Sikkerhetsanvisninger – IKA MF 10 basic User Manual

Page 94

Advertising
background image

94

Sikkerhetsanvisninger

• Overhold de gjeldende sikkerhetsanvisningene

og retningslinjene for støveksplosjoner.

• Hvis kjølemidler brukes for å gjøre prøvema-

terialet sprøtt (flytende nitrogen eller tørris),
skal egnet verneutstyr brukes (se laboratoriets
retningslinjer og ulykkessikringsforskriftene for
bruk i laboratoriet).

• Pass på at det ikke dannes noe trykk i malekam-

meret (særlig ved bruk av kjølemidler).

Obs: Når det brukes flytende nitrogen, skal ma-

lingen først startes når det flytende nitrogenet
har fordampet.

Obs: Apparatets deler kan være svært kalde i

lang tid etter kjøling med flytende nitrogen, og
skal kun håndteres iført verneutstyr.

• Patogene materialer skal bare bearbeides i luk-

kede beholdere under et egnet avtrekk. Ved
spørsmål vennligst ta kontakt med IKA

®

.

• Apparatet må ikke brukes i eksplosjonsfarlige

atmosfærer, med farlige stoffer og under vann.

• Bearbeid kun medier som tåler energien som

påføres under bearbeidingen. Dette gjelder
også andre energiformer som f eks lys stråling.

• Trygge arbeidsforhold sikres kun når tilbehøret

beskrevet i kapilet «Tilbehør» brukes.

• Tilbehøret skal kun monteres når strømforbin-

delsen er koplet fra.

• Apparatet kan kun koples fra strømnettet ved

at strøm- eller apparatkontakten trekkes ut.

• Stikkontakten for nettilkoplingsledningen må

være lett tilgjengelig.

• Etter et strømbrudd eller en mekanisk stopp,

starter ikke apparatet av seg selv.

Beskyttelse av apparatet

• Apparatet skal kun åpnes av en kvalifisert fag-

mann.

• Spenningsverdien på typeskiltet må stemme

overens med nettspenningen.

• Pass på at apparatet og tilbehøret ikke utsettes

for støt og slag.

Personlig sikkerhet

Les hele bruksanvisningen før du begyn-

ner å bruke apparatet, og følg sikker-

hetsanvisningene.

• Oppbevar bruksanvisningen tilgjengelig for alle.
• Sørg for at kun kvalifisert personell arbeider

med apparatet.

• Følg sikkerhetsanvisningene, retningslinjene

samt forskriftene for helse, miljø og sikkerhet.

• Bruk ditt personlige verneutstyr i samsvar med

fareklassen til mediumet som skal bearbeides.
Ellers kan det være fare for:
- deler som slynges ut.

• Plasser apparatet på en jevn, stabil, ren, skilsik-

kert, tørr og brann bestanding overflate.

• Møllen må kun benyttes under oppsyn av bet-

jeningspersonalet.

• Kontroller apparatet og tilbehør hver gang før bruk

med tanke på skader. Skadde deler skal ikke brukes.

• Før døren åpnes må møllen ubetinget koples ut

med vippebryteren (pos.A 13).

• Ved lukkede samlebeholdere, spesielt ved bruk

av tørris eller flytende nitrogen oppstår et over-
trykk. Dette kan føre til at materialet trer oppo-
ver ut av trakten.

• Materialrester som blir igjen i trakten må un-

der drift ikke fjernes for hånd eller med uegnet
verktøy som f.eks. skrutrekkere. Restene må
kun fjernes når møllen er koplet ut og med eg-
net rengjøringsverktøy.

• Under drift må ikke fingre hhv. gjenstander fø-

res inn i utløpskjeglen (pos. P 1/ S 1) for å reng-
jøre den. Rengjøringsarbeider er kun tillatt når
møllen er koplet ut og nettstøpslet er trukket ut
av stikkontakten.

• Eksplosjonsfarlige stoffer må ikke males.
Obs: Etter lengre malesykler kan malekammeret

og knuseverktøyet være varme. La møllen kjøles
ned før rengjøring eller eventuell ombygging.

Obs: Ved montering og demontering og ved

rengjøring av skjæremalehodet må man være
spesielt oppmerksom på de skarpkantede kni-
vene på rotoren (pos. S 20) og de skarpkantede
knivene i malebanen. Disse delene må hånd-
teres med største omhu. Ha på personlig ver-
neutstyr.

Advertising