Bezpečnostné pokyny – IKA MF 10 basic User Manual

Page 131

Advertising
background image

131

Zdrojový jazyk: nemčina

SK

Bezpečnostné pokyny

ximálna opatrnosť. Noste osobné ochranné

pomôcky.

• Rešpektujte bezpečnostné predpisy a smernice

o otázkach nebezpečenstva výbuchu prachu.

• Pri skrehnutí mletého materiálu účinkom chla-

diacich prostriedkov (tekutý dusík alebo suchý
ľad), je potrebné používať vhodné ochranné
pomôcky (pozri laboratórne pokyny a predpisy
na prevenciu úrazov pri práci v laboratóriu).

• Uistite sa, že v mlecom priestore nevzniká pret-

lak (najmä pri použití chladiacich prostriedkov).

Pozor: Pri použití kvapalného dusíka sa s

mletím môže začať len po úplnom odparení te-
kutého dusíka.

Pozor: Diely zariadenia môžu byť aj dlhší čas

po ochladení tekutým dusíkom veľmi stude-
né a možno s nimi manipulovať iba použitím
ochranných pomôcok.

• Choroboplodné materiály spracovávajte iba v

uzavretých nádobách a s vhodnou odsávacou
ventiláciou. S prípadnymi otázkami sa obracajte
na IKA

®

.

• Zariadenie neuvádzajte do chodu v prostredí s

nebezpečenst vom výbuchu.

• Pracujte výhradne s médiami, u ktorých zvýš-

enie energie pri úprave nespôsobuje žiadne
nebezpečenstvo. Platí to aj pre ostat né príčiny
zvýšenia energie, napr. dopadajúcimi slnečnymi
lúčmi.

• Bezpečnosť práce je zaručená iba pri použití

príslušenstva, ktoré sa popisuje v kapitole
“Príslušenstvo”.

• Príslušenstvo montujte iba ak je vytiahnutá

sieťová vidlica.

• Zariadenie sa úplne odpojí od napájacieho

napätia iba vytiahnutím vidlice zo zásuvky.

• Sieťová zásuvka pre sieťový napájací kábel musí

byť ľahko prístupná.

• Po výpadku dodávky elektrickej energie ani po

mechanickom prerušení sa zariadenie neuvedie
znova samočinne do prevádzky.

Na ochranu zariadenia

• Zariadenie môže otvárať iba kvalifikovaný od-

borník.

• Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na

typovom štítku zariadenia.

• Vyhýbajte sa udieraniu alebo nárazom do zaria-

denia alebo príslušenstva.

Pre vašu ochranu

Prečítajte si celý návod na obsluhu už

pred uvedením zaria denia do prevádzky

a rešpektujte bezpečnostné pokyny.

• Návod na obsluhu uložte tak, bol prístupný pre

každého.

• Dbajte, aby so zariadením pracovali iba

zaškolení pracovníci.

• Dodržiavajte bezpečnostné pokyny, smernice,

predpisy na ochranu zdravia pri práci a na pred-
chádzanie úrazom.

• Používajte osobné bezpečnostné pomôcky zod-

povedajúce triede nebezpečenstva upravova-
ného média. Nedodržaním tejto požia davky
vzniká ohrozenie v dôsledku možnosti:
- vymršťovanie dielov.

• Zariadenie uložte voľne na rovný, stabilný, čistý,

nekĺzavý, suchý a nehorľavý povrch.

• Mlynček sa môže uvádzať do činnosti len pod

dohľadom obsluhy.

• Pred každým použitím skontrolujte, či zari-

adenie ani príslušenst vo nie je poškodené.
Nepoužívajte žiadne poškodené diely.

• Pred otvorením dverí sa mlynček musí

bezpodmienečne

vypnúť

kolískovým

prepínačom (poz. A13).

• V uzavretých zachytávacích nádobách vzniká

pretlak, najmä pri použití suchého ľadu alebo
kvapalného dusíka. Môže to spôsobiť vychád-
zanie mletého materiálu nahor z lievika.

• Počas prevádzky sa zvyšky materiálu vsádz-

ky, zostávajúce v lieviku, nemôžu odstraňovať
rukou ani nevhodnými nástrojmi, napr.
skrutkovačmi. Môžu sa odstraňovať len vo vyp-
nutom stave vhodnými čistiacimi nástrojmi.

• Počas prevádzky je zakázané čistiť výstupný

kužeľ (poz. P1 / S1) vložením prstov alebo in-
ých predmetov. Čistiace operácie sa môžu
vykonávať len vo vypnutom stave a s vytiahnu-
tou sieťovou vidlicou.

• Je zakázané drviť materiály s nebezpečenstvom

výbuchu.

Pozor: Po dlhších mlecích cykloch môže byť

mlecia komora a drviace nástroje horúce. Pred
čistením alebo prípadnou prestavbou nechajte
mlynček vychladnúť.

Pozor: Pri uvádzaní do prevádzky a demontáži

sekacej a mlecej hlavy je potrebné dávať pozor
najmä na rotor s ostrými hranami (poz. S 20)
a na nože s ostrými hranami v mlecej dráhe.
Pri manipulácii s týmito dielmi je potrebná ma-

Advertising