakten inn i malekammeret.
Jo bedre prøven er forberedt (på forhånd fi ndelt
på optimal matestørrelse), jo enklere er doserin-
gen og desto raskere gjennomføres malingen.
Dessuten er feil som blokkering av rotoren nes-
ten utelukket.
Etter åpning av malekammerdøren fjernes silen
og materialet som eventuelt fremdeles er i ut-
løpstrakten feies i samlebeholderen.

Henvisning: Etter lengre malesykler kan både

malekammeret og silene oppnå en forhøyet
temperatur. I dette tilfelle må man vente til dele-
ne er blitt avkjølt.

Det kan være fordelaktig hvis materialet fi ndeles
i fl ere skritt. D.v.s. først settes inn en sil med store
hull for første fi ndeling og ved de neste gjen-
nomganger henholdsvis fi nere siler. (se fi g.4).

Fordelene er:

• Mindre feil, f.eks. p.g.a. tilstoppede siler eller

motoroverbelastning.

• Liten oppvarming av materialet fordi materia-

lets oppholdstid i malekammeret blir vesentlig
kortere.

• Sluttproduktets kornstørrelsespekter er tettere.
• Som oftest kortere totalmaletid ved bedre re-

sultat fordi fi ndelingen forløper raskere og mer
effektivt på tross av fl ere gjennomganger.

Obs!

Henvisning!

Advertising