Veiligheidsaanwijzingen – IKA MF 10 basic User Manual

Page 50

Advertising
background image

50

Veiligheidsaanwijzingen

• Let op de veiligheidswaarschuwingen en richt-

lijnen die van kracht zijn inzake stofontploffin-
gen.

• Bij verbrossing van het materiaal dat verkleind

moet worden met koelmiddelen (vloeibare stik-
stof of droogijs) moet u de nodige beschermin-
gen dragen (zie de laboratoriumrichtlijnen en
de voorschriften voor ongevallenpreventie die
van toepassing zijn in het laboratorium).

• Let erop dat er geen druk opgebouwd wordt in

de maalruimte (vooral als er koelmiddelen wor-
den gebruikt).

Let op: als er vloeibare stikstof wordt gebruikt,

mag het malen pas worden begonnen wan-
neer de vloeibare stikstof volledig verdampt is.

Let op: Onderdelen van dit apparaat kunnen

nog lang na de koeling met vloeibare stikstof
heel koud zijn, en mogen uitsluitend met de
vereiste beschermingen worden gehanteerd.

• Verwerk ziekteverwekkende materialen uitslui-

tend in gesloten houders, onder een geschikte
afzuiging. Als u vragen heeft, gelieve contact
op te nemen met IKA

®

.

• Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke

omgevingen, met gevaarlijke stoffen of onder
water.

• Bewerk uitsluitend media waarbij de door het

bewerken veroorzaakte energie-inbreng geen
problemenmet zichmee zal bren-gen. Dit geldt
ook voor andere energie-inbrengen, b.v. door
licht straling.

• Veilig werken wordt uitsluitend gegarandeerd

met de accessoires die beschreven worden in
het hoofdstuk ”Accessoires”.

• Monteer de accessoires alleen als de netstekker

uit het stopcontact is getrokken.

• Dit apparaat mag uitsluitend van het elektrici-

teitsnet worden afgekoppeld door de netstek-
ker/verbindingsstekker van het apparaat uit het
stopcontact te trekken.

• De contactdoos voor de aansluiting op het voe-

dingsnet moet gemakkelijk te bereiken zijn.

• Na een onderbreking in de stroomtoevoer of

een mechanische onderbreking start het ap-
paraat niet vanzelf weer.

Voor de bescherming van het apparaat
• Het apparaat mag uitsluitend worden geopend

door vakmensen.

• De spanning die vermeld wordt op de typeplaat

moet overeen stemmen met de netspanning.

• Voorkom dat het apparaat of de accessoires er-

gens tegen stoten of slaan.

Voor uw bescherming

Lees de gebruiksaanwijzing helemaal

door vóór de inbedrijfstelling, en neem

de veiligheidsvoorschriften in acht.

• Bewaar de gebruiksaanwijzing op een plaats

die voor iedereen toegankelijk is.

• Let erop dat alleen geschoold personeel met

het apparaat werkt.

• Neem de veiligheidsvoorschriften, richtlijnen,

en voorschriften inzake de veiligheid op de ar-
beidsplek en inzake ongevallenpreventie in acht.

• Draag de persoonlijke beschermingen die nodig

zijn volgens de gevarenklasse van het medium
dat verwerkt wordt. Verder bestaat er gevaar
door:
- weggeslingerde delen

• Zet het apparaat vrij op, op een vlakke, stabie-

le, schone, glijvaste, droge en vuurvaste onder-
grond.

• De molen mag alleen onder toezicht van een

bedieningspersoon worden toegepast.

• Controleer telkens voor het gebruik of het ap-

paraat en de accessoires niet beschadigd zijn.
Gebruik geen beschadigde onderdelen.

• Voor het openen van de deur moet de molen

in elk geval met een wipschakelaar (pos. A 13)
worden uitgeschakeld.

• Bij gesloten opvangbakken in het bijzonder bij

de toepassing van droogijs of vloeibare stikstof
ontstaat er een overdruk. Dit kan tot gevolg
hebben dat er maalgoed naar boven uit de
trechter komt.

• Resten van vulgoed die in de trechter blijven

mogen tijdens de werking niet met de hand of
met hiervoor ongeschikt gereedschap zoals bijv.
schroevendraaiers worden verwijderd. Zij mo-
gen alleen in uitgeschakelde toestand met pas-
send reinigingsgereedschap worden verwijderd.

• Tijdens de werking mogen er geen vingers c.q.

voorwerpen in de uitlaatconus (pos. P 1/ S 1)
worden ingevoerd om deze te reinigen. Reini-
gingswerkzaamheden zijn alleen toegestaan in
uitgeschakelde toestand wanneer de stekker
uit het stopcontact is getrokken.

• Er mogen geen explosieve stoffen klein ge-

maakt worden.

Attentie: na langere maalcycli kunnen de

maalkamers en het fijnmaakgereedschap heet
zijn. Laat de molen voor het reinigen of de
eventuele ombouw afkoelen.

Attentie: bij de montage- en demontage en bij

het reinigen van de snijdmaalkop moet vooral op
de messen met scherpe randen op de rotor (pos.
S 20) en in de maalbaan worden gelet. Deze de-
len moeten zeer zorgvuldig worden gehanteerd.
Persoonlijke beschermuitrusting dragen.

Advertising