IKA MF 10 basic User Manual

Page 99

Advertising
background image

99

Skjæremølle:
Montering av skjæremalehodet:

Obs: Knivene på rotoren og i malekammeret er

skarpkantede. Begge deler må bare håndteres
med vernehansker. Vær oppmerksom på sikker-
hetshenvisningene.
Vippebryteren pos. A 13 må være i nullstilling og
nettstøpslet må være trukket ut før montering av
skjæremalehodet.
Først dreies de tre gjengeboltene pos. S 12 (se fi g.
2) ut på samme høyde (avstand mellom boltens
sekskant og endefl aten på malehodet ca. 2mm
som tilsvarer to omdreininger). Vær oppmerksom
på at fl ensestykket på drevet og hodet er rene og
støvfrie. For monteringen er det fordelaktig å gni
inn delene med en lett oljet klut. Hodet skyves nå
på drevet – pass på at delene ikke klemmer. Gjen-
gebolteendenene må senkes ned i girdekslets bo-
ringer. Hodet må hertil dreies lett med urviseren.
Etter at boltene er senket ned dreies hodet inntil
boltenes anslag slik at hodet nå står rett. Nå luk-
kes malekammerdøren og låses med betjenings-
knappen pos. P 9 (det er tilstrekkelig med 3 til 5
omdreininger). Herved rettes malekammeret inn
optimalt slik at det senere er lett å åpne og luk-
ke døren. Gjengeboltene trekkes nå til med den
medleverte skrunøkkelen med åpen ende. Derved
må man være oppmerksom på at boltene trekkes
i retning hode (se fi g. 3.2).
Obs: Trekk boltene jevnt til!

Knivrotoren pos. S 20 kan nå monteres. Hertil leg-
ges først passkilen pos. A 7 inn i drivakselens spor
pos. G 6, vær derved oppmerksom på at sporet er
fritt for smuss og støv. Som fremstilt i fi g. 2 skyves
rotoren på drivakselen og festes med skive pos.
P 22 og sylinderskrue pos. S 21. Flathodeskruen
(posisjon P15) trekkes til med den medfølgende
unbrakonøkkelen mens rotoren holdes fast med
skiftenøkkelen som følger med leveransen. Skif-
tenøkkelen plasseres da slik at stiften på nøkkelen
griper inn i rotorboringene på forsiden. Skiven må
dreies til at boringen i rotoren er tilgjengelig for
skiftenøkkelstiften.

Henvisning: Når sylinderhodet er trukket til

med unbrakonøkkelen, dreies rotoren én gang
(360°). Rotoren må derved ikke streife veggen.
Hvis nødvendig må monteringen gjentas.
Nå kan silen pos. Z 1 som er egnet for malin-
gen legges inn, silen skyves dertil forfra inn i
malekammeret. Silen og silholderfl aten i male-
kammeret må være frie for smuss og støv. Nå
kan malekammerdøren lukkes og låses med
betjeningsknappen pos. P 9. Betjeningsknap-
pens gjengebolt dreies inn i girdekslets innven-
dig gjenge ved å trykke og dreie. De første om-
dreininger går lett, når det blir tyngre å dreie er
døren riktignok lukket men sikkerhetsbryteren er
ikke løsnet. Man må derfor dreie videre til ansla-
get er følbart (ca. to omdreininger til), først da
er forriglingen på sikkerhetsbryteren fjernet og
møllen er driftsklar.

Maling med skjærmøllen:

Før maling skyves den egnede silen inn og døren
lukkes. Deretter festes en egnet samlebeholder
på utløpskjeglen pos. S 1 (normert slip NS 29).
Egnede beholdere er f.eks. erlenmeyerkolber
pos. Z 3, rundkolber, reagensglass henholdsvis
av glass eller kunststoff. Beholderne må sikres
med en festeklemme pos. Z 2. (se fi g. 2).
Ved varmeømfi ntlige stoffer eller ved materiale
hvor volumet blir mye større under fi ndelingen, an-
befales det å sette inn en kolbe med to halser og
montere et fi lter (f.eks. vatt) på dens andre åpning.
Luftstrømmen kjøler ned materialet og på denne
måten unngås overtrykket. Ved meget kritisk ma-
teriale (etter fi ndelingen meget fi nt pulver) kan
materialet også suges ut ved hjelp av en støvsuger
som er vanlig i handelen hvis sugerør forbindes
med utløpskjeglen. Pulveret samles da i støvsuger-
posen og kan tas ut for ytterlige behandling.
Turtallsknappen pos. A 12 dreies på venstreans-
lag (3000 rpm). Møllen startes ved å slå om vip-
pebryteren pos. A 13 på posisjon 1. Først lyser
den grønne LED ”Power” og ganske kort LED’en
”Overload” før motoren starter mykt.

Henvisning:!

Advertising