Onderhoud en reiniging, Toebehoren – IKA MF 10 basic User Manual

Page 58

Advertising
background image

58

Onderhoud en reiniging

Attentie!

Na het maalproces moeten de inwendige delen
van de maalkamer (trechter, doseerinrichting, ro-
tor, maalbaan, zeef en uitlaataansluiting met een
brostel (geen draadborstel) worden gereinigd. U
kunt ook een doek of reinigingskwast gebruiken.
Voor een reiniging tussen maaltests met hetzelf-
de vulgoed hoeft de maalbaan voor de reiniging
niet gedemonteerd te worden. Wanneer er een
nieuw maalproces met ander vulgoed wordt uit-
gevoerd waarbij geen verontreiniging door het
eerder gemalen goed mag optreden, is een gron-
dige reiniging nodig die de demontage van de
maalkamer en de rotoren vereist. Demontage en
montage, zie hoofdstuk “Inbedrijfstelling”.
De maalkamerdelen kunnen met water en even-
tueel ook met een in de handel gebruikelijk af-
wasmiddel worden gewassen.
Let erop dat de delen voor de montage weer
droog moeten zijn.

Attentie: Bij het reinigen van de snijdmaalbaan

en de messenrotor moet het hoofdstuk “Veilig-
heidsinstructies” in acht worden genomen omdat
de aangeschroefde messen zeer scherp zijn en bij
onachtzaamheid tot letsel kunnen leiden.

Verstopte zeven kunnen met borstels of perslucht
gereinigd worden. Indien maalgoeddelen zich zo
in de zeefgaten hebben vastgezet dat deze mid-
delen niet meer helpen, moet u de verstopte ga-
ten met geschikte naalden vrijmaken of de zeef in
een ultrasoonbad reinigen.
Wanneer na verloop van tijd vooral bij continu ma-
len van zeer harde substanties de kloppers, messen
en maalbaan versleten zijn, zodat een snel werken
met overeenkomstige kwaliteit niet meer mogelijk
is moeten de versleten delen worden vervangen.

Messen mogen niet nageslepen worden

omdat de snijdspleet anders te groot wordt.

Uit veiligheidsoverwegingen mogen voor de

bevestiging van de messen alleen nieuwe,

originele IKA

®

-schroeven gebruikt worden.

Het toestel functioneert onderhoudsvrij. Het is
enkel vatbaar voor de natuurlijke veroudering
van de onderdelen en hun statistisch uitvallen.

Bestellingen van reserveonderdelen
Bij bestellingen van reserveonderdelen vermelden:
- het fabrikagenummer, dat op het typeplaatje is

aangegeven

- het toesteltype
- de identifi catie van het reserveonderdeel zie de

afbeelding en list van vervangingsonderdelen
op www.ika.com.

Reparatie
Wanneer u ons toestellen ter reparatie terugstu-
urt, moeten deze schoongemaakt zijn en vrij van
schadelijke stoffen. Indien er servicewerkzaam-
heden moeten worden uitgevoerd, dan moet
het apparaat in de originele verpakking worden
opgestuurd. Opslagverpakkingen voldoen niet
voor verzending. Gebruik daarom een geschikte
transportverpakking.

Gebruik uitsluitend de door IKA

®

aanbevolen

reinigingsmiddelen.
Gebruik voor het reinigen van:
Kleurstoffen Isopropanol
Bouwstoffen

Tensidehoudend water,

isopropanol
Cosmetica

Tensidehoudend water,

isopropanol
Voedingsmiddelen

Tensidehoudend water

Brandstoffen

Tensidehoudend water

- Draag beschermende handschoenen bij het rei-

nigen van het apparaat.

- Elektrische toestellen mogen voor het reinigen

niet in het reinigingsmiddel worden gelegd.

- Bij het reinigen mag er geen vocht in het ap-

paraat binnendringen.

- Indien er andere dan de aanbevolen reinigings-

of ontsmettingsmethoden worden gevolgd,
gelieve navraag te doen bij IKA

®

.

Zeefi nzet met gatenbreedtes:
Ø 0,25 mm
Ø 0,50 mm
Ø 1,00 mm
Ø 2,00 mm
Ø 3,00 mm

Toebehoren

MF 10.1

Snijdmaalkop

MF 10.2

Stootmaalkop

Advertising